Obsługa modułu Administratora baz danych WAPRO ERP

Jesteś tutaj:
< Powrót

Obsługa modułu Administratora baz danych WAPRO ERP

Program Administratora baz danych można uruchomić w menu systemu Windows: Start | Programy | WAPRO, wybierając dalej administratora dla konkretnego programu (WAPRO MagWAPRO FakirWAPRO Kaper, WAPRO Gang, WAPRO Best). Administrator uruchamia się również automatycznie podczas pierwszego użycia programu, kiedy to zostaje wykryty brak domyślnej bazy danych (praca bez podłączenia do bazy danych nie jest możliwa).

Przed uruchomieniem Administratora baz danych należy sprawdzić czy jest uruchomiony serwer baz danych (MS SQL Server) zarządzający bazami SQL. W przeciwnym przypadku proces podłączenia Administratora baz danych do serwera nie powiedzie się.

Za pośrednictwem Administratora baz danych użytkownik może wykonać następujące operacje:

§         Wybór serwera SQL. W pierwszym oknie wyświetlanym po uruchomieniu programu należy określić z usług którego serwera SQL chcemy korzystać. Nazwa serwera jest zazwyczaj zgodna z nazwą komputera, na którym zainstalowaliśmy serwer. Można ją sprawdzić w Panelu sterowania (w opcji Sieć, zakładka Identyfikacja). Nazwy serwerów wpisane przez użytkownika są zapamiętywane i przy kolejnych uruchomieniach programu Administratora mogą być wybierane z rozwijanej listy. Jeśli użytkownik korzysta z tzw. instancji nazwanej nazwa serwera baz danych może mieć np. postać Komputer1\SQLExpress, gdzie komputer1 to nazwa komputera a SQLExpress to nazwa instancji sql.

Na jednym komputerze istnieje możliwość zainstalowania wielu wystąpień (instancji) serwera baz danych SQL, muszą one mieć indywidualną nazwę, indywidualny port oraz są zupełnie niezależnie zarządzane.

Podłączenie do serwera SQL wymaga znajomości loginu i hasła administratora serwera. Domyślnie jest to login „sa” i Wapro3000 jako hasło. Jeśli zostały one zmienione użytkownik zostanie poproszony o podanie loginu i hasła dostępu do serwera. Proszę zapoznać się z punktem zatytułowanym „Zmiana hasła administratora serwera”.

Zaleca się po zakończeniu procesu instalacji zmienić hasło dla konta SA w SQL Server na inne niż domyślne pozwala to zwiększyć bezpieczeństwo przechowywania danych. Do tego celu można wykorzystać Administrator baz danych wybierając kolejno zakładka Zaawansowane > Administracja serwerem > Zmień hasło administratora serwera SQL (sa).

Jeśli proces wyboru serwera nie zakończy się sukcesem dalsza praca w programie nie będzie możliwa. Może to wynikać z braku możliwości podłączenia się do serwera. W takim przypadku należy postąpić zgodnie z instrukcją „Instalacja serwera baz danych”.

Przycisk Dalej przenosi użytkownika do kolejnego ekranu, zawierającego operacje związane z obsługą baz danych. Do wyboru są następujące funkcje:

§         Utwórz nową bazę programu. Nowa baza zostanie umieszczona na serwerze wybranym w poprzednim punkcie. Nazwę bazy (np. „WAPRO”) należy wpisać w wyświetlonym polu i nacisnąć przycisk Dalej.

Nie jest zalecane aby nazwa bazy zawierała specjalne znaki jaki spacje, kropki, ukośniki itp.. Można wykorzystywać znaki alfanumeryczne.

Po dodatkowym potwierdzeniu rozpocznie się proces tworzenia bazy, który może potrwać do kilkunastu minut. Wówczas Administrator wyświetli kolejne okno informujące o pomyślnym zakończeniu operacji. Użytkownik może w tym miejscu zadecydować, czy po zakończeniu pracy Administratora ma nastąpić powrót do Windows (opcja Zamknij) czy też uruchomienie aplikacji (opcja Uruchom WAPRO Mag ). Jeśli użytkownik migruje z programu WAPRO Mag DOS może uruchomić konwerter danych z wersji WAPRO Mag DOS w celu przeniesienia kartotek i stanów magazynowych.

§         Aktualizuj do wersji X.XX.X. Opcja pozwala użytkownikowi dokonać aktualizacji struktur programu do określonej wersji.

