Cena sprzedaży

Jesteś tutaj:
< Powrót

Cena sprzedaży

Znacznie bardziej zaawansowane mechanizmy przeliczeń dotyczą cen sprzedaży. W ich przypadku istotne jest ustawienie opcji konfiguracyjnych.

W programie można korzystać z dowolnej liczby wariantów cen sprzedaży. Nazwy poszczególnych cen i ich przeznaczenie zależą wyłącznie od potrzeb użytkownika. Można więc na przykład zdefiniować w programie cenę hurtową, cenę detaliczną, cenę promocyjną, czy też cenę z montażem lub z dostawą do klienta. Nazwy cen sprzedaży przechowywane są w oddzielnej kartotece, dostępnej w menu Kartoteki | Powiązane z asortymentem | Rubryki cenowe.

Cena obowiązkowa

Przy okazji definiowania nazw można zadeklarować Cenę obowiązkową. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że program będzie wymagał podania tego wariantu ceny dla każdego towaru (obecna wersja programu nie stawia jeszcze tego warunku). Jeżeli na przykład prowadzimy sklep, to ceną obowiązkową może być cena detaliczna, zaś inne (cena hurtowa, cena promocyjna) będą mogły być używane według potrzeb.

Strategie cenowe względem towarów

W WAPRO Mag można powiązać towary i ceny na kilka sposobów:

 • Przez wykorzystanie kategorii asortymentowych i rubryk cenowych:
  • Przydzielając w kartotece kategorii asortymentowych zestaw cen obowiązujących dla konkretnej kategorii.
  • Poprzez przydzielenie w kartotece rubryk cenowych zestawu kategorii asortymentowych w których obowiązywać ma konkretna rubryka cenowa.

  Zawsze podawane są wartości ceny netto i brutto. Mechanizm przeliczania cen działa oczywiście i w tym przypadku. Z ceną zakupu i ceną sprzedaży wiążą się pojęcia narzutu, marży, i rabatu, opisane w następnym rozdziale.

 • Korzystając z funkcji indywidualizowanych strategii cenowych każdemu towarowi można przypisać w kartotece asortymentów:
  • Indywidualny cennik dla grup. Składa się nań lista grup kontrahentów, wraz ze sposobem obliczania ceny sprzedaży (każda grupa cenowa z tej listy ma własny sposób obliczania cen). Cenę można wyliczać na dwa sposoby: podając nazwę rubryki cenowej i wartość rabatu/narzutu, albo podając konkretną wartość ceny netto i brutto.
  • Indywidualny cennik dla kontrahentów. Mechanizm działa identycznie jak dla grup, z tym że dotyczy dowolnie wybranych kontrahentów.

Strategie cenowe względem kontrahentów

Jeśli natomiast chodzi o kreowanie polityki cenowej wobec partnerów handlowych, to przewidziano następujące mechanizmy:

 • Możliwość podzielenia kontrahentów na tzw. grupy cenowe i przypisania każdej z nich:
  • Preferowanej rubryki cenowej, preferowanej wartości rabatu/narzutu, a także zadeklarowania wyjątków od zasad ogólnych. Te ustawienia dotyczyć będą wszystkich towarów.
  • Indywidualnej listy towarów, dla których ceny mają być ustalane niezależnie od obowiązujących w całym programie (każdy towar z tej listy ma własny sposób obliczania ceny). Cenę można wyliczać na dwa sposoby: podając nazwę rubryki cenowej i wartość rabatu/narzutu, albo podając konkretną wartość ceny netto i brutto.

  Dostęp do tych funkcji uzyskuje się w kartotece kontrahentów (przydzielenie kontrahentowi grupy cenowej) oraz w kartotece grup cenowych (uściślenie zasad obliczania ceny sprzedaży).

 • Również każdy kontrahent, niezależnie od przypisania go do grupy cenowej, może mieć jeszcze zdefiniowaną listę dowolnie wybranych towarów, dla których obowiązują ceny indywidualne (każdy towar z tej listy ma własny sposób obliczania ceny). Cenę można wyliczać na dwa sposoby: podając nazwę rubryki cenowej i wartość rabatu/narzutu, albo podając konkretną wartość ceny netto i brutto.Indywidualne ceny sprzedaży można stosować również w przypadku sprzedaży detalicznej.Dostęp do indywidualnych cen dla artykułów uzyskuje się przez kartotekę kontrahentów.

Narzut i marża handlowa

 • Cenę zakupu i sprzedaży wiążą ze sobą pojęcia narzutu oraz marży handlowej:Narzut określa udział wartości doliczonej w cenie zakupu:
  Narzut = (Cena sprzedaży – Cena zakupu) / Cena zakupu

  Marża określa udział wartości doliczonej w cenie sprzedaży:
  Marża = (Cena sprzedaży – Cena zakupu) / Cena sprzedaży

  Zachodzą więc zależności:
  Cena zakupu + Narzut = Cena sprzedaży
  Cena sprzedaży – Marża = Cena zakupu

 • W zależności od preferencji użytkownik może zastosować dwa mechanizmy wyliczania ceny sprzedaży przy zmianie ceny zakupu:
  • Przeliczaj automatycznie ceny sprzedaży. Zachowuje stałe wartości narzutu/marży. Cena sprzedaży jest obliczana przez dodanie do ceny zakupu stałej (liczonej w procentach) wartości narzutu.
  • Przeliczaj automatycznie marże i narzuty. Wartości cen sprzedaży podaje użytkownik. Przy zmianie ceny zakupu przeliczana jest wartość marży i narzutu (cena sprzedaży nie ulega zmianie).

