Kartoteka kontrahentów

Jesteś tutaj:
< Powrót

Kartoteka kontrahentów

W WAPRO Mag kontrahentem jest partner handlowy, tzn. podmiot z którym prowadzimy wymianę towarów bądź usług. Kontrahent musi należeć do jednej z predefiniowanych grup:

 • dostawców,
 • odbiorców,
 • dostawców i odbiorców,

Natomiast dane o innych podmiotach, np. o pracownikach, urzędach skarbowych, oddziałach ZUSu, są przechowywane w odrębnych kartotekach. W szczególnym przypadku, gdy urząd czy pracownik jest zarazem naszym kontrahentem np. urząd skarbowy nabywa u nas towary, należy umieścić go zarówno w kartotece urzędów, jak i w kartotece kontrahentów.

W WAPRO Mag obowiązuje zasada, że lista kontrahentów jest wspólna dla wszystkich magazynów należących do jednego przedsiębiorstwa (firmy), natomiast listy kontrahentów różnych firm są rozdzielone. Informacje wpisane do listy kontrahentów są wykorzystywane przy wystawianiu dokumentów magazynowych, płatności, zamówień itd. Z kartoteki kontrahentów korzystają również inne programy WAPRO ERP, np. WAPRO Fakir.

Dostęp do listy dostawców i odbiorców uzyskuje się po wybraniu w menu głównym opcji Kartoteki | Kontrahenci. Listę kontrahentów można wydrukować — klawisz [Ctrl+D]. Zakres danych prezentowanych w zestawieniu można zmienić korzystając z opcji konfiguracji wydruku — klawisz [F2].

Wygląd okna kartoteki, dostępne funkcje pomocnicze (np. sortowania, filtrowania) oraz podstawowe czynności wykonalne w kartotece (tj. dodanie nowej pozycji, przeglądanie danych, poprawianie lub usuwanie istniejących danych z kartoteki) są standardowe. Dokładniejszy opis zamieszczono w rozdziale „Obsługa programu”.

Funkcja Eksport do Excela, dostępna poprzez podręczne menu kontekstowe, wywoływane prawym klawiszem myszy, umożliwia zapisywanie treści kartoteki kontrahentów w pliku tekstowym akceptowanym m.in. przez arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Więcej informacji na temat działania modułu eksportu danych można znaleźć w rozdziale „Obsługa programu. Eksport zawartości kartoteki / rejestru do Excela”.

Dodano także funkcję korespondencji seryjnej do zaznaczonych kontrahentów. Funkcja dostępna jest jako operacja dodatkowa z kartoteki kontrahentów (skrót klawiszowy [Ctrl+E] ). Funkcja czerpie adresy e–mail z listy kontaktów kontrahentów, oraz z pola Adres e–mail kontrahenta. Możliwe jest wstawianie danych kontrahentów (z kontaktów) bezpośrednio do treści wiadomości e–mail i podpinanie do listu załącznika. Program korzysta z domyślnego programu pocztowego systemu Windows umieszczając w skrzynce nadawczej indywidualnie dla każdego adresu e–mail poszczególne wiadomości. Aby zrealizować wysyłkę należy uruchomić program pocztowy i zatwierdzić wysyłkę.

W niektórych przypadkach poprawianie i kasowanie istniejących danych w kartotece jest możliwe, o ile w programie nie było jeszcze żadnych operacji (np. nie wystawiono żadnego dokumentu) z wykorzystaniem tej pozycji. W razie potrzeby program wygeneruje odpowiednie ostrzeżenie.

Wszelkie zmiany dotyczące kontrahentów znajdują automatycznie odbicie we wszystkich dokumentach magazynowych, handlowych, finansowych, rozrachunkach i zamówieniach, przy czym poprawiane są także dokumenty już wystawione. Umożliwia to np. łatwą korektę błędnie wpisanej nazwy.

