Formatki danych i okna dialogowe

Jesteś tutaj:
< Powrót

Formatki danych i okna dialogowe

Bardzo często występują w programie WAPRO Mag arkusze wprowadzania danych (formatki danych). Mają one postać okienek ekranowych, zawierających szereg pól do wypełnienia.

Pewne pola mogą być kontrolowane przez odpowiednie listy wartości lub kartoteki. Oznacza to, że nie może w nich pojawić się wartość spoza listy lub kartoteki. W programie pola związane z odpowiednimi listami (kartotekami, rejestrami) możemy rozpoznać po klawiszu skierowanego w dół trójkąta na końcu: , lub niebieskiej ikonie kartoteki:

Przycisk  znajdujący się na końcu pola oznacza, że naciśnięcie strzałki w dół spowoduje wyświetlenie listy dostępnych wartości danego pola. Przykładowo w kartotece asortymentów po kliknięciu myszą pola Rodzaj artykułu program zaproponuje do wyboru następujące warianty: Towar, Usługa, Produkt, Opakowanie, Materiał.

Natomiast kliknięcie myszą niebieskiej ikony na końcu pola otwiera odpowiednią kartotekę programu. Właściwą pozycję należy wskazać na liście przez ustawienie na niej podświetlenia i przenieść do arkusza danych naciskając klawisz [Enter] — Wybierz.

Czasem w trakcie pracy zachodzi potrzeba sprecyzowania sposobu wykonania czynności poprzez wybór spośród zaproponowanych przez program wariantów. Na przykład przed rozpoczęciem remanentu należy podjąć decyzję, czy dokument inwentaryzacyjne ma uwzględniać tylko towary, czy również opakowania lub produkty, oraz czy w generowanym dokumencie powinny zostać umieszczone pozycje, których aktualnie w magazynie nie ma (zerowy stan magazynowy) itd.

Wyświetlane jest wówczas okienko dialogowe. Działanie użytkownika polega na przejściu przez kolejne pola i zaznaczeniu klawiszem [Spacji] właściwych opcji. Przy wybranej, tzn. zaznaczonej, opcji pojawia się znacznik: (tzw. radio button) albo  (tzw. check box).

Oba symbole mają różne znaczenie funkcjonalne:

Jeżeli w grupie parametrów poszczególne warianty wykluczają się wzajemnie, tzn. w danej chwili zaznaczony może być tylko jeden z nich, to opcje takie mają znaczniki w postaci kółka (z możliwością postawienia w nim punktu) tzw. radio button.

Jeżeli w grupie parametrów poszczególne warianty wykluczają się wzajemnie, tzn. w danej chwili zaznaczony może być tylko jeden z nich, to opcje takie mają znaczniki w postaci kółka (z możliwością postawienia w nim punktu) tzw. checkbox.

Pola wymagane oznaczone są czerwoną gwiazdką oraz czerwonym obramowaniem w momencie kiedy użytkownik uaktywni wymagane pole.

Poniżej zestawiono klawisze funkcyjno–edycyjne wykorzystywane do obsługi arkuszy wprowadzania danych i okien dialogowych.

Klawisz Działanie
Przemieszczenie kursora o jeden znak w obrębie pola
Home, End Przemieszczenie kursora na początek/koniec pola
BackSpace Kasowanie znaku przed kursorem
Delete Kasowanie znaku za kursorem
 Tab, Enter Następne pole edycyjne
 Shift+Tab Poprzednie pole edycyjne
Spacja Ustawienie/Skasowanie zaznaczenia opcji
F10 Zapisanie aktualnych wartości w arkuszu danych
Esc Zamknięcie arkusza bez wprowadzania zmian