Konfiguracja kolumn

< Powrót

Konfiguracja kolumn

Funkcja umożliwia dostosowanie wyglądu okien kartotek i rejestrów do potrzeb użytkownika, a w szczególności pozwala:

 • Decydować, które kolumny mają być widoczne, a które ukryte,
 • Zmieniać kolejność kolumn,
 • Zmieniać szerokość kolumn.

Funkcja działa w wielu kartotekach (w kilku przypadkach jej działanie rozciągnięto również na okna specyfikacji towarowej przy wyświetlonym dokumencie) np. :

 • Dokumentów magazynowych (również w oknie specyfikacji towarowej),
 • Dokumentów handlowych (jak wyżej),
 • Zamówień (jak wyżej),
 • Remanentów (jak wyżej),
 • Dokumentów finansowych,
 • Rozrachunków,
 • Artykułów,
 • Kontrahentów.

Dostęp do funkcji uzyskuje się przez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu listy i wybranie z podręcznego menu funkcji Konfiguracja kolumn. Otwiera się wówczas okno konfiguracji kolumn.

Na liście znajdują się wyszczególnione nazwy kolumn możliwych do wyświetlenia, ich zestaw zależy od miejsca wywołania funkcji. Kolumny, które będą wyświetlane na ekranie zaznaczone są symbolem „znacznika”  przed nazwą kolumny, zaś niewyświetlane — pustym kwadratem .

Ukrycie (niewyświetlanie) kolumny następuje po jej podświetleniu i naciśnięciu klawisza [Ctrl+U] — Ukryj, natomiast ponowne przywrócenie wyświetlania kolumny na ekranie wywołuje się funkcją Pokaż — [Ctrl+P].

Dwa klawisze oznaczone symbolami strzałek, skierowanych w górę i w dół, służą do zmiany kolejności wyświetlania kolumn. Podświetloną nazwę kolumny można za ich pomocą przesuwać w kierunku początku lub końca listy.

Klawisz [F10] zamyka okno i jednocześnie zapamiętuje konfigurację (indywidualnie dla każdego użytkownika), zaś [Esc] zamyka okno konfiguracyjne bez wprowadzania zmian.

Jeśli chcemy przywrócić standardowy wygląd ekranu („ustawienia fabryczne”), należy skorzystać z funkcji Domyślne — [Ctrl+D].

Należy jeszcze dodać, że możliwość konfigurowania wyglądu kolumn w programie jest jednym z uprawnień użytkownika i może być zablokowana przez Nadzorcę systemu (funkcja Administrator | Uprawnienia użytkowników).

Natomiast zmiana szerokości kolumny odbywa się bezpośrednio w oknie kartoteki albo specyfikacji towarowej dokumentu, bez potrzeby wywoływania menu konfiguracyjnego. Wystarczy w tym celu umieścić kursor myszy na linii oddzielającej kolumny. Kursor przybierze wówczas wygląd strzałki z grotami skierowanymi w obie strony. W tym momencie należy nacisnąć i przytrzymać lewy klawisz myszy i przesuwając myszkę w lewo lub prawo zmienić położenie linii oddzielającej kolumny (szerokość kolumny).

Blokowanie kolumn

Program umożliwia blokowanie kolumn na liście od lewej strony, dzięki temu można zablokować najbardziej interesujące nas kolumny aby podczas przewijania zawsze były widoczne. Pozostałe kolumny będą przesuwały się wraz z paskiem przewijania natomiast zablokowane będą statłe.

Blokowanie kolumn odbywa się w oknie konfiguracji kolumn za pomocą przycisków Zablokouj/odblokuj. Program w przypadku wybrania np. 5 kolumny od lewej (na liście od góry) zablokuje wszystkie kolumny przed wybraną. Podczas blokowania nie można blokować kolumn tak aby nie stanowiły one ciągłości na liście.