Podręczne menu kontekstowe i Okno operacji dodatkowych

Podobnie jak w większości rejestrów i kartotek WAPRO Mag, w kartotece kontrahentów dostępne są:

 • Podręczne menu kontekstowe, uruchamiane przez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu na obszarze listy kontrahentów. Poza standardowym zestawem poleceń (zob. opis w rozdziale „Obsługa programu. Kartoteki i rejestry. Podręczne menu kontekstowe i Okno operacji dodatkowych”) można stąd uruchomić funkcje:
  • Rachunki bankowe.
 • Okno operacji dodatkowych, otwierane klawiszem [Ctrl+O] — Operacje, lub przez Podręczne menu kontekstowe, aktywowane myszką. Zawiera następujące funkcje
  • Dostęp do pól dodatkowych
  • Grupową zmianę pól dodatkowych
  • Wydruk etykiet adresowych
  • Limit kontrahenta
  • Rejestr programu lojalnościowego
  • Listy zaznaczonych kontrahentów
  • Wysyłanie e–mailu do zaznaczonych kontrahentów

Opisu działania wymienionych funkcji proszę szukać w innych rozdziałach niniejszej instrukcji, np. o posługiwaniu się polami dodatkowymi — w rozdziale „Funkcje menu Administrator. Definicje. Pola dodatkowe”.

Pobieranie danych kontrahenta z GUS

System pozwala importować dane o kontrahencie z rejestru REGON Głównego Urzędu Statystycznego. W tym celu należy wybrać opcję Pobierz dane z GUS pojawi się okno Pobieranie informacji o kontrahencie gdzie użytkownik musi podać numer NIP kontrahenta oraz kod z obrazka do weryfikacji danych. Jeśli dane są prawidłowe i kontrahent został odnaleziony w rejestrze REGON, system pobierze dane i wprowadzi je w odpowiednie pola na formularzu kontrahenta dzięki czemu użytkownik nie musi wpisywać tych danych ręcznie.

Jeśli kontrahent posiada kilka działalności na jednym numerze NIP np. gospodarstwo rolne, to system po pobraniu danych na wskazany numer NIP wyświetli dodatkową tabelę z możliwością wyboru jakie dane do programu mają zostać pobrane.

Weryfikacja kontrahentów unijnych w systemie VIES (ec.europa.eu/taxation_customs/vies)

Weryfikacja pozwala sprawdzić czy podany numer NIP kontrahenta jest aktywny w rejestrze przedsiębiorców danego kraju. Dane pobierane są w czasie rzeczywistym za pomocą usługi sieciowej dostępnej na stronie UE. Aby zweryfikować dane kontrahenta należy kliknąć w link Kontrahent UE w kartotece kontrahenta na zakładce Informacje podstawowe obok pola NIP. Po weryfikacji pojawi się okno z informacjami na temat danego kontrahenta.

Po weryfikacji dane są także zapamiętywane w aktywności użytkownika wraz z wynikiem weryfikacji. Pozwala to prowadzić rejestr statusów danego kontrahenta w czasie.

Poniżej zamieszczono opis wybranych pól w kartotece, pola wymagane oznaczone są czerwoną gwiazdką przy polu.

Zakładka Informacje podstawowe zawiera następujące informacje o kontrahencie:

 • Nazwa firmy (skrócona i pełna). Nazwa skrócona przeznaczona jest dla użytkownika — będzie się pojawiała na liście kontrahentów przy wystawianiu dokumentów. Natomiast pełna nazwa firmy będzie drukowana na dokumentach: fakturach, rachunkach, zamówieniach i in.
 • Typ kontrahenta. Kontrahent musi należeć do jednej z predefiniowanych grup:
  • dostawców,
  • odbiorców,
  • dostawców i odbiorców,

  W zależności od wybranego wariantu program udostępnia odpowiedni zestaw pól informacyjnych do wpisania danych. Przy wystawianiu dokumentów można ograniczyć listę kontrahentów do jednej z wymienionych grup.

 • Wyróżnik. Wyróżnik kontrahenta jest parametrem przeznaczonym do dowolnego wykorzystania przez użytkownika. W zamyśle ma ułatwiać odszukanie kontrahenta przy bardzo długiej liście, oraz może być wykorzystany do filtrowania listy kontrahentów w kartotece kontrahentów (klawisz [F8] ) i w niektórych raportach. Wyróżnik wpisuje użytkownik według własnej koncepcji, natomiast program może kontrolować formalną poprawność wpisu za pomocą tzw. maski wyróżnika, pełniącej analogiczną rolę, jak maska indeksu katalogowego i handlowego w kartotece asortymentów (zob. w rozdziale „Funkcje menu Administrator”, w części „Konfiguracja firmy”).
 • Klasyfikacja. Pole do dowolnego wykorzystania przez użytkownika. Umożliwia wprowadzenie własnego podziału kontrahentów ze względu na jakąś wspólną cechę — np. ze względu na kryterium terytorialne, branżę — w celu późniejszego wyodrębnienia ich przy sporządzaniu zestawień, analizy danych sprzedaży itp. Jeżeli nie planujemy korzystać z tej funkcji, przypisujemy wszystkich kontrahentów do jednej grupy o nazwie np. Ogólna.

