Moduł zarządzania relacjami z klientem (CrM)

Jesteś tutaj:
< Powrót

Moduł zarządzania relacjami z klientem (CrM)

W programie WAPRO Mag , przewidziano prosty w obsłudze mechanizm umożliwiający  rejestrację zadań oraz zarządzanie relacjami z klientem. (z ang. CRM)

Zaprojektowany moduł ma realizować kilka podstawowych funkcji a przebieg procesu, w ogólnym zarysie, przedstawia się następująco:

  • rejestracja wybranego typu zadania (spotkanie, telefon , wyjazd) – przy pomocy przycisku Dodaj

  • określenie harmonogramu czasowego wykonania , a w późniejszym terminie procentowego stopnia wykonania
  • określenie momentu przypomnienia o konieczności wykonania zadania, (dodatkowo w konfiguracji użytkownika, w menu Administrator | Konfiguracja użytkownika | CrM należy włączyć opisany tam mechanizm przypominania) . Należy pamiętać że zadanie przypominane jest pracownikowi przypisanemu do wykonania zadania.
  • Za pomocą kolorów użytkownik może flagować odpowiednie zadania do wyświetlenia ich w kalendarzu.

  • powiązanie zadania z kontaktem pochodzącym z kartoteki klienta – menu wywołujemy poprzez wciśniecie prawego przycisku myszy, w zakładce „Kontakty”
  • przypisanie pracownika odpowiedzialnego za wykonanie zadania – menu wywołujemy poprzez wciśniecie prawego przycisku myszy, w zakładce „Pracownicy”

Oczywiście podobnie jak w każdym innym miejscu programu, mamy do dyspozycji szereg filtrów i wydruków umożliwiających syntetyczne spojrzenie na całość terminarza. Filtry wywołujemy klikając lewym przyciskiem myszy, lub korzystając z klawiszy F7, F8, F9

Funkcją szczególnie tutaj przydatną będzie kalendarz umożliwiający graficzne rozplanowanie harmonogramu dnia, tygodnia bądź innego wybranego zakresu czasu. Kalendarz wywołujemy klikając lewym przyciskiem myszy lub kombinacją klawiszy Ctrl+K

Typy zadań CrM

Korzystając z menu Kartoteki | Typy zadań CrM użytkownik może określić dodatkowe klasyfikatory zadań, dzięki nim, będzie można łatwiej tworzyć grupy zadań w celu filtrowania ich w oknie modułu CrM. Na liście widać predefiniowane zadania systemowe można również wskazać własne.

Użytkownik może również wskazać wybrane przez siebie zadanie jako domyślne dzięki czemu nie będzie musiał każdorazowo wybierać rodzaju zadania podczas tworzenia zadania w module CrM.

Podczas definiowania zadania użytkownik może określić czy dane zadanie jest etapowe czy nie, zadania takie mogą być rozłożone w czasie.

Tworzenie zadań CrM

Zadania CrM mogą być tworzone bezpośrednio z okna CrM lub z innych okien programu np. na oknie Zamówienia można zaznaczyć jakiś dokument zamówienia a następnie z menu prawego przycisku myszy wybrać opcję Dodaj zadanie CrM system automatycznie wygeneruje nowe zadanie. Automatycznie podczas tworzenia system uzupełni sekcję Opis numerem dokumentu, z którego zadanie zostało utworzone oraz jeśli kontrahent ma przypisany domyślny kontakt zostanie on powiązany do zadania CrM.

Zadania mogą być również tworzone automatycznie po pewnych akcjach w systemie, decyduje o tym ikona  , która oznacza utworzenie zadania np. po wydrukowaniu dokumentu lub jego wysłaniu. Ikonę można spotkać w wielu innych miejscach w programie.