Eksport i import danych do WAPRO Mag

Jesteś tutaj:
< Powrót

Eksport i import danych do WAPRO Mag

> Nie dotyczy programu WAPRO Mag w wariancie Start <

Moduł eksportu i importu danych przeznaczony jest do przenoszenia danych między bazami programu WAPRO Mag. Bazy te mogą być zlokalizowane na jednym serwerze SQL, bądź znajdować się na komputerach nie związanych ze sobą.

W aktualnej wersji program umożliwia przenoszenie danych o kontrahentach, artykułach, cenach, oraz definicji schematów księgowania. Wszystkie te informacje zapisywane są w postaci zwykłego pliku tekstowego ASCII o strukturze przypominającej pliki HTML. Zapisanie danych w formie tekstowej daje użytkownikowi możliwość dokonania dowolnych korekt bezpośrednio w pliku zanim zostaną wczytane do innej bazy danych.

Eksportowanie danych

Funkcja przenoszenia danych między bazami WAPRO Mag dostępna jest w menu Inne | Wymiana danych | Eksport — Import. Zorganizowano ją w formie kreatora, który prowadzi użytkownika przez kolejne etapy operacji.

Po uruchomieniu funkcji wyświetlany jest ekran informujący o przeznaczeniu funkcji. Do poruszania sie między ekranami kreatora służą klawisze ekranowe [Dalej] i [Cofnij]. Klawisz [Zakończ] powoduje przerwanie działania kreatora.

Na kolejnym ekranie należy wybrać, czy planujemy eksportować, czy importować dane z aktualnej bazy danych. W trzecim kroku wybieramy zakres danych, które zostaną uwzględnione w pliku eksportowym.

W pliku ekportowym można wyróżnić logicznie moduły, będące zbiorem powiązanych ze sobą tabel z danymi. W aktualnej wersji programu plik ekportowy może zawierać następujące moduły (obok wymieniono zestawy tabel zawarte w każdym z nich):

  • Moduł Kontrahent. Zawiera: dane o firmie, kontrahencie, kontakty, klasyfikację kontrahentów, dane o banku, rachunek bankowy kontrahenta, kursy walut, ceny dla kontrahenta, grupę kontrahentów, tabelę odsetek, wartość odsetek. Eksport może dotyczyć wszystkich kontrahentów z kartoteki, lub tylko wybranych z listy.
  • Moduł Artykuły. Zawiera: dane o firmie, dane o magazynie, jednostki miary, kategorie asortymentowe, nazwę artykułu, definicje produktów, kod kreskowy, zamiennik, cenę dla kategorii, cenę artykułu. Eksport może dotyczyć wszystkich artykułów z kartoteki, lub tylko wybranych z listy.
  • Moduł Ceny. Zawiera: dane o magazynach, kategorie artykułów, jednostki miary, nazwy artykulów, cennik indywidualny, cennik kontrahenta, ceny dla grupy.
  • Moduł Definicji schematów księgowania. W tym przypadku wyeksportowane zostaną definicje dekretów oraz schematów księgowania. Ponadto plik będzie zawierał: klasyfikacje i grupy kontrahentów, kategorie asortymentowe i typy dokumentów.

Powyższe moduły można także eksportować łącznie, po równoczesnym zaznaczeniu kilku opcji.

Oprócz wyboru zakresu eksportowanych informacji należy oczywiście wskazać miejsce, w którym zostaną one umieszczone. Nazwę pliku i ścieżkę dostępu można wpisać ręcznie, lub wybrać myszą w oknie dialogowym z drzewem dysków i folderów (dostęp do menedżera plików przez ikonę folderu). Program proponuje domyślną nazwę:
MAGeksport_dzień_miesiąc_rok.TXT i umieszcza plik w macierzystym katalogu WAPRO Mag.

Ponieważ tworzony plik eksportowy jest zwykłym plikiem tekstowym (ASCII), bez problemu można zapoznać się z jego zawartością za pomocą dowolnego edytora lub przeglądarki plików. Z przykładową strukturą pliku eksportowego oraz składnią zamieszczanych w nim komend sterujących (podobnych do tagów stosowanych w plikach HTML) można zaznajomić się w pomocy ekranowej programu WAPRO Mag.