Grupa cenowa. W praktyce handlowej często stosuje się zróżnicowanie ceny sprzedaży towaru dla różnych kontrahentów. W WAPRO Mag prowadzenie elastycznej polityki cenowej ułatwiają tzw. grupy cenowe kontrahentów. Grupy te tworzy użytkownik według własnego uznania, kryterium może być np. relacja względem naszej firmy (np. dystrybutor, odbiorca hurtowy, odbiorca detaliczny, kooperant zagraniczny). Przynależność kontrahenta do jakiejś grupy jest obligatoryjna, dlatego w przypadku gdy użytkownik nie chce korzystać z tego mechanizmu powinien utworzyć jedną grupę (np. Ogólną) i przypisać do niej wszystkich kontrahentów. Dostęp do zdefiniowanych grup cenowych uzyskuje się wybierając funkcję: Kartoteki | Powiązane z kontrahentami | Grupy cenowe kontrahentów.

Mechanizm ten działa następująco:

 • Dla kontrahentów, dla których nie określono żadnych warunków dodatkowych, obowiązuje domyślna cena sprzedaży zaczerpnięta z kartoteki asortymentów (czyli z Cennika sprzedaży). W takim przypadku w kartotece grup cenowych należy dla wybranej grupy zaznaczyć opcję Brak ceny preferowanej (zakładka Cena dla grupy).
 • Jeśli opcja Brak ceny preferowanej dostępna w kartotece grup cenowych pozostaje niezaznaczona, to dla takiej grupy można ustalić Cenę preferowaną sprzedaży, czyli domyślną rubrykę cenową, która będzie proponowana przy transakcji z kontrahentem, oraz Preferowany rabat lub narzut (wartości wyraża się w procentach). Od preferowanej ceny sprzedaży można jeszcze ustalić dwa rodzaje wyjątków (będą obowiązywać tylko dla konkretnej grupy cenowej):
 • Kategorię asortymentową, dla której stosowany będzie inny wariant ceny, oraz inna wartość rabatu/narzutu, niż zadeklarowano w punkcie poprzednim (zakładka Cena dla grupy), oraz
 • Konkretny towar, któremu można przypisać albo dowolną rubrykę cenową wraz z preferowaną wartością rabatu/narzutu. albo podać konkretną cenę (zakładka Ceny, indeksy i nazwy indywidualne).

Przy indywidualizacji cen konkretnych towarów przewidziano także możliwość podania indywidualnej nazwy i numeru katalogowego, innych niż zadeklarowano w kartotece kontrahentów. Dane te widoczne będą tylko dla kontrahentów należących do wybranej grupy cenowej. Operacja taka jest przydatna na przykład w przypadku umowy kooperacyjnej z kontrahentem zagranicznym. Wówczas dla jednej z grup cenowej kontrahentów oprócz ceny sprzedaży można podać nazwę artykułu w języku obcym oraz numer z katalogu kooperanta. Wówczas dla naszego partnera zagranicznego możemy drukować faktury lub zamówienia w postaci wymaganej przez przepisy jego kraju. Drukowanie nazw i indeksów indywidualnych wymaga włączenia stosownej opcji konfiguracyjnej w menu Administrator | Konfiguracja firmy | Dokumenty handlowe.

