Eksport do programu WAPRO Fakir

Jesteś tutaj:
< Powrót

Eksport do programu WAPRO Fakir

Niniejsza funkcja służy do przenoszenia danych księgowych z WAPRO Mag do systemu finansowo–księgowego WAPRO Fakir.

Od wersji 7.50.0 wspierany moduł wymiany danych z programem WAPRO Fakir to Magik wersja 2. Zmiana ta niesie za sobą fakt, że konfiguracja schematów księgowania odbywa się po stronie systemu FK.

W celu wykonania eksportu danych do FK należy z menu głównego programu WAPRO Mag wybrać polecenie Inne | Wymiana danych | Eksport do programu WAPRO Fakir. W oknie Generacja dekretów należy wypełnić następujące pola:

 • Data i czas transakcji. Obowiązuje format wybrany dla całego środowiska Windows (w Panelu sterowania).
 • Opis transakcji. Program proponuje standardowy tekst „Transakcja z dnia (tu aktualna data i godzina)”.
 • Rodzaj bazy. Wskazanie czy baza jest rozłączna czy wspólna.

W przypadku rozłącznej bazy danych użytkownik powinien wykonać eksport definicji firmy aby system FK posiadał wiedzę na temat konfiguracji systemu magazynowego.

 • Wybrane dokumenty Handlowe / Magazynowe / Finansowe / RK/WB / Sady. Dokumenty przeznaczone do eksportu zaznacza się w rejestrach dokumentów otwieranych standardowym klawiszem ekranowym (niebieska ikona folderu Windows).
 • Ustaw wskaźnik księgowania na dokumentach. Opcja pozwala automatycznie oznaczyć dokumenty w systemie magazynowm jako zaksięgowane, ma to odzwierciedlenie w możliwości modyfikacji dokumentów oraz może być kryterium dla uprawnień. Dokumenty zaksięgowane oznaczone są jasno błękitnym kolorem w listach dokumentów.
 • Pomiń zaksięgowane dokumenty. Po zaznaczeniu tej opcji podczas tworzenia pliku transferowego program będzie pomijał te dokumenty, które zaksięgowano przy użyciu funkcji Inne | Wymiana danych | Eksport do programu WAPRO Kaper.
Po wybraniu odpowiednich opcji użytkownik wybiera następnie Eksportuj dokumenty, jeśli baza danych jest wspólna z programem FK wtedy księgowanie odbywa się automatycznie, jeśli rozłączna pojawi się generator Magik 2, w którym można dokonać konfiguracji eksportu danych do pliku wraz z jego lokalizacją.

Użytkownik ma do dyspozycji opcje pozwalające określić jakie sekcje mają być eksportowane, lokalizację pliku. Można dokonać kompresji pliku lub wykorzystać bufor w celu optymalizacji procesu eksportu danych. Analogicznie jak w przypadku pierwszej formatki można wskazać pomijanie zaksięgowanych dokumentów oraz ustawianie znacznika księgowania.

Jak wczytać dane z WAPRO Mag w programie WAPRO Fakir?

Import danych do programu WAPRO Fakir przebiega w różny sposób, w zależności od tego, czy odbywa się on z programu WAPRO Mag zainstalowanego na wspólnej bazie, czy też z zewnętrznego pliku transferu danych (bazy rozłączne).

W obu przypadkach, aby uruchomić procedurę importu, należy z menu głównego WAPRO Fakira wybrać polecenie Dokumenty | Import dokumentów. Na ekranie pojawi się wówczas okno Import dokumentów, zawierające wykaz znajdujących się w buforze transakcji, tj. pakietów danych, z których każdy odpowiada jednej operacji importu.

W oknie tym możliwe jest:

 • przeglądanie danych z poszczególnych transakcji,
 • automatyczna kontrola ich poprawności,
 • pobieranie kolejnych transakcji z zewnętrznych plików transferowych, i wreszcie
 • księgowanie dokumentów z danej transakcji w księgach handlowych systemu FK.

PRZYPADEK 1. Import danych z pliku zewnętrznegoSposób ten wykorzystuje się, gdy WAPRO Mag i WAPRO Fakir zainstalowano na niezależnych (rozłącznych) bazach danych. Import danych z pliku zewnętrznego odbywa się w kilku etapach:

 1. Przeniesienie danych z plików zewnętrznych do bufora programu WAPRO Fakir. Odbywa się przy pomocy przycisków ikon nad drzewem filtrów (transakcji). Po wybraniu przycisku [+] wystarczy wskazać nazwę pliku transferowego, aby automatycznie pobrać dane do bufora.
 2. Uzgodnienie kartoteki kontrahentów. Operacja umożliwia wyeliminowanie przypadków powtarzania się kontrahentów, oraz pozwala na uzgodnienie kontrahentów występujących w zewnętrznych systemach z kodami o innym numerze. Po wybraniu przycisku [Kontrahenci] dostajemy listę kontrahentów importowanych w ramach transakcji — są to wszyscy kontrahenci, jacy związani są z importowanymi dokumentami.Przycisk [Diagnostyka] pozwala na automatyczne powiązanie tych kontrahentów z istniejącymi w systemie według nazwy i NIP–u. Możliwe są następujące przypadki:
  • O ile obie te wartości są zgodne z danymi kontrahenta systemu FK, importowane dokumenty zostają przypisane istniejącemu kontrahentowi.
  • Jeżeli ani sama nazwa, ani sam NIP nie pasują do żadnego kontrahenta już istniejącego w systemie, zostaje on oznaczony jako nowy, aby w przyszłości, podczas księgowania dokumentów mógł zostać dodany do kartoteki.
  • Wreszcie kontrahenci dla których tylko jedna wartość: albo tylko nazwa, albo tylko NIP są zgodne, zostają zapisani do tzw. listy podejrzanych. Użytkownik ręcznie decyduje, które z importowanych pozycji odpowiadają już istniejącym, a które z nich są nowe.
 3. Diagnostyka dokumentów. Pozwala na sprawdzenie poprawności importowanych dokumentów przed dokonaniem operacji księgowania.
 4. Przeniesienie danych z bufora do systemu FK. Następuje po wybraniu polecenia [Importuj]. W wyniku tej operacji zostają (w miarę konieczności) zaimportowani kontrahenci i dokumenty oraz utworzone odpowiednie dekrety, rozrachunki i wpisy w ewidencji VAT.

PRZYPADEK 2. Import danych za pośrednictwem wspólnej bazy danychW przypadku importu danych z tej samej bazy nie jest konieczne wykonywanie dwóch pierwszych punktów z listy operacji opisanych w poprzednim rozdziale. Dane zostają zapisane bezpośrednio w buforze przez program WAPRO Mag, zaś kartoteka kontrahentów jest współdzielona przez oba systemy, co eliminuje konieczność uzgadniania danych w tym zakresie. Aby wykonać import dokumentów, należy wybrać Dokumenty | Import | Import dokumentów za pomocą ikony w prawym górnym rogu lewego panelu można rozpocząć procedurę importu.