Ze względu na duże obciążenie systemu zaleca się wykonywanie importu i eksportu w czasie, gdy inni użytkownicy nie korzystaja z programu. W przeciwnym przypadku pozostali pracownicy odczują spowolnienie, bądź nawet chwilowe zawieszenie działania WAPRO Mag.

Importowanie danych

Wczytanie do systemu WAPRO Mag danych wyeksportowanych z innej bazy również odbywa się za pośrednictwem funkcji w menu Inne | Wymiana danych | Eksport — Import. Podczas importu należy wskazać plik dyskowy, z którego będą czerpane wczytywane dane. Program wyświetla dokładne informacje o czasie wykonania eksportu, oraz o wersji bazy danych i zakresie wyeksportowanych danych.

Należy zwrócić uwagę, że moduł importu i eksportu mimo pozornej prostoty jest zaawansowaną funkcją programu. Automatycznie wykrywane są niezgodności między wersjami baz danych (program sugeruje wówczas aktualizację bazy za pomocą odpowiedniej wersji Administratora baz danych WAPRO ERP), uzupełnia i synchronizuje zapisy w kartotekach. Z tego powodu pliki wymiany danych mogą osiągać znaczne rozmiary.

W przypadku, gdy podczas importu program wykryje, że dane o firmie i o bieżącym magazynie zawarte w pliku nie pokrywają się z wartościami aktualnymi w bazie WAPRO Mag do której importujemy dane, istnieje możliwość zmiany tych danych (niezależnie) na takie jak zapisano w pliku. W tym celu użytkownik powinien zaznaczyć dwie opcje: Zmieniaj informacje o firmie i Zmieniaj informacje o magazynie. Jeśli natomiast użytkownik zrezygnuje z aktualizacji, to import odbędzie się do bieżącego magazynu (względnie bieżącej firmy) w jego komputerze.

Informacje na temat eksportu artykułów, kontrahentów i cenników

 

I. Eksportowany plik ma następującą strukturę:

  • eksport składa się z przynajmniej jednego modułu
  • moduły to zbiór tabel które tworzą logiczną funkcjonalność

II. W tej wersji eksportowane mogą być moduły: KONTRAHENT, CENY, ARTYKUŁY, DEFINICJE SCHEMATÓW KSIĘGOWANIA
Poniżej wypisane są tabele, które będą eksportowane w przypadku eksportu każdego modułu osobno lub ich kombinacji:

1) jeżeli sam KONTRAHENT to tabele: firma, kontrahent, kontakt, klasyfikacja_kontrahenta, banki, waluty, cena, rachunek_kontrahenta, grupa_kontrahenta, tabela_odsetek, odsetki

2) jeżeli KONTRAHENT z CENAMI to eksportujemy moduły: KONTRAHENT, CENY

moduł CENY to tabele: magazyn, kategoria_artykulu, jednostka, artykul, cennik_indywidualny, cennik_kontrahenta, cena_grupy;

3) jeżeli KONTRAHENT z CENAMI I ARTYKUŁAMI to eksportujemy moduły:   KONTRAHENT, CENY, ARTYKUŁY

moduł ARTYKUŁY to tabele: definicja_produktu, kod_kreskowy, zamiennik, cena_kategorii, cena_artykulu

4) jeżeli same ARTYKUŁY  to eksportujemy moduł ARTYKUŁY  wraz z tabelami:  firma, magazyn, jednostka, kategoria_artykulu, artykul, cena

5) jeżeli KONTRAHENT I ARTYKUŁY bez cen to eksportujemy moduły: KONTRAHENT, ARTYKUŁY wraz z tabelami  magazyn, kategoria_artykulu,         jednostka, artykul

6) DEFINICJE SCHEMATÓW KSIĘGOWANIA: firma, adresy_firmy, magazyn, kategoria_artykulu, klasyfikacja_kontrahenta, grupa_kontrahenta, typ_dokumentu_finansowego, typ_dokumentu_handlowego, typ_dokumentu_magazynowego, lata_obrotowe, paczka, schemat_ksiegowania, typ_dok, inter_schemat_typ_dok

 