 • Podlega ewidencji NIP | MP | PESEL. W związku ze zmianami w Ustawie z dnia 29 lipca 2011 r. o zasadach ewidencji
  i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, Poz. 1016). W przypadku osób fizycznych program umożliwia posługiwanie się numerem PESEL na wydrukach dokumentów. W przypadku zaznaczenia opcji NIP system na wszystkich dokumentach będzie wprowadzał jako numer identyfikacji NIP w przypadku osób fizycznych i innych podmiotów nie posługujących się numerem NIP można zaznaczyć PESEL, który będzie drukowany na dokumentach. Dla kontrahentów w ewidencji NIP można dokonać zaznaczenia opcji MP (mały podatnik) aby prawidłowo naliczać podatek VAT, dla kontrahentów, który rozliczają się w ten sposób.
 • Numer NIP. Numer Identyfikacji Podatkowej (dotyczy płatników VAT).
 • Numer REGON (dotyczy pozostałych podmiotów gospodarczych).
 • Numer PESEL. Numer Identyfikacji Podatkowej (dotyczy osób fizycznych i innych podmiotów nie posługujących się numerem NIP).
 • Dane adresowe. W zakładce Adres powinna znaleźć się informacja o siedzibie firmy kontrahenta. Do prowadzenia korespondencji można podać inne dane (zob. niżej). Należy podać:
 • Kraj. Standardowo wpisany jest kod Polski, PL.
 • Siedziba. Podajemy: kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer lokalu. Program wyposażony jest w słownik nazw województw według aktualnego podziału administracyjnego kraju, oraz w mechanizm „uczenia się” ich nazw według oznaczeń kodowych: przy ponownym wpisaniu kodu znanego programowi, automatycznie zaproponuje on nazwę województwa.Dla kontrahentów zagranicznych (zob. pole Kraj)program nie kontroluje formatu kodu pocztowego — standardowo: „00–000” — umożliwiając tym samym wprowadzenie kodów pocztowych stosowanych w innych państwach.
 • Adres do korespondencji Układ pól w tej zakładce jest analogiczny jak powyżej. Przycisk ekranowy [Kopiuj dane z adresu] oszczędza powtórnego wypełniania pól.
 • Kontakt z kontrahentem. Przy prowadzeniu korespondencji handlowej przydatna może być funkcja zapamiętywania informacji o przedstawicielach kontrahenta. Dla każdego kontrahenta WAPRO Mag może przechowywać listę osób, z którymi kontaktujemy się w firmie. Lista obsługiwana jest w standardowy sposób. Można wskazać kontakt proponowany domyślnie. Ponadto dane z tego pola mogą być użyte do prowadzenia korespondencji seryjnej do zaznaczonych kontrahentów (zob. opis wcześniej).
 • Wprowadził. Zgodnie z wymaganiami Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zarówno każdy wpis, jak i zmiana informacji osobowych powinna być sygnowana datą i nazwiskiem osoby wypełniającej.
 • Kontrahent dodany w abStore. Pole do odczytu pozwala zweryfikować czy kontrahent został utworzony w platformie e-commerce WAPRO  B2C/B2B.
 • Zmodyfikował. Zob. uwaga powyżej.

Zakładka Dane handlowe umożliwia podanie następujących danych:

 • Limit kupiecki. Przy sprzedaży z odroczoną formą płatności można przyznać odbiorcy pewną kwotę limitu kupieckiego. Jeśli zaległości finansowe kontrahenta przekroczą tę wartość, program wygeneruje odpowiednie ostrzeżenie w trakcie wystawiania dokumentu handlowego. Korzystając z następnej opcji można uniemożliwić dalszą sprzedaż kontrahentowi niewywiązującemu się z zobowiązań. Wartość pola może być również wykorzystana do filtrowania listy kontrahentów.

  W głównym oknie kartoteki kontrahentów (ale nie w formatce konkretnego kontrahenta!) aktywna jest funkcja Limit kontrahenta, pokazująca przyznany mu limit, oraz bieżące salda przeterminowanych należności i zobowiązań. Opcja uruchamiana jest skrótem [Ctrl+L], oraz dostępna w menu operacji dodatkowych [Ctrl+O] —Operacje.

Limity kupieckie również uwzględniają rozrachunki ręczne wprowadzone w programie.

