Edytor zestawień użytkownika

Jesteś tutaj:
< Powrót

Edytor zestawień użytkownika

Nie dotyczy programu WAPRO Mag w wariancie Start 

Jeśli użytkownik nie jest w pełni zadowolony z raportu utworzonego w kreatorze zestawień, może poddać go modyfikacji posługując się zaawansowanym edytorem raportów. Dostęp do edytora odbywa się za pośrednictwem ikony przedstawiającej raport z różczką, tuż obok klawisza [Ctrl+K] w oknie funkcji Stany i obroty magazynowe, w menu Raporty, bądź też za pośrednictwem funkcji Administrator | Definicje | Raporty.

Po uruchomieniu edytora wyświetlane jest okno definiowania raportu. Okno podzielone jest na trzy części. Lista pól znajduje się u góry z lewej strony ekranu. W tym miejscu użytkownik wybiera nazwy kolumn, które znajdą się w raporcie. Na prawo od listy pól znajduje się szereg zakładek, służących do ustalenia opcji filtrowania list i kartotek, które będą przetwarzane w raporcie. Poniżej zamieszczono okno podglądu aktualnie tworzonego raportu. Pozwala to na bieżąco ocenić postęp pracy i wygodnie nanosić poprawki. Systematyczne omówienie poszczególnych części edytora zamieszczono w kolejnych rozdziałach.

Lista pól

 • Tworzenie nowego raportu zaczynamy od wybrania listy pól (czyli treści kolumn). Po naciśnięciu klawisza ekranowego [Wybór pól] otwiera się okno zatytułowane Edycja pól. Z lewej strony prezentowana list lista pól wybranych przez użytkownika, z prawej zaś lista wszystkich pól dostępnych w programie. Dla łatwiejszego rozeznania lista ta jest podzielona według kartotek, z którymi związane są pola. W raporcie można korzystać z pól pobranych z następujących kartotek i rejestrów:
  • kartoteki artykułów (a w niej następujące pola: Nazwa artykułu, Indeks katalogowy, Indeks handlowy, Cena zakupu netto, Cena zakupu brutto, Cena sprzedaży…),
  • kartoteki kategorii asortymentowych,
  • kartoteki kontrahentów,
  • listy magazynów,
  • rejestru dokumentów magazynowych,
  • rejestru dokumentów handlowych,
  • oraz listy pól na dokumencie.

 • Po wybraniu właściwej kartoteki należy wskazać na liście interesujące nas pole i za pomocą klawisza ekranowego [<] przenieść je na listę pól wybranych przez użytkownika. W razie pomyłki niepotrzebne pole wycofujemy klawiszem [>]. Jeżeli chcemy w raporcie skorzystać ze wszystkich pól danej kartoteki, naciskamy klawisz <<< Przenieś wszystko. Analogicznie, klawisz >>> usuwa z listy wyboru wszystkie pola. W zestawieniu można oczywiście łączyć ze sobą pola z różnych kartotek.Po skompletowaniu listy pól do raportu można zmienić ich kolejność w raporcie, przemieszczając je na liście klawiszami ekranowymi  i  . Kolejność pól na liście (z góry na dół) odpowiada kolejności kolumn w raporcie (od lewej do prawej). Gotową listę zatwierdzamy klawiszem [F10].
 • Drugim etapem powinno być skonfigurowanie pól w raporcie. Służy do tego okno otwierane klawiszem [Konfiguracja pola]. W oknie tym można wykonać następujące czynności:
 • Zmienić nazwę pola w raporcie, czyli dać inny tytuł kolumny.
 • Określić długość pola w znakach, oraz ewentualnie skorygować tzw. maskę pola. Maska służy do kontroli poprawności danych, np. nie dopuszcza do wyświetlania tekstu w polu liczbowym (numerycznym).
 • Zdecydować, czy wartości w obrębie danego pola mają być sortowane. Do wyboru są trzy opcje: Brak sortowania, Rosnąco (a w przypadku pól tekstowych alfabetycznie od A do Z), oraz Malejąco (pola tekstowe od Z do A).
 • Warunek filtrowania. Pole zostanie wypełnione automatycznie po wypełnieniu zakładek z opcjami filtrów (opis dalej).
 • W przypadku pól numerycznych można jeszcze włączyć opcję Sumowania pól w raporcie.
 • Konfigurację pola zatwierdzamy standardowo klawiszem [F10].

