Elastyczna organizacja danych

< Powrót

Elastyczna organizacja danych

W zależności od potrzeb, dane w systemie WAPRO ERP można dzielić pomiędzy różne bazy danych, w których są przechowywane lub przeciwnie, łączyć w jednej bazie danych dane wszystkich aplikacji oraz dane wszystkich zarejestrowanych w systemie firm.

W tym punkcie opiszemy oba aspekty organizacji danych. Poniżej omówimy możliwości, jakie system oferuje w tym zakresie.

Wszystkie aplikacje WAPRO ERP zorganizowane są w ten sam sposób.

 • Dane każdej aplikacji przechowywane są na platformie bazodanowej Microsoft SQL Server w pliku bazy danych. Baza danych może być wspólna dla kilku aplikacji;
 • Aplikacje WAPRO ERP zainstalowane są na indywidualnych komputerach (stacjach roboczych) użytkowników lub na serwerze usług terminalowych. Aplikacje nie zawierają żadnych danych. Przeznaczone są wyłącznie do obsługi logiki biznesowej oraz udostępniają interfejs umożliwiający operatorom pracę.

W najprostszym przypadku, do pracy jednej aplikacji, potrzebna jest sama aplikacja, która musi być połączona z serwerem SQL z zainstalowaną na nim bazą danych programu.

Ze względu na to, że systemy WAPRO ERP umożliwiają bardzo elastyczne przystosowanie ich do wymagań praktycznie każdej firmy, poniżej omówimy kilka podstawowych pojęć i informacji, które mogą być pomocne w zaprojektowaniu własnego, najbardziej bezpiecznego, efektywnego i wydajnego systemu do zarządzania firmą.

Bazy danych

Aby możliwa była praca dowolnej aplikacji Asseco WAPRO, musi ona być połączona z bazą danych zawierającą struktury aplikacji (tabele, procedury i inne) do przechowywania jej danych i wykonywania na nich operacji. Z upływem czasu, te struktury (tabele) wypełniane są danymi wprowadzanymi przez operatorów poprzez interfejs programu.

Każdy Microsoft SQL Server może zarządzać pracą dowolnej ilości baz danych. Co oznacza, że każda aplikacja, jeżeli wariant na to zezwala, może zarejestrować na serwerze dowolną ilość baz danych.

Aplikacje

Każda aplikacja Asseco WAPRO, jeżeli wariant programu na to zezwala, może pracować z dowolną bazą danych zawierającą jej struktury, zarejestrowaną na dowolnym MS SQL Server dostępnym w sieci.

Aby pracować z danymi znajdującymi się w bazie, podczas logowania do aplikacji wystarczy wskazać nazwę serwera SQL oraz nazwę jednej z baz danych na nim zarejestrowanych.

Każda aplikacja Asseco WAPRO, jak już wyżej wspomnieliśmy, może:

 • zarejestrować w Microsoft SQL Serwer dowolną ilość baz danych ze swoimi strukturami danych, ale może również
 • zainstalować swoje struktury danych w już istniejącej bazie danych zarejestrowanej przez inną aplikację Asseco WAPRO.

Z powyższego wynika, że :

 • każda aplikacja WAPRO ERP może przechowywać swoje dane w indywidualnej dla aplikacji bazie danych, mówimy wtedy o pracy w modelu baz rozłącznych lub
 • wszystkie aplikacje WAPRO ERP mogą przechowywać swoje dane w jednej, wspólnej bazie danych. Przy tego typu organizacji systemu, wszystkie struktury wspólne programów są dostępne równocześnie we wszystkich aplikacjach, co zmniejsza nakład pracy na wprowadzanie danych do systemu, ułatwia i przyśpiesza dostęp do nich oraz ich wymianę (np. kartoteka kontrahentów, czy pracowników); Mówimy wtedy o pracy aplikacji w modelu wspólnej bazy danych.

Wyjątkowo, program „WAPRO Mag” może zawierać dane jednej firmy podzielone pomiędzy kilka baz danych. Wynika to z konieczności dostosowania aplikacji do sposobu działania firmy i możliwości technicznych obsługiwanej firmy. Na przykład niezależnie działające oddziały, filie, sklepy. W tym przypadku wymiana danych może odbywać się na drodze wymiany plików.

Firmy

Każda aplikacja Asseco WAPRO, jeżeli wariant programu na to pozwala, może zarejestrować w bazie danych dowolną ilość firm. W związku z tym użytkownicy, którzy pracują z kilkoma firmami, w zależności od potrzeb mogą:

 • dla każdej firmy założyć oddzielną bazę danych lub
 • wszystkie firmy zarejestrować w jednej bazie danych.

Wybór rodzaju organizacji zależy tylko i wyłącznie od potrzeb i ergonomii pracy.

Podsumowanie informacji dotyczących organizacji danych w systemie

Jak wynika z powyższego opisu, dane zarejestrowanych w systemie firm mogą być zorganizowane w dowolny sposób, poniżej przedstawiamy kilka możliwych wariantów:

 • Każda aplikacja może utworzyć dla każdej zarejestrowanej firmy oddzielną bazę danych. Tzn. dla każdej firmy, na serwerze baz danych, znajduje się wiele baz danych, każda zarządzana przez jedną aplikację;
 • Wszystkie aplikacje wchodzące w skład systemu do zarządzania firmami mogą mieć utworzoną dla każdej zarejestrowanej firmy jedną, zintegrowana bazę danych. Tzn. na serwerze baz danych, dla każdej zarejestrowanej firmy, utworzona jest jedna baza danych ze strukturami wspólnymi wszystkich aplikacji;
 • Cały system do zarządzania firmami WAPRO ERP pracuje na jednej zintegrowanej bazie danych, w której zarejestrowane są wszystkie wprowadzone przez użytkownika firmy;
 • Dopuszczalne są dowolne kombinacje powyższych układów. Dodatkowo, w najbardziej złożonych systemach, bazy danych mogą znajdować się na różnych serwerach, łącznie z bazami, do których dostęp realizowany jest poprzez sieć internetową;