 • Blokowanie sprzedaży. W zależności od ustawienia opcji możliwe jest ustawienie blokady gdy są przeterminowane należności kontrahenta w systemie, gdy przeterminowane należności przekraczają ustalony limit kupiecki, lub jeżeli wszystkie należności przekraczają limit kupiecki. Możliwe jest także bezwarunkowe zablokowanie sprzedaży, lub wreszcie wyłączenie wszelkich blokad.
 • Priorytet realizacji zamówień. Informacja wykorzystywana przy obsłudze zamówień. Odbiorcy można przypisać jeden z trzech stopni ważności, określający kolejność, w której realizowane są złożone przezeń zamówienia.
 • Sposób zapłaty. Umożliwia podanie sposobu najczęściej stosowanego przy rozliczeniach. Przykładowe wartości tego pola to: gotówka, kredyt gotówkowy, przelew bankowy, karta kredytowa, czek, akredytywa, sprzedaż ratalna, przekaz pocztowy, zaliczenie pocztowe, barter. Dane do tego pola pochodzą ze słownika dostępnego w menu Kartoteki | Kartoteki finansowe | Formy płatności.
 • Tabela odsetek. Umożliwia przypisanie kontrahentowi metody naliczania karnych odsetek za nieuregulowane w terminie płatności. Warianty odsetek za zwłokę definiuje się w WAPRO Mag za pomocą funkcji Kartoteki | Kartoteki finansowe | Tabele odsetek.
 • Terminy płatności. Najczęściej stosowany termin ściągania należności i termin regulowania zobowiązań można zadeklarować niezależnie od siebie.
 • Płatnik. Zdarza się, że w regulowaniu należności bierze udział inny podmiot gospodarczy, niż występujący na fakturze. WAPRO Mag umożliwia przypisanie każdemu kontrahentowi powiązania z dowolną firmą, występującą w roli płatnika.
 • Odbiorca faktury Lista osób upoważnionych do odbioru faktury tworzy w programie edytowalny słownik. Wybieranie wartości ze słownika przyśpiesza pracę i zmniejsza prawdopodobieństwo pomyłki (np. literówki).
 • Handlowiec. Jeśli w Państwa firmie przyjęto zasadę, że za kontakty z konkretnym kontrahentem odpowiada zawsze jeden pracownik, to po zaznaczeniu niniejszej opcji można przypisać go kontrahentowi (nazwisko pobierane jest z kartoteki pracowników).
 • Domyślny rabat/narzut. W tym miejscu można przypisać kontrahentowi procentową wartość stałego rabatu (względnie narzutu) proponowanego na wszystkich wystawianych mu dokumentach handlowych (będzie dotyczył wszystkich pozycji towarowych).
 • Numer konta w systemie księgowym. Pole jest dostępne po uprzednim ustawieniu w konfiguracji możliwości współpracy WAPRO Mag z systemem finansowo–księgowym i określa numer konta kontrahenta w systemie księgowym.
 • Kod kreskowy. Pole umożliwia wprowadzenie numeru kodu kreskowego przypisanego kontrahentowi. Ma to m.in. zastosowanie gdy wykorzystujemy karty stałego klienta z wydrukowanym kodem kreskowym — wówczas odczytanie kodu czytnikiem automatycznie ustawia kursor na właściwej pozycji w kartotece kontrahentów. W przypadku problemów z czytnikiem można wprowadzić kod ręcznie — klawisz [F11].
 • Adres WWW. Adres strony internetowej kontrahenta — pole wykorzystywane przy prowadzeniu transakcji za pomocą Internetu (e–business).
 • Adres e–mail. Adres strony internetowej kontrahenta — pole wykorzystywane przy prowadzeniu transakcji za pomocą Internetu (e–business). Ponadto dane z tego pola mogą być użyte do prowadzenia korespondencji seryjnej do zaznaczonych kontrahentów (zob. opis wcześniej).
 • Kontrahenci powiązani. Zdarza się, że w regulowaniu należności bierze udział inny podmiot gospodarczy, niż występujący na fakturze. WAPRO Mag umożliwia przypisanie każdemu kontrahentowi powiązania z dowolną firmą, występującą w roli odbiorcy towaru lub usług, płatnika, czy przedstawiciela reprezentującego kontrahenta.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Pole ma charakter informacyjny. Parametr przyjmuje jedną z następujących wartości:
  • bez określenia
  • zgoda
  • brak zgody
 • Dane akcyzowe. Znacznik określa czy podczas wystawiania dokumentów z wyrobami węglowymi podlegającymi akcyzy system ma proponować automatycznie dla wprowadzanych pozycji zwolnienie z akcyzy.
  • Finalny odbiorca niezwolniony (pozycje niezwolnione z akcyzy, nie generowany DDW)
  • Finalny odbiorca zwolniony z akcyzy (pozycje zwolnione, generowanie DDW uzależnione od konfiguracji firmy w zakresie automatycznego tworzenia DDW i limitu wyrobów węglowych)
  • Pośredniczący podmiot węglowy (pozycje zwolnione, brak generowania DDW)
 • Wprowadził. Zgodnie z wymaganiami Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zarówno każdy wpis, jak i zmiana informacji osobowych powinna być sygnowana datą i nazwiskiem osoby wypełniającej.
 • Zmodyfikował. Zob. uwaga powyżej.
 • Wewnętrzny. Jest to specjalna klasyfikacja kontrahenta, w praktyce są to dane własnej firmy, pozwalające wystawić dokument Faktura Wewnętrzna na dany podmiot.
 • Autofiskalizacja po fakturze. Możliwość automatycznego drukowania paragonu po wystawieniu faktury na danego kontrahenta.
 • Waluta dla dokumentów. Pozwala określić domyślną walutę dla dokumentu jaka ma być proponowana dla kontrahenta.
 • Zbiorcze płatności z dnia. W przypadku wystawiania wielu dokumentów na danego kontrahenta system będzie zbijał wpłaty do jednego dokumentu poprzez podpinanie kolejnych pozycji do niego.
 • Sekcja Dane persnonalne dotyczy kontrahentów, którzy są Rolnikami Ryczałtowymi.
 • Zgoda na wystawianie faktur w postaci elektronicznej. Znacznik pozwalający ewidencjonować klientów wyrażających zgodę na e-faktury.