III. Stosowane są następujące znaczniki:

<ED></ED>    początek i koniec eksportu
<HG></HG>    początek i koniec głównego nagłówka eksportu: info o eksportowanych modułach i inne dane ( godzina, data itd.)
<HM></HM>   początek i koniec eksportu modułu
<HT></HT>     początek i koniec eksportu tabeli w module
<HA></HA>    nazwy kolumn w tabeli (początek i koniec)
<SL></EL>     początek i koniec linii z danymi (jedna krotka z tabeli)
<DT></DT>     znaczniki między kolejnymi danymi w rekordzie
<LT></LT>      linia typów atrybutów; 0 dla numerycznopodobne, 1 dla stringopodobne
<LR></LR>     liczba rekordów wyeksportowanych z danej tabeli

 

IV. Przykładowy układ znaczników:

<ED> EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU WAPRO Mag
<HG>  Eksport danych z bazy danych: SKIER
Wersja bazy danych: 4.6030
Dane eksportowane z modulow: KONTRAHENT, ARTYKUL
Eksport wykonano dnia: 5/27/2002 o godz. 20:34

</HG>
<HM> eksport modulu KONTRAHENT
<HT> eksport tabeli KONTRAHENT
<HA> atrybuty tej tabeli </HA>
<LT> linia typow </LT>
<LR> liczba rekordów odczytancyh z bazy </LR>
<SL> dane </EL>
<SL> dane </EL>
<SL> dane </EL>
<SL> dane </EL>
</HT>
<HT> eksport tabeli CENNIKI_KONTRAHENTA
<HA> atrybuty tej tabeli </HA>
<LT> linia typow </LT>
<LR> liczba rekordów</LR>
<SL> dane </EL>
<SL> dane </EL>
<SL> dane </EL>
<SL> dane </EL>
</HT>
</HM>
<HM> eksport modulu ARTYKUL
<HT> eksport tabeli ARTYKUL
<HA> atrybuty tej tabeli </HA>
<LT>linia typow </LT>
<LR>liczba rekordów</LR>
<SL> dane </EL>
<SL> dane </EL>
<SL> dane </EL>
<SL> dane </EL>
</HT>
<HT> eksport tabeli CENY_ARTYKULOW
<HA> atrybuty tej tabeli </HA>
<LT>linia typow </LT>
<LR>liczba rekordów</LR>
<SL> dane </EL>
<SL> dane </EL>
<SL> dane </EL>
<SL> dane </EL>
</HT>
</HM>
</ED>

Informacje na temat eksportu dokumentów programu WAPRO Mag

I. Eksportowane w tej wersji programu mogą być następujące informacje związane z dokumentami:

1) POZYCJE ZAMÓWIEŃ – eksportowane tabele: KATEGORIA_ARTYKULU, JEDNOSTKA, CENA, ARTYKUL, POZYCJA_ZAMOWIENIA, KOD_EGZEMPLARZA, ZAMIENNIK, DEFINICJA_PRODUKTU

2) ZAMÓWIENIA – eksportowane tabele: KONTRAHENT, KONTAKT, RACHUNEK_KONTRAHENTA, KLASYFIKACJA_KONTRAHENTA, GRUPA_KONTRAHENTA, KATEGORIA_ARTYKULU, JEDNOSTKA, CENA, ARTYKUL, POZYCJA_ZAMOWIENIA, KOD_EGZEMPLARZA, ZAMIENNIK, DEFINICJA_PRODUKTU, ZAMOWIENIE, BANKI

3) POZYCJE DOKUMENTÓW  MAGAZYNOWYCH – eksportowane tabele: KATEGORIA_ARTYKULU, JEDNOSTKA, CENA, ARTYKUL, POZYCJA_DOKUMENTU_MAGAZYNOWEGO, KOD_EGZEMPLARZA, ZAMIENNIK, DEFINICJA_PRODUKTU

4) DOKUMENTY MAGAZYNOWE MW – eksportowane tabele: KONTRAHENT, KONTAKT, RACHUNEK_KONTRAHENTA, KLASYFIKACJA_KONTRAHENTA, GRUPA_KONTRAHENTA, KATEGORIA_ARTYKULU, JEDNOSTKA, CENA, ARTYKUL, POZYCJA_DOKUMENTU_MAGAZYNOWEGO, KOD_EGZEMPLARZA, ZAMIENNIK, DEFINICJA_PRODUKTU, DOKUMENT_MAGAZYNOWY, BANKI

II. Struktura pliku z eksportem dokumentów i pozycji jest taka sama, jak struktura eksportu artykułów, kontrahentów i cenników. Również znaczniki są takie same. Podczas importu pozycji zamówień lub dokumentów gdy system wykryje brak importowanego artykułu doda go. Podobnie podczas importu całych zamówień gdy system napotka w pliku na kontrahenta, którego w bazie nie ma, doda go. Dodawane są czoywiście inne brakujące informacje, a więc kategorie asortymentowe, jednostki, ceny, grupy kontrahentów, klasyfikacje itd.

