8.31.0

< Powrót

W wersji 8.31.0 z dnia 24.05.2018 wprowadzono następujące zmiany:

 • ZMIANY TECHNICZNE
 • Do systemu dodano moduł WAPRO RODO w wersji 8.31.0. Zgodnie z zaleceniami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 moduł ten zawiera: „Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych”, „Rejestr zgód na przetwarzanie danych osobowych wraz z wycofywaniem zgód”, „Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych”, „Rejestr naruszeń danych osobowych” i „Rejestr żądań wglądu do danych osobowych”. Ponadto moduł ten umożliwia przeglądanie rejestru zmian danych osobowych i rejestru zmian upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz anonimizację danych osobowych.
 • W konfiguracji uprawnień do podstawowych operacji systemu dodano uprawnienie do uruchomienia modułu RODO.
 • Dodano możliwość konfigurowania kolumn kartoteki jako dana osobowa. Kolumny takie podlegają rejestracji zmian i anonimizacji w module WAPRO RODO.
 • Język programu rozbudowano o polecenie „Pracownik(Data RODO). Data ta służy do określania do kiedy dane osobowe nie mogą być zanonimizowane.
 • W menu programu dodano pozycję „Inne” do której przesunięto z pozycji „System” opcje: „eDeklaracje”, „eDokumenty”, „ePoczta” i dodano opcję uruchomienia modułu RODO.
 • W związku z RODO wyłączono możliwość logowania się temu samemu użytkownikowi z dwóch stacji roboczych.
 • Dodano możliwość zaznaczenia opcji menu jako przetwarzającej dane osobowe i dodanie opisu tej opcji.
 • Wprowadzono mechanizm rejestracji zmiany uprawnień dla opcji menu przetwarzających dane osobowe, który tworzy rejestr zmian upoważnień do przetwarzania danych osobowych w module WAPRO RODO.
 • Zmieniono program Administrator.exe na wersję 8.31.0 w której wprowadzono możliwość zarządzania zasadami haseł użytkowników. Administrator aplikacji może ustawić wymagalność złożoności hasła w określonych elementach: hasło musi spełniać zasady złożoności, maksymalny okres ważności hasła, minimalny okres ważności hasła, minimalna długość hasła oraz wymuszanie tworzenia historii haseł. Określenie zasad budowy hasła znajduje się w opcji Konta użytkowników programu -> Zasady hasła.
 • Zmieniono program Archiwizator WAPRO ERP na wersję 8.31.0, w której wprowadzono możliwość wykonania pełnej anonimizacji (nadpisania danymi losowymi) bazy danych. Podczas procesu anonimizacji tworzona jest dodatkowa kopia bazy, która podlega anonimizacji (baza produkcyjna nie jest modyfikowana). Wymaga to dodatkowej przestrzeni dyskowej w rozmiarze około dwukrotności rozmiaru wskazanej bazy do anonimizacji.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • W obliczeniach podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników delegowanych uwzględniono wynagrodzenie chorobowe.
 • W typie listy „Projekty” zmieniono algorytm składki na ubezpieczenie chorobowe usuwając podwójne uwzględnianie podstawy wymiaru składki z innych list płac i umów zleceń wypłaconych w tym samym miesiącu.
 • Zmieniono działanie parametru „Nie łącz ze składkami na ubezpieczenie społeczne z innych umów i list płac” z typu listy „Umowy” w deklaracji ZUS DRA. Obecnie składki na ubezpieczenie społeczne wliczane są do ZUS RCA ubezpieczonego niezależnie od ustawienia parametru.
 • Wprowadzono mechanizm tworzenia ZUS RCA z kodem 155 za okres zwolnienia na opiekę nad dzieckiem lub inną osobą, wykraczający poza limit 60 i 14 dni w roku.
 • W zaświadczeniu płatnika składek ZUS Z-3 w obliczeniach składników wynagrodzeń wprowadzono pomniejszanie podstawy zasiłku za dni nieusprawiedliwione niepłatne oraz cały mechanizm obliczenia podstawy zasiłku dla pracowników delegowanych.
 • W zaświadczeniu płatnika składek ZUS Z-3a w obliczeniach składników wynagrodzeń wprowadzono pomniejszanie podstawy zasiłku za dni nieusprawiedliwione niepłatne.
 • W ewidencji nieobecności podczas wprowadzania nieobecności związanych z opieką (kod D i I) wprowadzono kontrolę przekroczenia limitu 60 i 14 dni w roku.
 • W typie listy „Umowy” dodano kontrolę limitu 60 i 14 dni w roku z tytułu opieki na dzieckiem lub inną osobą.
 • W załączniku do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS RP-7 dodano informacje o okresach nieobecności pracownika, za które nie wypłacono wynagrodzenia ani zasiłku.
 • Wyłączono wyrównanie waloryzowanej podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego do najniższego wynagrodzenia, dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę nakładczą i umowę o naukę zawodu.
 • W zawiązku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zmieniono graficzne szablony wydruków: „Kwestionariusz czysty kandydat” i „Kwestionariusz czysty pracownik”.
 • Do menu „Wydruki” w oknie kartoteki osobowej i „Raporty -> Wydruki kadrowe” dodano nowe szablony wydruków: „RODO – klauzula informacyjna dla pracownika”, „RODO – klauzula informacyjna dla zleceniobiorcy”, „RODO – zgoda kandydata na pracownika”, „RODO – zgoda pracownika”, „RODO – zgoda pracownika niepełnosprawnego”, „RODO” – zgoda do zaświadczeń o dochodach”. Na potrzeby klauzul informacyjnych, do menu kartotek firmy dodano kartotekę „Dane Inspektora Ochrony Danych”.
 • Zmieniono szatę graficzną wydruków: „Kwestionariusz osobowy pracownika”, „Kwestionariusz osobowy kandydata” , „Lista indywidualna”, „Wydruk oświadczenia pracownika”, „Podsumowanie listy indywidualnej”, „Zbiorcze zestawienie wg MPK” i „Wydruk zestawienia składek na ubezpieczenie zdrow.”
 • Dodano wersje graficzne raportów : „Nie odprowadzona skl.na ubezp.zdrow. wg oddz.”, „Nie odprowadzona składka na ub. zdrowotne”, „Nie odprowadzone składki na ub. zdrowotne” i „Zbiorcze zestawienie list płac do PIT-4”.