Konfiguracja użytkownika

Jesteś tutaj:
< Powrót

Konfiguracja użytkownika

W menu Administrator | Konfiguracja użytkownika zebrano opcje konfiguracyjne programu, które każdy użytkownik może zmieniać indywidualnie, według własnego uznania (ustawienia mają charakter lokalny). Po wskazaniu konkretnego parametru na liście można zapoznać się z objaśnieniem jego działania (w dolnej części okna).

Oto przegląd wybranych opcji konfiguracyjnych użytkownika:

 • Automatyczny wydruk paragonu po fakturze. Włączenie opcji powoduje, że po wydrukowaniu faktury sprzedaży program wydrukuje również paragon. Funkcja przydatna w przypadku, gdy zasadniczo profil firmy obejmuje sprzedaż detaliczną (dokumentowaną paragonem), a klient zechce skorzystać z odliczeń podatkowych (wymagana faktura VAT).
 • Data od / Data do. Zobacz parametr Zakres wyświetlania.
 • Data od wyświetlania dla pełnego zakresu. Pozwala ograniczyć zakres danych wyświetlanych w pełnym zakresie poprzez podanie wartości granicznej daty.

W przypadku baz danych gdzie użytkownik posiada bardzo dużo dokumentów może to przyspieszyć działanie programu jeśli użytkownik często korzysta z funkcji wyświetlania danych w pełnym zakresie.

 • Domyślna firma. Wybierana z listy firm zarejestrowanych w systemie (funkcja Magazyn | Firma — Zmień aktywną firmę). Dane o firmie (nazwa, adres, numer NIP itd.) są umieszczane w wystawianych przez pracownika dokumentach finansowych i handlowych.
 • Domyślna kasa. Wybierana z listy kas (funkcja Kartoteki | Kartoteki finansowe | Kasy). Nazwa kasy jest obowiązkowo umieszczana we wszystkich dokumentach finansowych wystawianych przez pracownika.
 • Domyślny magazyn. Związany jest z aktywną firmą i określa magazyn, w którym pracuje użytkownik. Wybierany z listy magazynów związanych z firmą (funkcja Magazyn | Magazyn — Zmień aktywny magazyn).
 • Drukuj tło. Przy włączonej opcji wybrane pola w nagłówkach drukowanych dokumentów (faktur, dok. magazynowych itp.) wypełniane będą szarym cieniem, co podnosi estetykę dokumentu. W przypadku, gdy posiadana drukarka nie radzi sobie z wydrukami półtonowymi, opcję można wyłączyć. Działanie opcji można sprawdzić na podglądzie wydruku (klawisz [F9] ).
 • Formatka pozycji dokumentu magazynowego. Opcja określa, czy na formatce dokumentu magazynowego mają być umieszczane ceny zakupu bądź sprzedaży, czy też ma być stosowany wariant bez cen. Z umieszczania cen można zrezygnować, gdy pracownik zajmuje się działalności stricte magazynową, zaś dokumentami handlowymi zajmuje się inny dział.
 • Formatka pozycji zamówienia. Opcja ma działanie podobne do poprzedniej, lecz dotyczy formatki zamówień.
 • Odświeżanie kartotek po zmianie zakresu wyświetlania. Przy włączonej opcji wszystkie kartoteki i rejestry dokumentów będą automatycznie aktualizowanie (odświeżane) po każdej zmianie zakresu wyświetlania. W przeciwnym razie zmiana będzie dotyczyć tylko bieżącego okna kartoteki (rejestru). Odświeżanie można też wymusić ręcznie klawiszem [F5].
 • Pokazuj pasek z ikonami. Decyduje, czy po uruchomieniu programu ma być wyświetlany pasek ikon w górnej części ekranu (szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji). Pasek ikon można też włączyć lub usunąć z ekranu używając funkcji Okno | Pasek ikon .
 • Proponuj ostatnią cenę dla kontrahenta. W zależności od ustawienia parametru program będzie proponował ceny pobrane z Cennika sprzedaży z uwzględnieniem wariantów cenowych zdefiniowanych w kartotece kontrahenta, bądź pobierał cenę z ostatniego dokumentu handlowego wystawionego dla danego kontrahenta.

W przypadku dużej bazy danych oraz dużej ilości pozycji na dokumencie funkcja może powodować problemy wydajnościowe.

 • Ustawienie na ostatni zapis w kartotece. Przyśpiesza pracę w rejestrach dokumentów. Jeśli opcja jest włączona, to po otwarciu rejestru kursor ustawi się na ostatniej pozycji (zależnej od przyjętego porządku sortowania). Przy opcji wyłączonej kursor wskazuje pierwszą pozycję na liście.
 • Wyszukiwanie artykułu wg lokatora. Opcja ma na celu niedopuszczenie do powstawania pomyłek przy szybkim wypełnianiu dokumentów. Jeśli w czasie wybierania towaru z kartoteki użytkownik skorzysta z funkcji szybkiego wyszukiwania poprzez wpisanie z klawiatury początkowych znaków nazwy (albo indeksu katalogowego itp.), wówczas kursor (lokator) ustawia się na kolejnych pozycjach pasujących do wzorca. Może się jednak zdarzyć, że użytkownik pomyli się przy wpisywaniu fragmentu nazwy. Wówczas, a także w przypadku, gdy szukanej pozycji nie ma w kartotece (np. została usunięta przez innego użytkownika), kursor ustawi się na pozycji najbardziej pasującej brzmieniem do poszukiwanej, a jeśli nie ma takowej — na następnej w kolejności alfabetycznej (lub kolejnym numerze przy korzystaniu z pól liczbowych). W takim przypadku naciśnięcie klawisza [Enter] — Wybierz bez sprawdzenia co zostało znalezione w kartotece spowodowałoby wstawienie do dokumentu innej pozycji, niż poszukiwana.Ustawienie opcji Dokładnie pasujący spowoduje, że w takim przypadku zostanie wyświetlone ostrzeżenie o tym, że program nie znalazł żądanej pozycji. Użytkownik ma wówczas do wyboru wstawienie do dokumentu pozycji najbardziej pasującej, lub rezygnację. Standardowo ustawiona jest opcja Najlepiej pasujący — program wstawi bez ostrzeżenia do dokumentu pozycję na której zatrzymał się lokator, nawet gdy nie pasuje on do wzorca. Ustawienie opcji nie ma wpływu na działanie mechanizmu wyszukiwania „Nazwa (intuicja)”.
 • Wyszukiwanie kontrahenta wg lokatora. Działanie opcji jest analogiczne jak opisanej powyżej, lecz dotyczy kartoteki kontrahentów.
 • Zakres wyświetlania. Określa zakres czasowy wyświetlanych i drukowanych przez program informacji. Użytkownik może wybierać spośród predefiniowanych wartości: Pełny zakres, Bieżący rok, Bieżący miesiąc, Bieżący tydzień, Bieżący dzień, lub podać dowolnie wybrany zakres dat w polach Data od i Data do .
 • Znak oddzielenia kolumn (eksport do Excela). WAPRO Mag umożliwia eksportowanie zawartości wybranych okien (list) w formacie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. W czasie eksportu dane należące do kolejnych kolumn oddzielane są za pomocą umownego znaku. Znak ten — najczęściej Excel wykorzystuje w tym celu przecinek lub średnik — ustalany jest przez użytkownika w konfiguracji arkusza kalkulacyjnego. Niniejsza opcja umożliwia dostosowanie formatu zapisywanych przez WAPRO Mag danych do wymagań posiadanego arkusza.