  Na prawo od klawisza ekranowego [Konfiguracja pola] powielono klawisze szybkiego dostępu do często używanych funkcji. Tak więc można w tym miejscu wywołać bezpośrednio funkcję sortowania w porządku rosnącym i malejącym — klawiszami [A>Z] i [Z>A], włączyć opcję sumowania pól numerycznych w zestawieniu klawisz [Sigma], oraz zmienić kolejność pól na liście — klawiszami  i  .
 • Po przygotowaniu listy pól w raporcie przystępujemy do ustalenia pozostałych opcji raportu. Służą do tego funkcje filtrowania znajdujące się w zakładkach na prawo od listy pól.

 

Opcje filtrowania

Zakładka Filtrowanie

 • Przez zaznaczenie odpowiednich opcji decydujemy, czy w tworzonym raporcie zostaną uwzględnione:
 • Pozycje z bieżącego magazynu,
 • Pozycje z bieżącego magazynu, z dodatkowym ograniczeniem tylko do pozycji zaznaczonych (operacje grupowe), bądź pokazywanych (tj. z uwzględnieniem filtru nałożonego na listę asortymentową w kartotece artykułów).

Rodzaj artykułów obecnych w raporcie — do wyboru są: Towary, Usługi, Produkty, Materiały, Opakowania; można wybrać dowolny zestaw spośród nich.

Kolejny zestaw filtrów dotyczy dokumentów przetwarzanych w raporcie. Do wyboru są:

 • Dokumenty przychodowe i rozchodowe, Tylko przychodowe, Tylko rozchodowe,
 • Dokumenty pierwotne i korygujące, Tylko dokumenty pierwotne, Tylko korekty,
 • Dokumenty magazynowe i handlowe, Tylko dokumenty handlowe, Z pominięciem dokumentów handlowych.

Przez zaznaczenie stosownej opcji można spowodować pominięcie w raporcie tych artykułów, które nie występują w żadnym z dokumentów (czyli artykułów, dla których nie było obrotów).

Zakładka Filtrowanie c.d.

W tym miejscu decydujemy, czy raport ma obejmować wszystkie dokumenty, czy tylko obroty wybranych kontrahentów. Po wybraniu funkcji [Wybierz kontrahentów] nazwy firm zaznacza się w wyświetlonej kartotece (operacje grupowe).

Zakładka Grupowanie

Zebrane tu opcje służą do organizowania wydruku raportu w bardziej czytelnej postaci, przez pogrupowanie pozycji zestawienia według wybranych kryteriów. Lista pozycji raportu może być podzielona na części ze względu na:

 • Magazyn. Dodatkowo można zadysponować, aby wydruk raportu w każdym kolejnym magazynie zaczynał się od nowej strony, oraz aby magazyny były numerowane.
 • Kategorię asortymentową. Zestaw opcji dodatkowych jest analogiczny, jak w przypadku poprzednim.
 • Artykuł. Opcjonalny licznik pozycji może być zerowany przy zmianie kategorii asortymentowej, lub przy przejściu do nowego artykułu. Ten drugi wariant ma sens, np. gdy sporządzamy zestawienie ruchów magazynowych dla poszczególnych artykułów. Wówczas dla każdego artykułu będą drukowane kolejne przychody i rozchody (dokumenty magazynowe), z możliwością ich ponumerowania.

Zakładka Raport

Zakładka zawiera następujące opcje:

Tytuł raportu. Aby tworzony raport można było zapamiętać w systemie i korzystać z niego w przyszłości, należy nadać mu indywidualną nazwę, np. „Obroty dla kategorii asortymentowych”.

Rodzaj raportu. Najczęściej zestawienie kierowane jest na drukarkę, z możliwością uprzedniego podejrzenia na ekranie (opcja Raport). W razie potrzeby raport może być zapisywany na dysku komputera w formacie arkusza kalkulacyjnego Excel, lub jako zwykły plik tekstowy ASCII. Służą do tego opcje: Eksport do programu Excel oraz Eksport do pliku tekstowego.

Styl raportu. Styl tablicowy to standardowa tabelka z kolumnami oddzielonymi pionową kreską. Ten rodzaj raportu dobrze drukuje się na szybkich drukarkach o małej rozdzielczości. Styl klasyczny jest bardziej elegancki, lecz wymaga drukarki umożliwiającej drukowanie w kontrze i bardziej nadaje się do drukarek laserowych i atramentowych.