Zakładka Uwagi

W tym miejscu przewidziano możliwość wpisania:

 • Dowolnego tekstu Uwag o kontrahencie. Pole to pełni więc rolę samoprzylepnej karteczki PostIt umieszczanej w widocznym miejscu „ku pamięci”.

  Ostrzeżenia związanego z osobą kontrahenta. W oknie znajdującym się w dolnej części formatki danych można wprowadzić dowolny tekst, który może pojawiać się na ekranie każdorazowo, gdy w czasie pracy z programem, np. w czasie wystawiania dokumentów magazynowych kontrahent zostanie wybrany z listy. Tekst powiadomienia może zawierać dowolne informacje — na przykład o rychłym spodziewanym bankructwie, ostrzegać, że firma nie uregulowała należności za poprzednią transakcję, lub że mamy wobec niej jakieś niezrealizowane zobowiązania. Należy jeszcze pamiętać o zaznaczeniu opcji włączającej wyświetlanie powiadomień (znajduje się powyżej okna z tekstem).

 • Wprowadził. Zgodnie z wymaganiami Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zarówno każdy wpis, jak i zmiana informacji osobowych powinna być sygnowana datą i nazwiskiem osoby wypełniającej.
 • Zmodyfikował. Zob. uwaga powyżej.
 • Domyślny wariant ustawień wymiany danych XML. Opcja pozwala przypisać indywidualnie ustawienia wymiany danych XML w przypadku kiedy współpraca jest z różnymi firmami na podstawie różnych ustawień.

Zakładka Dane handlowe c.d. – program lojalnościowy

 • Udział w programie lojalnościowym – opcja pozwala zezwolić aplikacji na zliczanie pkt w programie lojalnościowym.
 • Blokuj obrót magazynowy. Blokowanie obrotu towarów dla kontrahenta

Do programu lojalnościowego program posiada dodatkowe parametry w konfiguracji firmy. Administrator | Konfiguracja firmy | Program lojalnościowy

Rachunki kontrahenta

Przycisk Rachunki kontrahenta udostępnia pola wykorzystywane przy prowadzeniu rozliczeń finansowych z kontrahentem. Zawiera dane o numerach kont bankowych i nazwach banków, w których kontrahent ma otwarte rachunki. Obsługa listy rachunków odbywa się w zwykły sposób.

Przycisk ekranowy [IBAN] umożliwia podanie numeru konta bankowego w formacie International Banking Account Number, który będzie w Polsce obowiązywał począwszy od 2003 roku (niektóre firmy stosują go już teraz). Domyślny format numeracji kont ustala dla całego programu opcja Domyślne numery rachunków w formacie IBAN, w menu Administrator | Konfiguracja firmy.

Jedno z kont wymienione na liście może być domyślnie wykorzystywane przez program przy wystawianiu dokumentów płatności. Zaznaczenie domyślnego banku i konta umożliwia klawisz [F4].

Indywidualne ceny dla artykułów

Funkcja Indywidualne ceny dla artykułów uruchamiana jest klawiszem [Ctrl+A]. Proszę zapoznać się z opisem opcji Grupa cenowa kontrahentów znajdującej się w zakładce Informacje podstawowe.