III. Aby umożliwić współpracę WAPRO Mag z programami zewnętrznymi (np. programami internetowymi) zdefiniowane są dwa skrócone formaty wymiany zamówień. Plik służący do odtwarzania danych, zwany plikiem replikacji, posiada wszystkie niezbędne informacje (wyeksportowane z zewnętrznego programu) do odtworzenia danych w bazie programu WAPRO Mag. Po zaimportowaniu takiego pliku dodane zostaną do bazy danych programu WAPRO Mag brakujące artykuły, kategorie asortymentowe, kontrahenci, kontakty, jednostki, ceny i oczywiście zamówienia i pozycje zamówień. Format ten ma następującą postać:

<ED>EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU WAPRO Mag

<HG>: Eksport danych z bazy danych: WAPRO7701
Wersja bazy danych: 16.7701
Dane eksportowane z modulu ZAMOWIENIA
Eksport wykonano dnia: 10/20/2011 o godz. 14:40 </HG>

<HM><ZAMOWIENIA>: EKSPORT ZAMOWIEN

<HT><KONTRAHENT>: TABELA KONTRAHENT

<HA> UWAGI, OSTRZEZENIE, WOJEWODZTWO, NAZWA_PELNA, NAZWA, SYM_KRAJU, NIP,
REGON, FORMA_PLATNOSCI, KOD_KRESKOWY, KOD_POCZTOWY, MIEJSCOWOSC,
ULICA_LOKAL, ADRES_WWW, WYROZNIK, POLE1, POLE2, POLE3, POLE4, POLE5,
POLE6, POLE7, POLE8, POLE9, POLE10, NIPL, DOS_KOD, KTO_WPISAL,
KTO_POPRAWIL, KLUCZ, SYM_KRAJU_KOR, KOD_POCZTOWY_KOR, MIEJSCOWOSC_KOR,
ULICA_LOKAL_KOR, WOJEWODZTWO_KOR, DOKUMENT_TOZSAMOSCI_NAZWA,
DOKUMENT_TOZSAMOSCI_NUMER, DOKUMENT_WYDANY_PRZEZ, RAKS_KOD_KONTRAHENTA,
ADRES_EMAIL, ID_HANDLOWCA, ID_FORMY_DOSTAWY_DOM, ID_MIEJSCA_DOSTAWY_DOM,
KP_ID_Zdarzenia, PESEL, DOMYSLNY_RABAT, ID_PLATNIKA, ID_KONTRAHENTA,
ID_GRUPY, ID_FIRMY, ID_TABELI_ODSETEK, ID_RACHUNKU, ID_KLASYFIKACJI,
LOJAL_WARTOSC, LIMIT_KUPIECKI, PRG_LOJAL_KWOTA, DNI_PO_TERMINIE,
LOJAL_PKT, TERMIN_NALEZNOSCI, TERMIN_ZOBOWIAZAN, KOD_KONTRAHENTA,
PRIORYTET, PLATNIK_VAT, ODBIORCA, DOSTAWCA, DRUKUJ_OSTRZEZENIE,
POKAZUJ_OSTRZEZENIE, KontrahentUE, PODLEGA_PROMOCJI, WEWNETRZNY,
OPERATOR_PLATNOSCI, ZGODA_NA_FAKTURY_ELEKTRONICZN, MP, PRG_LOJAL,
ZGODA_NA_PRZETWARZANIE, Incydentalny, ZABLOKOWANY, AUTOFISKALIZACJA,
ZBIORCZE_PLATNOSCI, BLOKOWANIE </HA>
<LT>11111111111111111111111111111111111111110000000000000000000000000000000000000000</LT>
<LR>2</LR>
</HT>

