Archiwizowanie baz danych

Jesteś tutaj:
< Powrót

Archiwizator baz danych przeznaczony jest do:

 • Archiwizowania danych – wykonywania archiwów baz danych;
 • Odtwarzania archiwalnych danych z wykonanych wcześniej archiwów baz danych aplikacji Asseco WAPRO.

Jest on uruchamiany z głównego menu systemu Windows, niezależnie od aplikacji Asseco WAPRO. Dostępny jest z głównego menu systemu Windows „START | Wszystkie programy |WAPRO ERP | [nazwa programu] | Archiwizator baz danych”.

Na przykład „Archiwizator baz danych WAPRO Fakir” dostępny jest z menu: „Start | Wszystkie programy |WAPRO ERP | WAPRO Fakir | Archiwizator baz danych”. „Archiwizator baz danych” może pracować w jednym z dwóch trybów:

 • Archiwizacji – wykonuje archiwa baz danych Asseco WAPRO;
 • Dearchiwizacji – odtwarza dane z wskazanego archiwum do istniejącej, wskazanej bazy danych lub tworzy nową bazę danych i odtwarza w niej zarchiwizowane dane;

Wybór trybu pracy dokonywany jest na pierwszym oknie „Archiwizatora baz danych”. Po wprowadzeniu właściwych parametrów logowania i:

 • wybraniu opcji „Archiwizacja” oraz przyciśnięciu przycisku „Połącz z serwerem” program przejdzie w tryb archiwizacji;
 • wybraniu opcji „Dearchiwizacja” oraz przyciśnięciu przycisku „Połącz z serwerem” program przejdzie w tryb odtwarzania danych;

Podobnie do wcześniej opisanych modułów „Konfigurator SQL” oraz „Administrator baz danych” również „Archiwizator baz danych” wymaga zalogowania się do serwera.

Po połączeniu z serwerem, „Archiwizator baz danych” przejdzie w wybrany tryb pracy i otworzy stosownie do wyboru, odpowiednie okno.

Archiwizator baz danych – tryb archiwizacji

Zakładka – “Konfiguracja”

W trybie archiwizacji okno Archiwizatora składa się z dwóch zakładek: “Archiwizacja” oraz “Konfiguracja”. Domyślnie program otwiera zakładkę “Archiwizacja” jednak rozpoczniemy od omówienia w pierwszej kolejności zakładki “Konfiguracja”, ponieważ operacja archiwizacji zależy w dużym stopniu od zdefiniowanych w zakładce „Konfiguracja” parametrów. Poniżej prezentujemy obraz okna Archiwizatora z wybraną zakładką „Konfiguracja”.

Okno umożliwia zdefiniowanie sposobu tworzenia nazw archiwów baz danych oraz określenia stopnia kompresji wykonywanych archiwów. Automatycznie tworzona nazwa pliku archiwum może składać się z następujących sekcji:

 • Część stała – jest to dowolna nazwa (w naszym przykładzie to “Archiwum”). Jest to jedyna wymagana sekcja formatu nazwy pliku archiwum;
 • Nazwa bazy danych – automatycznie wpisywana do nazwy pliku archiwum nazwa bazy danych, która jest archiwizowana;
 • Data – automatycznie wpisywana do nazwy pliku archiwum data wykonania archiwum;
 • Czas – automatycznie wpisywana do nazwy pliku archiwum czas wykonania archiwum;

Poszczególne, zaznaczone sekcje formatu nazwy pliku tworzonego archiwum oddzielane są znakami – “_”. Sekcje od 2 do 4 są opcjonalne tzn. sekcja, która nie zostanie zaznaczona, nie zostanie umieszczona w nazwie pliku archiwum.

Zalecamy pozostawienie zaznaczonych opcji opisanych w punktach od 2 do 4. Takie ustawienie pozwoli tworzyć każdorazowo archiwa o nazwach jednoznacznie je identyfikujących. Zapobiegnie to nadpisywaniu się archiwów.

Zakładka “Archiwizacja”

Domyślnie asystent “Archiwizatora baz danych“, w trybie archiwizacji, uruchamia okno z otwartą zakładką “Archiwizacja“.

Po lewej stronie widoczna jest sekcja o nazwie „Bazy danych WAPRO”. Służy ona do wybrania bazy danych, którą zamierzamy archiwizować. Natomiast po prawej stronie umieszczone są opcje służące konfigurowaniu samego procesu archiwizacji. Pierwszym parametrem jest opcja „Stosuj kompresje ZIP”, opcja jest domyślnie zaznaczona. Zaznaczenie jej spowoduje, że pliki utworzonego archiwum bazy danych będą kompresowane, czyli będą zajmowały mniej przestrzeni dyskowej.
Poniżej widoczne są opcje związane z określeniem katalogu docelowego, w którym ma zostać zapisany plik archiwum. Istnieją dwie możliwości określenia tej lokalizacji.

