Kartoteka pracowników

Jesteś tutaj:
< Powrót

Kartoteka pracowników

Funkcja dostępna jest w menu Kartoteki | Pracownicy. Kartoteka jest wspólna dla wszystkich aplikacji WAPRO ERP i przechowuje informacje o pracownikach naszej firmy, na które składają się dane osobowe (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia itd.), dane adresowe, oraz dane o rachunkach bankowych posiadanych przez pracownika. Dane te mogą być wykorzystane m. in. przy prowadzeniu rozliczeń z pracownikiem, czy też do korespondencji z urzędem skarbowym i ZUSem.

Ponieważ w programie wprowadzono możliwość powiązania dokumentu z nazwiskiem osoby wystawiającej (co ma znaczenie m.in. w niektórych raportach, np. Obroty pracowników), kartoteka pracowników przechowuje także dane potrzebne do cechowania dokumentów. Funkcja ta dotyczy dokumentów magazynowych, handlowych, finansowych, oraz zamówień.

Jako że znaczenie większości pól nie nasuwa wątpliwości, opisane zostaną tylko wybrane:

  • Numer ewidencyjny. Identyfikuje pracownika w firmie, może być wykorzystany do współpracy WAPRO Mag z systemem finansowoksięgowym, lub kadrowopłacowym.Kolejne dwa pola wykorzystywane są do powiązania dokumentów z nazwiskiem osoby wystawiającej.
  • Pracownik jest użytkownikiem systemu. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że dostępne będzie kolejne pole:
  • Nazwa użytkownika. Jak już wspomniano, dane o pracownikach przechowywane są we wspólnej bazie danych wszystkich aplikacji WAPRO ERP. Natomiast każda aplikacja, w tym i WAPRO Mag, posiada własną, niezależną kartotekę użytkowników programu (w WAPRO Mag listę użytkowników definiuje się za pomocą funkcji Administrator | Uprawnienia użytkowników). Niniejsze pole służy do skojarzenia osoby pracownika z użytkownikiem aplikacji. W tym celu z rozwijanej listy należy wybrać nazwę (identyfikator) użytkownika systemu WAPRO Mag. W czasie wystawiania dokumentów program sprawdza, który użytkownik jest aktualnie zalogowany do programu i na tej podstawie oznacza dokument nazwiskiem pracownika. Należy podkreślić, że przypisanie to nie jest sztywne i w formatce dokumentu można zmienić domyślnie proponowanego pracownika.Wygląd okna kartoteki, dostępne funkcje pomocnicze (np. sortowania, filtrowania) oraz podstawowe czynności wykonalne w kartotece (tj. dodanie nowej pozycji, przeglądanie danych, poprawianie lub usuwanie istniejących danych z kartoteki) są standardowe. Dokładniejszy opis zamieszczono w rozdziale „Obsługa programu”.

    Funkcja Eksport do Excela, dostępna poprzez podręczne menu kontekstowe, wywoływane prawym klawiszem myszy, umożliwia zapisywanie treści kartoteki pracowników w pliku tekstowym akceptowanym m.in. przez arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Więcej informacji na temat działania modułu eksportu danych można znaleźć w rozdziale „Obsługa programu. Eksport zawartości kartoteki / rejestru do Excela”.

    W niektórych przypadkach poprawianie i kasowanie istniejących danych w kartotece jest możliwe, o ile w programie nie było jeszcze żadnych operacji (np. nie wystawiono żadnego dokumentu) z wykorzystaniem tej pozycji. W razie potrzeby program wygeneruje odpowiednie ostrzeżenie.

Podręczne menu kontekstowe

Podobnie jak w większości rejestrów i kartotek WAPRO Mag, w kartotece pracowników dostępne jest:

  • Podręczne menu kontekstowe, uruchamiane przez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu na obszarze listy. Poza standardowym zestawem poleceń (zob. opis w rozdziale „Obsługa programu. Kartoteki i rejestry. Podręczne menu kontekstowe i Okno operacji dodatkowych”) można stąd uruchomić funkcje:
    • Powielania pozycji w rejestrze. Funkcja działa analogicznie, jak powielanie pozycji w kartotece asortymentów.