Filtrowanie zawartości kartoteki

Jesteś tutaj:
< Powrót

Filtrowanie zawartości kartoteki

Funkcja filtrowania przydatna jest przy pracy z dużym zestawem danych. Umożliwia ograniczenie zakresu wyświetlanych pozycji na liście (w kartotece), np. powodując wyświetlanie jedynie listy kontrahentów z siedzibą w Gdańsku albo pokazując jedynie towary, których stan magazynowy przekracza zadeklarowany stan maksymalny. Kryteria filtrowania ustala użytkownik, wybierając odpowiedni zestaw opcji spośród proponowanych przez program. Oczywiście zestaw opcji filtrowania zależy od konkretnego miejsca w programie (kartoteki, rejestru), dlatego opis będzie dotyczył tylko ogólnych zasad obsługi.

W całym programie dostęp do okna dialogowego definicji filtru daje klawisz [F8] — Filtruj, zaś ikona ekranowa ma kształt lejka (na górze okna kartoteki). Po zatwierdzeniu definicji filtru program sprawdza dla kolejnych pozycji w kartotece, czy spełniają podane przez użytkownika warunki. Pozycje które nie pasują do wzorca są pomijane. O tym, że jakiś filtr jest aktywny świadczy zmiana koloru lejka na ikonie z niebiskiego na czerwony.

Wyłączenie aktywnego filtru odbywa się albo przez naciśnięcie klawisza wywołującego dany filtr razem z klawiszem [Control] — w naszym przykładzie należy więc użyć kombinacji [Ctrl+F8], bądź też za pomocą myszki przez kliknięcie czerwonego klawisza . W całym programie jest też uniwersalny klawisz [Ctrl+F10] kasujący ustawienia wszelkich filtrów.

W kartotekach asortymentów i kontrahentów nad oknem danych znajduje się pośród innych ikon filtrowania ikona przedstawiająca opcję zaznaczoną „znacznikiem”: . Jej przeznaczenie jest następujące: działa ona jak przełącznik (kolejne kliknięcia włączają i wyłączają działanie funkcji) między dwoma trybami wyświetlania danych:

  • Ikona wyłączona. W kartotece wyświetlane są pozycje, które pasują do ustawionych opcji filtrowania danych.
  • Ikona włączona. Działanie wszystkich filtrów jest chwilowo zawieszone, natomiast wyświetlane są pozycje zaznaczone w kartotece ręcznie, lub za pomocą operacji grupowych.

Każde okno dialogowe definiowania filtru wyposażone jest w funkcję Czyść ustawienia, klawisz [Ctrl+C]. Powoduje ona wyzerowanie wszystkich parametrów filtrowania. Można wówczas przystąpić do budowy nowego warunku filtrowania.

Działanie filtrów prześledzimy na przykładzie kartoteki kontrahentów. Przy wyświetlonej liście kontrahentów naciskamy klawisz [F8]. Pojawia się okno definiowania filtru. Zapoznamy się teraz z kilkoma metodami ustawiania parametrów.

 

  • Wybór spośród opcji wzajemnie wykluczających się. W górnej części okna przy polu Płatnik VAT znajdują się trzy warianty: Wszyscy, Płatnicy VAT, Inni. Wyboru dokonuje się stawiając znacznik  przy odpowiednim wariancie, lecz w danej chwili zaznaczony może być tylko jeden z nich.
  • Wybór spośród opcji wzajemnie niezależnych. Z kolei znacznik w kształcie kwadratu:  oznacza opcje, które można ze sobą łączyć w dowolny sposób. Znacznik ten wykorzystywany jest również do uaktywniania (włączania) dodatkowych opcji precyzujących działanie filtru. W naszym przykładzie postawienie „ptaszka” przy opcji Termin należności udostępnia okienko Od…Do…, w którym można podać zakres dat.
  • Przycisk  znajdujący się na końcu pola oznacza, że naciśnięcie [Enter] spowoduje rozwinięcie listy dostępnych wartości. Użytkownik może wybrać tylko jedną spośród proponowanych mu wartości. W naszym przykładzie pole Grupa cenowa może przyjmować wartości nazw grup cenowych zdefiniowanych przez użytkownika.
  • Pola związane z listami (kartotekami) oznaczone są żółtą ikoną kartoteki. Po kliknięciu tej ikony wyświetlana jest zawartość kartoteki, w której należy wskazać właściwą pozycję. W naszym przykładzie klikniecie na ikonie przy polu Kraj otwiera okno podręcznej kartoteki przechowującej nazwy i identyfikatory państw. Wybranie jednego z nich spowoduje ograniczenie wyświetlania np. tylko do kontrahentów z Niemiec.
  • Wartość pola wpisywana z klawiatury. Wreszcie w niektórych przypadkach warunek filtrowania należy wpisać z klawiatury. W ten sposób można np. ograniczyć listę kontrahentów do firm mających siedzibę w konkretnej miejscowości. W tym celu w rubryce Miasto wystarczy wpisać np. „Piła”.
  • W wariancie Prestiż dochodzi możliwość filtrowania po polach dodatkowych – te z kolei mogą być wpisywane ręcznie, wybierane z listy lub ze słownika.

  • W wariancie Prestiż Plus dodatkowa możliwość filtrowania to tabele dodatkowe powiązane z danym elementem.