Faktury zaliczkowe

< Powrót

Faktury zaliczkowe

Należy pamiętać, że w rozumieniu ustawy o fakturach zaliczkowych, do faktury zaliczkowej, którą wystawiono na 100% wartości nie wystawia się faktury końcowej. WAPRO Mag umożliwia w tym przypadku wystawienie jedynie dokumentu WZ i podpięcie go do tej faktury zaliczkowej.


W celu wystawienia faktury zaliczkowej należy zaznaczyć odpowiedni znacznik (widoczny na załączonym zrzucie ekranu) . Dzięki temu system będzie poinformowany o specjalnym statusie tego dokumentu i wszelkie późniejsze operacje na nim wykonywane będą przez program odpowiednio rozliczane.

 

Wystawianie można rozpocząć na dwa sposoby – podczas standardowego wystawiania dokumentu sprzedaży zaznaczamy opisany znacznik lub drugim sposobem – na otwartym oknie rejestru dokumentów handlowych, wybieramy widoczny na dole przycisk „Faktury zaliczkowe” (CTRL+Z) a następnie „Dodaj fakturę zal.”.

Wypełnianie pozycji dokumentu realizuje się identycznie jak podczas wystawienie standardowej faktury sprzedaży. Pozycje dokumentu pobierane są ze standardowej kartoteki artykułu. Przed zatwierdzeniem dokumentu należy pamiętać o wprowadzeniu odpowiedniej wartości w pole „wpłata bieżąca” – ponieważ operator powinien określić jaka kwota zostanie zarejestrowana podczas pierwszej faktury zaliczkowej. Można również skorzystać z przycisku płatności, w celu podpięcia wpłaty kasowej. Następnie zatwierdzamy dokument.

Zgodnie z rozporządzeniem MF zakładamy, że w momencie wystawienia faktury zaliczkowej sprzedawca posiada wpłacaną zaliczkę. Musi zostać ona zarejestrowana w programie jako dokument bankowy dla płatności bankowych lub kasowy, ewentualnie podany jako wpłata bieżąca dla płatności gotówkowej.

Kolejny etap może być różny w zależności od sytuacji – możemy wystawić kolejne faktury zaliczkowe do tej samej transakcji, lub zdecydować o wystawieniu faktury końcowej – finalizującej proces.

W tym celu podświetlamy konkretną fakturę zaliczkową (należącą do danej transakcji) i naciskamy przycisk „Faktury zaliczkowe” (CTRL+Z) .

W otwartym oknie możemy dodać kolejną fakturę zaliczkową, usunąć ostatnią , lub zakończyć transakcję – wybierając przycisk „Dodaj fakturę końcową”

Korekty do faktur zaliczkowych realizujemy standardowym przyciskiem „Korekty”, dostępnym z okna rejestru dokumentów handlowych.

Dla ułatwienia w rejestrze dokumentów handlowych została dodana odpowiednia gałąź w drzewie, pozwalająca wyświetlić tylko faktury zaliczkowe, dodatkowo filtr dokumentów [F8] pozwala założyć bardziej skomplikowane kryteria.

Jeśli użytkownik dokonał przyjęcia zaliczki na 100% wartości, program nie pozwoli wykonać faktury końcowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. Jedyna metoda dokończenia tej transakcji to wystawienie dokumentu WZ oraz powiązanie go z dokumentem zaliczkowym.

Program umożliwia zmianę specyfikacji faktury końcowej na inną niż wprowadzona do pierwotnego dokumentu zaliczkowego, pod warunkiem zgodności kwot dokumentu. Specyfikacja faktury końcowej nie może być mniejsza niż kwota przyjętej zaliczki.


Faktury zaliczkowe z odroczoną zaliczka

System umożliwia wprowadzenie faktury zaliczkowej z odroczoną zaliczką. Funkcja umożliwia realizację sprzedaży towaru bez przyjęcia zaliczki na 30 dni przed. Zasadniczo proces tworzenia takiej faktury nie różni się od faktury zaliczkowej z tą różnicą, że użytkownik w zakładce nr 2 “Informacje nagłówkowe” powinien zaznaczyć opcję “zaliczka odroczona” oraz po zaznaczeniu w polu Kwota zaliczki wprowadzić jaka będzie kwota zaliczki.

Zatwierdzenie faktury zaliczkowej z odroczoną zaliczką nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Moment obowiązku podatkowego VAT, powstaje z chwilą rozliczenia rozrachunku powiązanego z tą fakturą. W konsekwencji taka faktura nie jest wykazana w rejestrze VAT sprzedaży jeśli drukowany jest z menu Raporty / Zestawienia.

Faktura zaliczkowa odroczona posiada także kilka różnic na wydruku w stosunku do zwykłej faktury zaliczkowej, poniżej przedstawiono różnice:

– nie jest drukowana w nagłówku informacja o Dacie otrzymania należności

– nie jest drukowana sekcja Pobranych części należności

– dla faktur zaliczkowych walutowych w sekcji Specyfikacji momentu podatkowego VAT jest drukowane ” – – ” zamiast daty VAT

– w sekcji kwoty drukowane jest określenie DO ZAPŁATY a nie ZAPŁACONO

– w specyfikacji części należności drukowany jest opis WARTOŚĆ CZĘŚCI NALEŻNOŚCI a nie WARTOŚĆ POBRANEJ NALEŻNOŚCI

– nie drukuje się dopisek ZAPŁACONO pod specyfikacją należności

– na liście dokumentów handlowych w kolumnie Data sprzedaży występuje ” – – ” zamiast daty tak jak w przypadku zwykłych zaliczek

W przypadku realizacji korekt do faktur zaliczkowych z odroczoną zaliczką także występują różnice w wydruku:

– nie jest drukowana sekcja Pobranych wcześniej części należności

– nie jest drukowana data otrzymania należności w sekcji Dotyczy faktury

– jeśli ustawiona jest gotówka 0 dni i system ustawiony jest do automatycznego rozliczania dokumentów gotówkowych – w systemie powstanie dokument KW na zwrot zaliczki.