<HT><KONTAKT>: TABELA KONTAKT
<HA> UWAGI, NAZWISKO, IMIE, TYTUL, STANOWISKO, TEL, TEL_KOM, FAX, E_MAIL,
ID_KONTAKTU, ID_KONTRAHENTA, DOMYSLNY </HA>
<LT>111111111000</LT>
<LR>0</LR>
</HT>

<HT><KLASYFIKACJA_KONTRAHENTA>: TABELA KLASYFIKACJA_KONTRAHENTA
<HA> OPIS, NAZWA, KONTO_FK, ID_KLASYFIKACJI, ID_FIRMY,
ANALITYKA_KONTRAHENTA, DOMYSLNA </HA>
<LT>1110000</LT>
<LR>0</LR>
</HT>

<HT><BANKI>: TABELA BANKI
<HA> SYMBOL, NAZWA, NUMER_BANKU, MIEJSCOWOSC, ULICA_LOKAL, KOD_POCZTOWY,
TEL, E_MAIL, ADRES_WWW, SWIFT, ID_BANKU </HA>
<LT>11111111110</LT>
<LR>1</LR>
</HT>

<HT><RACHUNEK_KONTRAHENTA>: TABELA RACHUNEK_KONTRAHENTA
<HA> NUMER_RACHUNKU, SYM_WALUTY, LK, NAZWA, ID_BANKU, ID_RACHUNKU,
ID_KONTRAHENTA, AKTYWNY </HA>
<LT>11110000</LT>
<LR>2</LR>
</HT>

<HT><CENA>: TABELA CENA
<HA> OPIS, NAZWA, ID_CENY, ID_FIRMY, ID_CENY_ZAL, KOLEJNOSC,
PROCENT_CENY_ZAL, ZAOKR_CENY_ZAL, AKT_CEN_PRZY_DOSTAWIE, DLA_WSZYSTKICH </HA>
<LT>1100000000</LT>
<LR>1</LR>
</HT>

<HT><GRUPA_KONTRAHENTA>: TABELA GRUPA_KONTRAHENTA
<HA> OPIS, NAZWA, ID_GRUPY, ID_FIRMY, ID_CENY, NARZUT, DOMYSLNA </HA>
<LT>1100000</LT>
<LR>0</LR>
</HT>

<HT><KATEGORIA_ARTYKULU>: TABELA KATEGORIA_ARTYKULU
<HA> KOD_VAT, KOD_VAT_ZAK, KONTO_FK_KATEGORII, NAZWA, MASKA_I_KATALOG,
MASKA_I_HANDL, POLE1, POLE2, POLE3, POLE4, POLE5, POLE6, POLE7, POLE8,
POLE9, POLE10, ID_DOMYSLNEJ_CENY, ID_KATEGORII, ID_MAGAZYNU,
NUMER_DZIALU, GUID_KATEGORIA </HA>
<LT>111111111111111100001</LT>
<LR>1</LR>
</HT>

<HT><JEDNOSTKA>: TABELA JEDNOSTKA
<HA> NAZWA, SKROT, ID_JEDNOSTKI, ID_ARTYKULU, ID_FIRMY, PRZELICZNIK,
PODZIELNA, WZORZEC_INNEJ </HA>
<LT>11000000</LT>
<LR>1</LR>
</HT>

