8.31.0

< Powrót

W wersji 8.31.0 z dnia 24.05.2018 wprowadzono następujące zmiany:

 • Uwaga!
  W przypadku współpracy WAPRO Mag i WAPRO Aukcje na jednej bazie danych wymagane jest zaktualizowanie bazy WAPRO Mag do wersji 8.31.0 przed aktualizacją programu WAPRO Aukcje do wersji 8.31.0.
 • W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w skrócie zwanego RODO, do systemu Asseco WAPRO dodany został nowy program o nazwie WAPRO RODO. Ma on za zadanie wspieranie działań osób odpowiedzialnych w firmach, za zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych.
  RODO narzuca na firmy nowe obowiązki mające na celu stałe zwiększanie bezpieczeństwa danych osobowych oraz wprowadza nowe prawa podmiotów danych. Wymaga ono od administratorów danych osobowych, zgodnie z zasadą rozliczalności (art. 5 ust. 2 RODO), odpowiedzialności za przestrzeganie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych zawartych w art. 5 ust. 1 RODO oraz wymaga dokumentowania przeprowadzanych działań tak, aby byli oni w stanie wykazać przestrzeganie tych zasad.
  Przeznaczeniem programu WAPRO RODO jest ułatwianie realizacji zasad przetwarzania danych osobowych takich jak rozliczalność czy ograniczania celu a także realizację praw podmiotów danych, jak prawo do bycia zapomnianym, prawa dostępu oraz prawa do przenoszenia danych.
  Ze względu na to, że RODO zobowiązuje do ochrony wszelkich danych osobowych, w tym samym stopniu ochrony danych przetwarzanych elektronicznie jak i przetwarzanych tradycyjnie tzn. “na papierze”, program WAPRO RODO pozwala prowadzić rejestry dotyczące zarówno elektronicznych jak i “papierowych” zbiorów danych.
 • W WAPRO RODO można rejestrować:
  • Zbiory przetwarzanych danych,
  • Czynności przetwarzania,
  • Zgody na przetwarzanie danych,
  • Upoważnienia zewnętrzne,
  • Naruszenie,
  • Żądania wglądu do danych osobowych
 • Program pozwala na śledzenie:
  • Zmian danych osobowych w kartotekach podstawowych programów a przede wszystkim w kartotekach kontrahentów, pracowników oraz kontaktów kontrahentów,
  • Zmian uprawnień operatorów programów do dostępu do danych osobowych,
  • Historii wykonywanych wydruków zawierających dane osobowe, wykonywanych eksportów danych osobowych do plików wymiany danych Program umożliwia realizowanie praw podmiotów danych:
  • “Prawa do zapomnienia” poprzez możliwość anonimizowania danych osobowych (“zamazania” danych osobowych);
  • “Prawa do wglądu” poprzez możliwość wydrukowania zgromadzonych danych osobowych na żądanie osoby fizycznej;
  • “Prawa do przeniesienia danych” poprzez możliwość wyeksportowania zgromadzonych danych osobowych do pliku w formacie XML;
 • Uwaga!
  Moduł WAPRO RODO działa jako usługa subskrypcyjna.
 • ADMINISTRATOR WAPRO ERP
 • W administratorze WAPRO ERP dostarczanego z wersjami 8.31.0 wprowadzono możliwość zarządzania zasadami haseł (Bazy danych | Konta użytkowników programu | Zasady hasła). Administrator aplikacji może ustawić wymagalność złożoności hasła w określonych elementach:
  • Hasło musi spełniać zasady złożoności
  • Maksymalny okres ważności hasła
  • Minimalny okres ważności hasła
  • Minimalna długość hasła
  • Wymuszanie tworzenia historii haseł
 • ARCHIWIZATOR WAPRO ERP
 • W archiwizatorze WAPRO ERP dostarczanego z wersjami 8.31.0 wprowadzono możliwość wykonania pełnej anonimizacji (nadpisania danymi losowymi) bazy danych. Podczas procesu anonimizacji tworzona jest dodatkowa kopia bazy, która podlega anonimizacji (baza produkcyjna nie jest modyfikowana). Wymaga to dodatkowej przestrzeni dyskowej w rozmiarze około dwukrotności rozmiaru wskazanej bazy do anonimizacji.
