Ceny walutowe

Jesteś tutaj:
< Powrót

Ceny walutowe

>> Funkcja dostępna w wariancie Prestiż systemu WAPRO Mag <<

Program umożliwia równoczesne operowanie dwoma rodzajami cenników: cennikiem złotówkowym i walutowym (w dowolnie wybranej walucie lub walutach). Ceny walutowe również tworzą Cennik zakupu i Cennik sprzedaży, powiązane funkcjami przeliczeń cenowych (narzuty i marże handlowe, upusty, itd.). Wybór waluty zakupu i sprzedaży jest dowolny.

Cennik walutowy i złotówkowy są całkowicie niezależne. Oznacza to, że ceny walutowe nie są wynikiem przeliczenia ceny złotówkowej względem aktualnego kursu (i na odwrót), lecz mogą być ustalane zupełnie dowolnie.

Jeżeli planujemy stosowanie cen w walutach obcych, warto najpierw zdefiniować w kartotece rubryk cenowych osobne rubryki dla cen walutowych. Wówczas zmiany cen złotówkowych nie będą przenosiły się na ceny walutowe (i odwrotnie). W przeciwnym razie, gdy wykorzystujemy tę samą cenę, np. detaliczną, przełączając tylko wariant złotowa/walutowa, zmuszeni jesteśmy do ciągłych korekt ceny przy zmianie typu faktury z walutowej na rodzimą — na ogół przecież stosujemy za granicą inne wartości marży, inne upusty itd.

Cennik walutowy zakupu i sprzedaży buduje się w kartotece artykułów, w zwykły sposób:

Cena zakupu walutowa

W zakładce Jednostki i miary znajduje się część zatytułowana Cennik (zakupu) w walucie obcej. Po zaznaczeniu opcji Waluta uaktywniają się pozostałe pola. Kod waluty zakupu należy wybrać ze słownika nazw walut, a następnie podać walutową Cenę zakupu (netto lub brutto).

Cena sprzedaży walutowa

Następnie w części Ceny sprzedaży wybieramy właściwą rubrykę cenową i klawiszem [F2] otwieramy okno kalkulacji ceny. Okno to jest podzielone na dwie zakładki. W pierwszej, zatytułowanej Cena sprzedaży, znajdują się pola: Cena zakupu (jako punkt odniesienia), oraz dostępne do edycji pola Narzut, Marża, i oczywiście Cena sprzedaży netto i brutto. W zależności od ustawienia opcji Przeliczanie cen zakupu w menu Administrator | Konfiguracja firmy | Artykuły program albo zachowuje stałą wartość marży/narzutu i stosownie do zmian ceny zakupu oblicza nową cenę sprzedaży, albo wylicza bieżącą wartość marży/narzutu przy zachowaniu niezmienionej ceny sprzedaży. Mechanizm ten — stosowany do cen złotówkowych — działa również w przypadku cen walutowych.

Aby przeprowadzić kalkulację ceny walutowej należy zajrzeć do zakładki Opcje walutowe. Pierwsza decyzja powinna dotyczyć tego, która z cen zakupu — walutowa czy złotówkowa — ma być podstawą kalkulacji ceny sprzedaży. Służy do tego opcja Obliczaj ceny sprzedaży, z dwiema możliwościami: Względem ceny bazowej (czyli ceny złotówkowej), oraz Względem ceny walutowej. Poniżej, po zaznaczeniu opcji Waluta, wybieramy międzynarodowy Kod waluty (z podręcznego słownika walut) oraz podajemy Kurs waluty, który ma być użyty do obliczeń. Przewidziano również miejsce na wpisanie tekstu komentarza (pole Uwagi).

Następnie wracamy do zakładki Cena sprzedaży, gdzie można zapoznać się z wynikiem kalkulacji i w razie potrzeby skorygować wartości pól. Jak już powiedziano mechanizmy przeliczeń działają tu w zwykły sposób.

Aktualizacja walutowych cen sprzedaży

Notowania walut wykorzystywane są w WAPRO Mag do przeliczeń i aktualizacji cen towarów importowanych. Tabele kursów przechowywane są razem z kartoteką nazw walut obcych w menu Kartoteki | Kartoteki finansowe | Waluty. Po wybraniu funkcji Kursy bazowe — [Ctrl+B] użytkownik ma dostęp do notowań aktualnych, lub z dowolnego dnia w przeszłości i według nich może dokonywać przeliczeń. Włączenie opcji Przelicz ceny sprzedaży po aktualnych kursach, znajdującej się w dolnej części okna notowań bazowych, spowoduje aktualizację tych cen sprzedaży, które wyrażone są w walutach lub zależą od walutowej ceny zakupu.