Rozmiar nagłówka. Jeśli nazwy pól (kolumn) w tabeli są zbyt długie, należy skorzystać z wariantu ich drukowania w dwu wierszach.

Opisy nagłówka i podsumowania raportu. W dodatkowym oknie można wpisać dowolny tekst, który umieszczony będzie bezpośrednio przed (nagłówek) i bezpośrednio pod raportem (podsumowanie raportu).

Zakładka Inne

Zebrano tu opcje istotne dla użytkowników, którzy korzystają z funkcji nazw, indeksów i cen indywidualnych. Po zaznaczeniu stosownej opcji można wybrać interesującego nas kontrahenta z prezentowanej listy.

W przypadku umieszczania w raporcie ceny sprzedaży, analogiczny mechanizm wyboru z listy służy do określenia rubryki cenowej.

Zakładka Wyświetlanie

Przy bardzo dużej bazie danych przetwarzanie raportu może być czasochłonne. Po zaznaczeniu opcji Ograniczać podgląd do wybranej liczby rekordów można spowodować, by wzór raportu wyświetlany w oknie poniżej ograniczał się tylko do kilku– kilkunastu wierszy (rekordów). Oczywiście ograniczenie to nie będzie dotyczyło „prawdziwego” raportu.

Podgląd raportu

Poniżej okna wyboru pól i zakładek definiujących warianty raportu znajduje się okno uproszczonego podglądu raportu, tzw. wynik zapytania SQL. Wyświetlane są tu pozycje pasujące do aktualnej definicje raportu, lecz bez ostatecznego formatowania, np. bez tytułu raportu, bez nagłówka itp.

Działanie edytora zestawień polega na tworzeniu na podstawie opcji wybranych przez użytkownika tzw. zapytania SQL. SQL jest specjalistycznym językiem obsługi baz danych. Edytor uwalnia zatem użytkownika od konieczności nauczenia się SQL, gdyż przekłada polecenie z formy powszechnie zrozumiałej (np. „wyświetl nazwy wszystkich artykułów z bieżącego magazynu wraz z ich cenami sprzedaży, nazwy uporządkuj alfabetycznie i ponumeruj”) na język dostępu do bazy danych, znany zazwyczaj tylko programistom.

 

Na dole ekranu znajduje się linia klawiszy funkcyjnych, obsługujących okno wyniku zapytania SQL. Klawisz ekranowy [Wynik na pełny ekran] działa jak przełącznik i powoduje wyświetlenie wyniku zapytania na całej powierzchni ekranu; kolejne użycie przywraca poprzedni wygląd. Przy dużej bazie danych opracowywanie wyniku zapytania może być czasochłonne, dlatego aktualizacja okna wyników nie przebiega automatycznie, lecz wymuszane jest przez użytkownika klawiszem [F5] — Odśwież. Programiści mogą zapoznać się z treścią zapytania w SQLu naciskając klawisz [Podgląd SQL], zapytanie wyświetlane jest w nowym oknie. Gdy już wszystkie opcje raportu wydają się być ustalone, można skorzystać z funkcji [Generuj raport], która wyświetla okno podglądu raportu w takiej postaci, jaka zostanie przeniesiona na papier (czyli takiej, jaką uzyskuje się naciskając [F9] przed wydrukiem). Gotowy wzorzec raportu należy zapisać na dysku w celu późniejszego wykorzystania naciskając [Zatwierdź]. Natomiast klawisz [Rezygnuj] zamyka okno edytora zestawień bez zapisu (utrata raportu).

Zarządzanie raportami z edytora zestawień

Po zapisaniu raportu na dysku (zob. wyżej) trafia on na listę raportów dostępnych pod klawiszem [Ctrl+D]. Od standardowych wzorców zestawień raporty użytkownika wyróżnia ikona przedstawiająca sześciokątne logo WAPRO Mag Do zarządzania raportami użytkownika służy funkcja Administrator | Definicje | Raporty. W tym miejscu można kasować zbędne definicje raportów klawiszem [Delete], poprawić istniejące klawiszem [F2], a także tworzyć nowe raporty standardowym klawiszem [Insert].