  Globalną (domyślną) wartość parametru ustawia się w konfiguracji programu, w menu Administrator | Konfiguracja firmy | Artykuły. Natomiast w kartotece asortymentów można zmienić wariant przeliczeń cenowych dla konkretnego towaru.

 • Jako pojęcie średniej ceny traktujemy iloraz wartości poprzez ilość
 • średnia cena  =  wartość rzeczywista / ilość rzeczywista

Rabaty, upusty, dopłaty

Ceny sprzedaży, wynikające z przyjętych w programie marż i narzutów, można jeszcze korygować o dodatkowe wartości rabatów/narzutów (należy zauważyć że „narzut” w tym kontekście oznacza dodatkową opłatę doliczaną do towaru, a nie wartość wiążącą cenę zakupu i sprzedaży, porównaj rozdział „Narzut i marża handlowa”):

 • Indywidualny cennik dla grup cenowych kontrahentów. Podobnie jak ceny zakupu, również ceny sprzedaży tworzą w programie Cennik sprzedaży. W kartotekach odbiorców każdej grupie można przypisać jedną z cen. Wówczas przy sprzedaży wybrany wariant będzie proponowany na dokumencie płatności (z możliwością zmiany przez użytkownika).
 • Indywidualny cennik dla konkretnego kontrahenta. Podobnie jak ceny zakupu, również ceny sprzedaży tworzą w programie Cennik sprzedaży. W kartotekach odbiorców każdej grupie można przypisać jedną z cen. Wówczas przy sprzedaży wybrany wariant będzie proponowany na dokumencie płatności (z możliwością zmiany przez użytkownika).
 • Każdemu odbiorcy można też przypisać procentową wartość Stałego upustu odniesionego do całej kwoty na fakturze (rachunku). Funkcja jest dostępna w kartotece odbiorców.
 • Rabat / Narzut na dokumencie. Również przy wystawianiu dokumentu handlowego (faktury VAT, rachunku) można podać wartość rabatu (upustu), ewentualnie podnieść cenę o dodatkowy narzut (odpowiednio ze znakiem [–] lub [+] ). Zmiana ceny sprzedaży może w tym przypadku dotyczyć:
  • całej faktury, bądź
  • tylko wybranych pozycji dokumentu.

  Jeżeli zmiana ceny ma obowiązywać dla wszystkich pozycji faktury, to wykonuje się ją w nagłówku dokumentu handlowego, zaś wartość korekty zostanie odnotowana w pozycjach dokumentu w polu R/N 2. Natomiast wartości narzutu i rabatu odnoszące się tylko do wybranej pozycji należy podać przy tworzeniu specyfikacji towarowej (w oknie, w którym wyszczególnia się ilość towaru). Dla rozróżnienia wartość indywidualnego rabatu jest zapisywana w polu R/N 1.

  Wartości rabatów i narzutów mogą być w WAPRO Mag wyrażane w procentach, lub kwotowo. W każdym miejscu programu, w którym użytkownik może udzielić rabatu, umieszczono klawisz ekranowy [R], otwierający okno kalkulacji narzutów i rabatów (zob. niżej). Wpisanie dowolnej wartości spowoduje wyliczenie pozostałych.

Aktualizacja cen sprzedaży w dokumentach

Jeśli przy wystawianiu dokumentu zmieniono ręcznie domyślne ceny sprzedaży (rozchodu), to istnieje prosty sposób zamiany cen umownych w dokumencie na ceny pobrane z Cennika sprzedaży. Funkcja aktualizacji cen sprzedaży (rozchodu) stosuje się do:

 • dokumentów handlowych sprzedaży (faktur sprzedaży),
 • dokumentów magazynowych rozchodu, oraz
 • zamówień od odbiorcy.

Wywoływana jest w rejestrze dokumentów — handlowych, względnie magazynowych, bądź zamówień — kombinacją [Ctrl+F2]. Funkcja ta otwiera do edycji wskazany na liście dokument (jak po naciśnięciu [F2] ), z jednoczesną zmianą cen umownych wszystkich towarów w specyfikacji na aktualne ceny sprzedaży, wynikające z obowiązującego cennika. W przypadku dokumentów magazynowych i handlowych przed wykonaniem pojawia się prośba o potwierdzenie. Zatwierdzenie dokumentu klawiszem [F10] przenosi zmiany cen do dokumentu w sposób trwały.

Funkcja nie działa na dokumentach przychodowych, oraz dokumentach zablokowanych, zaksięgowanych, a także dokumentach korekt.