Dokumenty akcyzowe

Jesteś tutaj:
< Powrót

Dokumenty akcyzowe

>Funkcja dostępna w wariancie Prestiż oraz Prestiż Plus systemu WAPRO Mag <

Dokumenty akcyzowe to moduł programu pozwalający generować dokumenty dostawy oraz deklaracje AKC-WW dla wyrobów węglowych. Aby program poprawnie generował te dane w pierwszej kolejności należy określić czy system ma generować automatycznie dokumenty dostawy w przypadku zatwierdzania dokumentów magazynowych. Można tego dokonać w menu Administrator | konfiguracja firmy | Akcyza | Automatycznie tworzenie akcyzowych dokumentów dostawy. Dodatkowo użytkownik opcjonalnie może wprowadzić Nazwę urzędu celnego, który drukowany będzie na deklaracji AKC-WW.

Kolejny etap to zdefiniowanie w kartotece towarowej czy towar jest akcyzowy w edycji kartoteki asortymentowej i prawidłowe określenie takie dane, jak Kod CN, Jednostka miary wartości opałowej, wartość stawki akcyzy oraz wartość opałową za jednostkę magazynowania. Ten etap szczegółowo opisany jest w module kartoteki asortymentowej w sekcji zakładki Akcyza.

Dla pozycji akcyzowych system pozwala w trakcie dodawania dokumentu magazynowego uzupełnić dane akcyzowe na zakładce 4) akcyza użytkownik może w tym miejscu określić czy pozycja, którą wprowadza na dokument magazynowy będzie objęta akcyzą czy też jest z niej zwolniona. Aby system prawidłowo uwzględnił zwolnienie z akcyzy, należy zaznaczyć opcję Asortyment zwolniony z akcyzy rozporządzenie MF określa grupy podmiotów, które są zwolnione z akcyzy, należą do nich m.in.:

  • gospodarstwa domowe,
  • organy administracji publicznej,
  • jednostki Sił Zbrojnych RP,
  • podmioty systemu oświaty,
  • żłobki i kluby dziecięce,
  • podmioty lecznicze,
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
  • organizacje, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Jeśli użytkownik w edycji kontrahenta w zakładce Dane handlowe zaznaczy znacznik Zwolniony z akcyzy system automatycznie podczas wprowadzania towarów akcyzowych na dokument zaproponuje zwolnienie z akcyzy. Jeśli użytkownik handluje głównie osobami prywatnymi, które są zwolnione i kupują towar na paragon, można taki znacznik ustawić w kontrahencie Sprzedaż detaliczna.

Dodatkowo użytkownik powinien wprowadzić kod CN (jeśli kod CN uzupełniony jest w danych asortymentu w kartotece zostanie uzupełniony automatycznie, jeśli użytkownik nie podał go w kartotece może wprowadzić go ręcznie).

Użytkownik może wprowadzić dodatkowo do słownika opisu pozycji, które będą przepisywane do dokumentu dostawy. Rozporządzenie nakłada obowiązek podania podstawy prawnej i przeznaczenia dla pozycji zwolnionych z akcyzy. Opis trafia do kolumny 5 przeznaczenie na dokumencie dostawy. Jeśli użytkownik tego nie poda w dokumencie może wygenerować ten opis w edycji pozycji dokumentu dostawy z poziomu modułu dokumentów dostaw. Opis wprowadzony do pozycji zapamiętywany jest dla konkretnego towaru.

Po zatwierdzeniu dokumentu magazynowego lub handlowego, w którym występuje pozycja zwolniona z akcyzy system zaproponuje utworzenie i wydrukowanie dokumentu dostawy dodatkowo użytkownik dla zaznaczonych dokumentów magazynowych w kartotece dokumentów magazynowych może skorzystać z automatycznego generowania dokumentu dostawy. W tym celu można zaznaczyć interesujące nas dokumenty i w menu operacji dodatkowych dostępnych pod przyciskiem Operacje lub prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Generuj dokument dostawy akcyzowej (Ctrl + Shift + C). Po wykonaniu tej operacji system wygeneruje dokumenty dostawy dla dokumentów, które zawierają pozycje zwolnione z akcyzy lista tych dokumentów dostępna jest w menu Magazyn | Dokumenty akcyzowe w tym miejscu również użytkownik może je wydrukować. Rejestr dokumentów pozwala przeanalizować jakie pozycje były wprowadzone, które podlegają zwolnieniu od akcyzy jak również pozwala na ich podstawie wygenerować deklaracje dla urzędu celnego AKC-WW.