<HT><ARTYKUL>: TABELA ARTYKUL

<HA> OSTRZEZENIE, OPIS, UWAGI, VAT_ZAKUPU, VAT_SPRZEDAZY,
WYLACZ_CENY_IND, KRAJ_POCHODZENIA, PRODUCENT, KOD_CN, NAZWA_INTRASTAT,
JED_WAGI, JED_WYMIARU, WYROZNIK, SYM_WAL, POLE1, POLE2, POLE3, POLE4,
POLE5, POLE6, POLE7, POLE8, POLE9, POLE10, NAZWA, NAZWA_ORYG, NAZWA2,
INDEKS_KATALOGOWY, IND_KAT_TOWAR_ZAST, INDEKS_HANDLOWY, RODZAJ, SWWKU,
PKWIU, KOD_KRESKOWY, NAZWA_CERTYFIKATU, LOKALIZACJA, JEDNOSTKA_PROD,
ZASADA_ZDEJMOWANIA_ZE_STANU, ID_FPROM, ID_KATEGORII_TREE,
ID_ARTYKULU_PROD, ID_ARTYKULU, ID_MAGAZYNU, ID_KATEGORII, ID_CENY_DOM,
ID_JEDNOSTKI, ID_JEDNOSTKI_ZAK, ID_JEDNOSTKI_SPRZ, ID_JEDNOSTKI_REF,
ID_OPAKOWANIA_REF, CENA_N_KGO, CENA_B_KGO, WAGA, CENA_PROMOCJI_N,
CENA_PROMOCJI_B, C_ZAKUPU_NETTO_WAL, C_ZAKUPU_BRUTTO_WAL, WYMIAR_W,
WYMIAR_S, WYMIAR_G, STAN, ILOSC_EDYTOWANA, ZAMOWIONO, DO_REZERWACJI,
ZAREZERWOWANO, OD_DOSTAWCOW, DO_ODBIORCOW, PRZELICZNIK_PROD, ILOSC_PROD,
CENA_ZAKUPU_BRUTTO, CENA_ZAKUPU_NETTO, STAN_MINIMALNY, STAN_MAKSYMALNY,
MIN_NARZUT, PROMOCJA_PROCENT, PRG_ILOSC, DATA_ZM_CZ, DATA_CERTYFIKATU,
PLU, PROMOCJA_OD, PROMOCJA_DO, PROMOCJA_RABAT, ZABLOKOWANY,
AKT_CEN_PRZY_DOSTAWIE, JEST_ZDJECIE, AKTYWNY_DLA_SYS_ZEW,
POKAZUJ_OSTRZEZENIE, CERTYFIKAT, MARZOWY, DOMYSLNY_VAT_ZA_GRANICA,
DOSTEPNY_W_SKLEPIE_INTER, WYMUSZAJ_DOSTAWY, PRG_LOJAL,
PODLEGA_RABATOWANIU, GUID_ARTYKUL </HA>
<LT>11111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000001<
<LR>1</LR>
</HT>

<HT><ZAMIENNIK>: TABELA ZAMIENNIK
<HA> ID_ARTYKULU, ID_ZAMIENNIKA, ILOSC, KOLEJNOSC </HA>
<LT>0000</LT>
<LR>0</LR>
</HT>

<HT><DEFINICJA_PRODUKTU>: TABELA DEFINICJA_PRODUKTU
<HA> OPIS, JEDNOSTKA, ID_DEFINICJI, ID_ARTYKULU, ID_WARIANTU,
ID_SKLADNIKA, ILOSC, PRZELICZNIK, KOLEJNOSC </HA>
<LT>110000000</LT>
<LR>0</LR>
</HT>

<HT><ZAMOWIENIE>: TABELA ZAMOWIENIE
<HA> UWAGI, OBLICZANIE_WG_CEN, STAN_REALIZ, STATUS_ZAM, POLE1, POLE2,
POLE3, POLE4, POLE5, POLE6, POLE7, POLE8, POLE9, POLE10, NUMER,
NR_ZAMOWIENIA_KLIENTA, SYM_WAL, AUTONUMER, ID_ZAMOWIENIA, ID_KONTRAHENTA,
ID_FIRMY, ID_MAGAZYNU, ID_PRACOWNIKA, ID_UZYTKOWNIKA, ID_RACHUNKU,
ID_ETYKIETY, ZALICZKA, WARTOSC_BRUTTO, WARTOSC_NETTO, WARTOSC_NETTO_WAL,
WARTOSC_BRUTTO_WAL, PRZELICZNIK_WAL, RABAT_NARZUT, DATA, DATA_REALIZACJI,
DATA_KURS_WAL, DOK_ZABLOKOWANY, TRYBREJESTRACJI, PRIORYTET,
AUTO_REZERWACJA, DOK_WAL, TYP </HA>
<LT>111111111111111110000000000000000000000000</LT>
<LR>1</LR>
</HT>

<HT><POZYCJA_ZAMOWIENIA>: TABELA POZYCJA_ZAMOWIENIA
<HA> OPIS, KOD_VAT, JEDNOSTKA, POLE1, POLE2, POLE3, POLE4, POLE5, POLE6,
POLE7, POLE8, POLE9, POLE10, ID_WARIANTU, ID_DOSTAWY_REZ,
ID_POZYCJI_ZAMOWIENIA, ID_ZAMOWIENIA, ID_ARTYKULU, NARZUT, DO_REZ_USER,
DO_REZ_POP, STAN_ZREALIZOWANO, ZAMOWIONO, ZREALIZOWANO, DO_REALIZACJI,
ZAREZERWOWANO, DO_REZERWACJI, CENA_NETTO, CENA_BRUTTO, CENA_NETTO_WAL,
CENA_BRUTTO_WAL, PRZELICZNIK, TYP, TRYBREJESTRACJI </HA>
<LT>1111111111111000000000000000000000</LT>
<LR>1</LR>
</HT>

