Korekty dokumentów magazynowych

Jesteś tutaj:
< Powrót

Korekty dokumentów magazynowych

Korekty dokumentów magazynowych dotychczas dostępne były jako pochodna wykonania korekty dokumentu handlowego. Od wersji 7.10.6 system umożliwia zarejestrowanie korekty dokumentu magazynowego (do dokumentu WZ lub PZ) jeszcze przed zafakturowaniem tych dokumentów. Umożliwia to realizacje szeregu scenariuszy , m.in :

-dostawa dużej (nadmiarowej) ilości towarów dokumentem WZ na potrzeby naszego odbiorcy (np. budowa budynku) , w ciągu kilku dni odbiorca zwraca niewykorzystane ilości , które przyjmujemy na stan realizując zwroty do dokumentu WZ a na samym końcu transakcji wystawiamy klientowi fakturę na ilości pomniejszone o wszystkie zrealizowane dotychczas korekty

-inny scenariusz może zakładać przyjęcie towaru dokumentem FZ (automatycznie powstaje PZ) , podczas liczenia dostawy okazuje się że częśc towaru jest wybrakowana lub wręcz nie dotarła – natychmiast wystawiamy dokument PZk (korekta dok. PZ) blokując towar przed nieprawidłowym wydaniem i czekamy na otrzymanie odpowiedniego dokumentu korygującego od dostawcy.

W programie przewidziano rejestrację dokumentu korygującego przyjęcie (PZk od dostawcy) oraz wystawienie dokumentu korygującego dla odbiorcy (WZk dla odbiorcy). Program umożliwia wystawienie szeregu korekt do jednego dokumentu pierwotnego. Każdy kolejny dokument korygujący musi uwzględniać zmiany wprowadzone przez dokumenty poprzednie. Dlatego w razie potrzeby odwołania korekty anulowanie musi odbywać się kolejno, począwszy od ostatniej modyfikacji.

Dokumenty SU/ZU są dokumentami technicznymi, w związku z tym nie ma możliwości wystawienia bezpośrednio korekty takiego dokumentu analogicznie jak jest to w przypadku PZ/WZ. Korekty do SU/ZU powstają tylko w wyniku korekty dokumentu handlowego, na którym znajduje się usługa.

 

Faktura korygująca wydania (WZk)

Korekty dok wydania WZ dokonuje się w rejestrze operacji magazynowych, w menu: Operacje magazynowe | Dokumenty magazynowe. Pierwszą czynnością jest wskazanie na liście dokumentu, do którego chcemy wystawić korektę, lub istniejącej już korekty. Po uruchomieniu klawiszem [Ctrl+K] funkcji Korekty wyświetlana jest chronologiczna lista korekt związanych z aktualnym dokumentem. Lista ta obsługiwana jest na zwykłych zasadach obowiązujących w programie. Korekty nie podlegają edycji (poprawianiu). Ponieważ każda kolejna korekta musi uwzględniać stan dokumentu będący wynikiem działania wszystkich poprzednich korekt, dopuszczalne jest tylko anulowanie (skasowanie) ostatnio wykonanej korekty. Pozostałe pozycje są niedostępne dla operacji kasowania.

Dodanie nowej korekty inicjuje się klawiszem [Insert]. Wyświetlana jest wówczas formatka dokumentu podzielona na dwie zakładki:

 • Informacje podstawowe. Dokument korygujący otrzymuje numer (w zależności od ustawienia w konfiguracji generowany automatycznie lub wpisywany ręcznie), zapamiętywana jest też data operacji. W tym miejscu można również skorygować niektóre informacje nagłówka dokumentu: Miejsce wystawienia, Osoba upoważniona do odbioru faktury, Sposób i Termin płatności.
 • Pozycje korekty. Każda pozycja specyfikacji towarowej jest wyświetlana w dwu wierszach. W górnym znajduje się pierwotna (oryginalna) treść dokumentu. Dane w tej linii nie podlegają zmianom. Poniżej znajduje się powielona treść oryginału. Użytkownik może zmienić:
  • Ilość towaru,
  • Cenę.
  • Rabat/Narzut. Procentową wartość należy podać, osobno dla każdej pozycji w specyfikacji. Klawisz ekranowy [P], znajdujący się na prawo od pola, otwiera okno umożliwiające skalkulowanie wartości rabatu i narzutu wyrażonego procentowo, bądź kwotowo.
  • Stawkę VAT.

  W aktualnej wersji programu nie jest możliwa jednoczesna zmiana ilości i ceny towaru — w razie potrzeby wykonuje się to na raty, tworząc dwa dokumenty korygujące.

  Zatwierdzenie korekty powoduje powrót do listy korekt bieżącego dokumentu magazynowego i uzupełnienie jej o nową pozycję.

Rejestracja dokumentu korygującego przyjęcia (PZk)

Rejestracja dokumentu  korygującego od dostawcy przebiega analogicznie, jak w przypadku dokumentu korygującego wydanie. Użytkownik wprowadza dane zgodnie ze stanem faktycznym  i oczekuje na dostarczenie dokumentu handlowego od swego dostawcy , pod który będzie mógł podczepić wystawiony wcześniej dokument PZk.