 

Jeśli zachodzi konieczność edycji dokumentu np. w przypadku zmiany danych adresowych lub daty wysyłki lub odbioru użytkownik może dokonać edycji dokumentu dostawy za pomocą opcji Popraw (F2) na formatce użytkownik do dyspozycji ma 2 zakładki. Zakładka Dane dostawcy i dostawy pozwala zmienić dane adresowe dostawcy i datę natomiast zakładka dane odbiorcy pozwala edytować dane adresowe odbiorcy.

Podczas poprawiania dokumentu dostawy użytkownik ma do dyspozycji słownik dla pola Nazwa wydającego do przemieszczenia oraz Miejsce wydania do przemieszczenia słowniki mogą być związane z konkretnym magazynem.

Opcja przydatna w przypadku pracy wielooddziałowej gdzie skład/magazyn jest w innym miejscu niż główna siedziba firmy. Domyślnie program pobiera te wartości właśnie z danych firmy.

Użytkownik może z tego poziomu za pomocą przycisku Wydruki dokonać wydruku dokumentu dostawy lub zestawienia, które miesięcznie zobowiązany jest przedstawić do urzędu celnego. W przypadku wydruku dokumentu dostawy można wybrać czy jest to duplikat czy oryginał.

System proponuje automatyczny wydruk dokumentu dostawy po jego wygenerowaniu, czyli po zatwierdzeniu dokumentu handlowego lub magazynowego.

Generowanie deklaracji

Aby wygenerować deklarację należy w oknie dokumentów akcyzowych wybrać przycisk Deklaracje(Ctrl+E). Kolejny etap to zdefiniowanie nagłówka deklaracji za pomocą opcji Dodaj (Ins). W nagłówku operator powinien określić datę wystawienia deklaracji, rok deklaracji i miesiąc. Po zapisaniu nagłówka system zaproponuje automatycznie wygenerowanie pozycji deklaracji dla wybranego miesiąca.

Zakładając, że deklaracja składana jest za miesiąc poprzedni, system proponuje podczas generowania jako nazwę miesiąca, miesiąc poprzedni względem bieżącego.

Po wygenerowaniu pozycji pojawiają się pozycje wg grupy wyrobów z przypisanym kodem CN oraz sumarycznymi wartościami wg kodów CN z obliczoną wartością w GJ, stawką oraz kwotą podatku w danej grupie wyrobów.

W drugiej sekcji widoczne są wszystkie dokumenty magazynowe wydania, uwzględnione w deklaracji oraz lista dokumentów, które zawierają pozycje zwolnione z akcyzy.

Wydruk deklaracji można wykonać za pomocą opcji Wydruki, użytkownik może określić czy drukowany dokument jest pierwotną deklaracją czy korektą.

Drukowanie informacji o pobranym podatku akcyzowym od wyrobów węglowych

Użytkownik może wydrukować podsumowanie w kodach CN wartości akcyzy jaka została naliczona w dokumencie. Aby włączyć drukowanie tych informacji użytkownik powinien wybrać edycję wariantu wydruku i na zakładce 2) Inne zaznaczyć opcję “Drukuj szczegółową informację o pobranym podatku akcyzowym od wyrobów węglowych”.

Wydruk zawiera sekcję nazwaną Pozycje asortymentowe faktury zawierające w cenie podatek akcyzowy z podsumowaniem w kodach CN i jednostkach ilości oraz wartości.

Numeracja dokumentów dostaw

Użytkownik ma do dyspozycji także konfigurację numeracji dokumentów dostaw tak, aby ewidencja była numerowana w sposób ciągły, pozwala to szybciej zweryfikować ewidencję.

Numeracja dokumentów dostaw dostępna jest w menu Administrator | Definicje | Numeracja dokumentów dostępna jest sekcja Dokumenty akcyzowe.

Program domyślnie proponuje 2 szablony numeracji, oddzielnie dla wydań oraz oddzielnie dla przyjęć. Dokumenty wydania mają sygnaturę DDW natomiast dokumenty przyjęć DDP.