 • OGÓLNE
 • Dodano możliwość uruchamiania modułu WAPRO RODO z poziomu zakładki Inne
 • Dodano uprawnienia do uruchamia modułu WAPRO RODO
 • Dodano rejestrowanie historii zmian w uprawnieniach w module WAPRO RODO
 • KONTRAHENCI
 • Dodano nową zakładkę RODO w oknie edycji kontrahenta
 • Dodano nową zakładkę RODO w oknie edycji kontaktu kontrahenta
 • Przeniesiono dotychczasowe ustawienia zgody (wystawianie faktur elektronicznych oraz przetwarzanie danych do zakładki RODO) – ustawienia będą tylko do odczytu
 • Usunięto zgodę na wysyłanie SMS z edycji kontaktu kontrahenta i zastąpiono ją zgodą w module WAPRO RODO
 • Dodano w zakładce RODO opcję Rejestr Zgód pozwalający na definiowanie zgód dla kontrahenta
 • Dodano możliwość określenia do kiedy mają być przetwarzane dane osobowe, przed upływem tej daty nie będzie możliwe zanonimizowanie kontrahenta (nadpisanie jego danych danymi losowymi)
 • Zmodyfikowano grupową operację definiowania zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z nowymi formularzami zarządzania zgodami
 • Dodano kopiowanie do schowka po kliknięciu prawym przyciskiem myszy danych z listy szczegółów kontrahenta
 • Dodano opcję Zgody RODO w menu prawego przycisku myszy w liście kontaktów w oknie edycji kontrahenta oraz w liście szczegółów
 • DOKUMENTY HANDLOWE
 • Dodano kopiowanie do schowka po kliknięciu prawym przyciskiem myszy danych z listy szczegółów dokumentu
 • DOKUMENTY MAGAZYNOWE
 • Dodano wyszukiwanie po kodzie kreskowym w dokumentach magazynowych w trybie podglądu
 • Dodano zapamiętywanie uwag wprowadzonych ręcznie w dokumencie RW po zatwierdzeniu zlecenia montażu.
 • Dodano w definicji typu dokumentu magazynowego (przychodowe) możliwość określenia czy przy wykonaniu przyjęcia towaru dla tego typu dokumentu mają zaktualizować się ceny zakupu.
 • OFERTY
 • Dodano w wydruku oferty możliwość wydrukowania jednoczesnego indeksu katalogowego i/lub handlowego
 • Dodano w wydruku oferty możliwość ukrywania kolumny rabat
 • Dodano w wydruku oferty w podsumowaniu ilości produktów oraz ich wagi
 • MODUŁ SERWISU
 • Dodano powiązania urządzenia z pracownikiem z listy pracowników
 • ROZRACHUNKI
 • Dodano możliwość zaznaczenia wielu kontrahentów w filtrze Odbiorca w rozrachunkach
 • Dodano nowy filtr pozwalający wyfiltrować zlecenia z kosztorysem, który zawiera pozycje bez dokumentu
 • TOWARY
 • Dodano konfigurację kolumn w oknie Dostawy
 • WYDRUKI I RAPORTY
 • Dodano w definicji raportów możliwość zaznaczenia opcji Raport zawiera dane osobowe podlegające RODO, wykonanie operacji wydruku, eksportu do pliku lub wysłania mailem spowoduje zapisanie informacji o tym fakcie w historii eksportów w module WAPRO RODO
 • URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab K10
 • PACZKI KURIERSKIE
 • Dodano integrację z API DHL
 • Dodano możliwość nadawania paczek
 • Dodano możliwość anulowania paczek
 • Dodano możliwość pobrania etykiet
 • Dodano możliwość sprawdzania statusu paczki
 • Zmodyfikowano maskę pól numerycznych w oknie paczek aby separatorem dziesiętnym był przecinek a nie kropka
 • Dodano możliwość podpinania raportów w oknie paczek
 • Dodano w liście szczegółów dokumentów w zakładce Adres dostawy kolumnę Operator i Punkt odbioru