§         Pokaż programy i wersje struktur. Opcja pozwala zobaczyć jakie inne wspólne struktury innych programów zostały doinstalowane do wybranej bazy lub w jakiej wersji jest baza.

§        Ustaw bazę jako domyślną. Kolejna funkcja umożliwia podłączenie się do istniejącej bazy danych. Nazwę bazy, którą chcemy uczynić aktywną należy odszukać na rozwijanej liście. Jeśli operacja przebiegnie pomyślnie, użytkownik zostanie poinformowany o tym stosownym komunikatem. Na koniec program zaproponuje uruchomienie aplikacji (npWAPRO Mag ), bądź zakończenie pracy Administratora. Wybrana w ten sposób baza danych staje się od tej pory domyślną bazą, do której będzie podłączał się każdorazowo uruchamiany program WAPRO ERP.

W przypadku, gdy Administrator stwierdzi istnienie niezgodności wersji oprogramowania i wersji bazy danych, wystosuje odpowiednie ostrzeżenie. Aby zapewnić ciągłość korzystania z programu każdej nowej wersji aplikacji będzie towarzyszył tzw. konwerter danych, czyli specjalny program uaktualniający bazę danych do wymagań aplikacji. W takim przypadku w czasie podłączania do bazy Administrator zaproponuje użytkownikowi przeprowadzenie konwersji danych. Może się jednak zdarzyć, że wersje są na tyle różne (np. bardzo stara baza i nowe oprogramowanie), że konwersja będzie niewykonalna. Odpowiedni komunikat zostanie wówczas wygenerowany przez Administratora.

Dodatkowy problem może wynikać z faktu, że po udanej konwersji danych struktura bazy zmieni się na tyle, że pozostałe aplikacje WA–PROnie będą mogły prawidłowo z niej korzystać. Administrator rozpoznaje również takie sytuacje i informuje o nich użytkownika. W takim przypadku do prawidłowej pracy sytemu konieczne będzie zainstalowanie aktualnych wersji wszystkich, pracujących w systemie aplikacji WAPRO ERP

§        Usuń wybraną bazę danych. Skasowanie bazy danych powoduje całkowitą i bezpowrotną utratę zawartych tam danych, dlatego operacja wymaga dodatkowego potwierdzenia. Nazwę bazy danych wybiera się z listy istniejących baz. W przypadku, gdy z bazy korzysta więcej niż jedna aplikacja WAPRO ERP, usuwanie bazy dotyczy tylko części bazy związanej z konkretną aplikacją. Natomiast współdzielona część bazy zostanie usunięta na końcu — w sytuacji, gdy nie ma już innych programów podłączonych do tej bazy.

Baza danych kasowana jest bezpowrotnie, jedyna możliwość na jej przywrócenie to odtworzenie jej z archiwum.
Zakładka Zaawansowane posiada szereg opcji dla zaawansowanych użytkowników pozwalając wykonać zaawansowane czynności administracyjne serwera lub bazy danych. Nie właściwe ich użycie może doprowadzić do braku możliwości zalogowania się do programu dlatego nie zaleca się korzystania z tych opcji bez wyraźnej potrzeby.

Wśród zaawansowanych opcji, użytkownik może analizować konfigurację serwera bazy danych lub zmieniać hasło administratora serwera baz danych (login SA)

 

Administrator baz danych pozwala również na wygenerowanie nowych haseł dla użytkowników, którzy nie pamiętają swojego hasła. Opcja jest dostępna po wybraniu opcji Administracja bazami danych | Konta użytkowników programu.

Inną możliwością zaawansowanych opcji administratora jest kompaktowanie bazy danych co pozwala zredukować ilość miejsca na dysku zajmowanego przez bazę danych lub jej defragmentacja pozwalająca zoptymalizować pracę programu.

Jeśli użytkownik decyduje się na kompaktowanie (operacja SHRINK) oraz defragmentację (operacja defragmentacji indeksów tabel bazy danych) należy wykonać je w podanej kolejności:

  • kompaktowanie bazy
  • defragmentacja

W zależności od ilości operacji wykonywanej na bazie danych, zaleca się raz na jakiś czas wykonywać operację defragmentacji bazy w celu optymalizacji działania programu. Kompaktowanie nie jest wymagane.

Zakładka Licencja pozwala użytkownikowi na konfigurację parametrów licencji czy aktywację programu.

Zakładka Połączenia pozwala na sprawdzenie jakie stacje klienckie aktualnie są zalogowane do serwera i jaki jest ich status.

Zakończenie pracy z programem Administrator baz danych odbywa się poprzez wybranie opcji Zamknij.