<HT><KOD_EGZEMPLARZA>: TABELA KOD_EGZEMPLARZA
<HA> KOD_EGZEMPLARZA, KOD_EGZEMPLARZA_KOPIA, ID_POZYCJI_ZAMOWIENIA,
ID_POZYCJI_DOK_MAG, ID_POZYCJI_SADU, ID_POZYCJI_ZLECENIA, ID_KODU </HA>
<LT>1100000</LT>
<LR>0</LR>
</HT>

<HT><OSOBA_POWIAZANA>: TABELA OSOBA_POWIAZANA
<HA> FUNKCJA, NAZWA, ID_OSOPOW, ID_KONTRAHENTA, DOKUMENT, CZY_DOMYSLNY </HA>
<LT>110000</LT>
<LR>0</LR>
</HT>

</HM>

</ED>KONIEC EKSPORTU DANYCH Z PROGRAMU WAPRO Mag

Drugi dodatkowy format zawiera tylko niezbędne informacje potrzebne do wstawienia zamówień do bazy WAPRO Mag, które to zamówienia wyeksportowane są z zewnętrznego programu. Z takiego pliku wstawione zostaną jedynie zamówienia oraz ich pozycje zamówień. Artykuły, kontrahenci, klasyfikacje, kategorie artykułów itd. nie zostaną tutaj wstawione. Dane te znajdują się w pliku, ponieważ są niezbędne do dokonania aktualizacji. Plik ten zwany jest plikiem aktualizacji i posiada następującą postać:

<ED>EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU WAPRO Mag

<HG>: Eksport danych z bazy danych: WAPRO7701
Wersja bazy danych: 16.7701
Dane eksportowane z modulu ZAMOWIENIA_INTERNETOWE_SKROCONY
Eksport wykonano dnia: 10/20/2011 o godz. 14:40 </HG>

<HM><ZAMOWIENIA>: EKSPORT ZAMOWIEN

<HT><KONTRAHENT>: TABELA KONTRAHENT
<HA> ID_KONTRAHENTA, NAZWA, NAZWA_PELNA, NIP, REGON </HA>
<LT>01111</LT>
<LR>0</LR>
</HT>

<HT><ARTYKUL>: TABELA ARTYKUL
<HA> ID_ARTYKULU, NAZWA, INDEKS_KATALOGOWY </HA>
<LT>011</LT>
<LR>0</LR>
</HT>

<HT><ZAMOWIENIE>: TABELA ZAMOWIENIE
<HA> UWAGI, ID_ZAMOWIENIA, ID_KONTRAHENTA, NUMER, DATA, DATA_REALIZACJI,
ZALICZKA, PRIORYTET, AUTO_REZERWACJA, NR_ZAMOWIENIA_KLIENTA, TYP,
WARTOSC_BRUTTO, WARTOSC_NETTO, ID_PRACOWNIKA, WARTOSC_NETTO_WAL,
WARTOSC_BRUTTO_WAL, PRZELICZNIK_WAL, SYM_WAL, DOK_WAL, DATA_KURS_WAL </HA>
<LT>10010000010000000100</LT>
<LR>0</LR>
</HT>

<HT><POZYCJA_ZAMOWIENIA>: TABELA POZYCJA_ZAMOWIENIA
<HA> OPIS, ID_POZYCJI_ZAMOWIENIA, ID_ZAMOWIENIA, ID_ARTYKULU, KOD_VAT,
ZAMOWIONO, CENA_NETTO, CENA_BRUTTO, PRZELICZNIK, JEDNOSTKA, NARZUT,
TYP, CENA_NETTO_WAL, CENA_BRUTTO_WAL </HA>
<LT>10001000010000</LT>
<LR>0</LR>
</HT>

</HM>

</ED>KONIEC EKSPORTU DANYCH Z PROGRAMU WAPRO Mag