 • Wykorzystanie domyślnego katalogu SQL Serwera.
  Serwery baz danych typu Microsoft SQL Serwer mają swój własny katalog przeznaczony do składowania archiwów baz danych. Domyślnie jest to folder: “C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup” (w katalogu Microsoft SQL Serwer może znajdować się kilka folderów “MSSQL.X” gdzie “X” oznacza kolejny numer instancji serwera). Jeżeli chcemy przechowywać archiwa w tym katalogu, wystarczy wcisnąć przycisk „Domyślny serwera”. Kreator sam uzupełni pole przeznaczone do wpisania ścieżki dostępu znajdujące się poniżej.
 • Wskazanie dowolnego katalogu dyskowego
  Aby wskazać inną lokalizację wystarczy wcisnąć ikonkę “folder” –  znajdującą się obok pola ścieżki dostępu. Zostanie wyświetlone standardowe, systemowe okienko dialogowe umożliwiające wskazanie wybranego katalogu.

Po pierwszym wykonaniu procedury archiwizacji, program zapamięta ścieżkę dostępu do pliku archiwum i przy kolejnej operacji będzie ona już domyślnie proponowana.

Poniżej znajduje się automatycznie wypełniane pole „Nazwa archiwum”. Nazwa tworzona jest zgodnie z formatem zdefiniowanym w zakładce “Konfiguracja” (oczywiście użytkownik, jeśli chce, może wpisać dowolną inną nazwę).

Ostatnim w omawianej zakładce jest opcjonalne pole o nazwie „Hasło do archiwum”. Po wybraniu bazy danych, określeniu docelowego katalogu oraz opcjonalnym wpisaniu hasła można uruchomić proces archiwizacji wciskając przycisk „Archiwizuj”.

Po zakończeniu procesu zostanie wyświetlony komunikat o jego zakończeniu.

Dodatkowo, przycisk „Do skryptu” umożliwia zapisanie w pliku tekstowym konfiguracji archiwizacji.

Archiwizator baz danych – tryb dearchiwizacji

Aby rozpakować istniejące archiwum bazy danych aplikacji WAPRO ERP i odtworzyć zawarte w nim dane, należy po uruchomieniu „Archiwizatora baz danych” wybrać tryb „Dearchiwizacja”. Po połączeniu z wybranym serwerem SQL poprzez wciśnięcie przycisku „Połącz z Serwerem” wyświetlone zostaje okno dialogowe asystenta dearchiwizacji.

Aby rozpakować istniejące archiwum należy podać parametry potrzebne do odtworzenia danych tj.:

 • Jeżeli archiwum posiada hasło zabezpieczające należy je wpisać w polu „Hasło do archiwum”.
 • Wybrać / wskazać plik archiwum do odtworzenia poprzez wskazanie ścieżki dostępu do pliku wciskając ikonkę “Folder”. Archiwizator otworzy standardowe, systemowe okienko eksploratora w celu wskazania folderu źródłowego, z którego asystent dearchiwizacji ma pobrać plik archiwum.
 • Jeżeli archiwum było skompresowane, a w pliku “ZIP” znajdują się np. dwa archiwa, w kolejnym kroku musimy wybrać właściwy plik archiwum poprzez wciśnięcie ikonki “Folder” obok pola „Nazwa pliku wewnętrznego (jeżeli archiwum ZIP)”. Pozwoli to wybrać właściwą nazwę pliku wewnętrznego.
 • Ostatnim krokiem jest wskazanie docelowej bazy danych programu WAPRO Mag, do której mają być odtworzone dane z archiwum. Archiwizator domyślnie zaproponuje nazwę bazy zawartą w archiwum – jeśli nie ma takiej bazy na serwerze, program zapyta czy utworzyć automatycznie nową bazę danych o tej nazwie i odtworzyć w niej dane. Użytkownik może również z pola listy rozwijanej „Baza docelowa” wskazać właściwą istniejącą już bazę danych.
 • W ostatnim kroku należy uruchomić proces dearchiwizacji poprzez wciśnięcie przycisku „Odtwórz archiwum”.
 • Po odtworzeniu danych archiwizator poinformuje nas o tym fakcie wyświetlając stosowny komunikat.

Prosimy zachować szczególną uwagę podczas wybierania bazy danych, w której ma być odtworzone archiwum. Wskazanie niewłaściwej nazwy bazy danych może spowodować utratę wszystkich danych w niej zawartych. Zawartość archiwum nadpisuje całą zawartość bazy swoimi danymi.