Obsługa okien

< Powrót

Główne okno programu

W głównym oknie programów WAPRO ERP można wyróżnić następujące elementy:

 • Belka tytułowa. Poza nazwą i wersją programu zawiera zestaw standardowych przycisków okna Windows:   lub , służących do zwijania okna programu i przenoszenia go na pasek zadań, przełączania okna między trybem całoekranowym a pracą w wielu oknach, oraz zakończenia pracy z programem.
 • Głównego menu programu.
 • Główny obszar roboczy. Początkowo ekran ten wypełniony jest tłem. Uruchomienie dowolnej funkcji programu z menu lub przy użyciu paska narzędzi powoduje otwarcie nowego okna mieszczącego się w głównym obszarze roboczym. Kolejno otwierane okna nakładają się na siebie, tak jak okna programów w Windows. Każde okno wyposażone jest w dwie ikony:
  •  Zamyka okno. Ten sam efekt można uzyskać naciskając klawisz [Esc].
  • lub  Przełącza okno między trybem pełnoekranowym a trybem pracy w wielu oknach. W drugim przypadku można przy użyciu myszki dowolnie zmieniać położenie i wielkość okna (w granicach wyznaczonych przez obszar roboczy). Aktualny wygląd okna, tj. tryb, wielkość, położenie, jest zapamiętywane i przywoływane przy kolejnym jego otwarciu.
 • Linia statusu. W tej linii, znajdującej się na dole ekranu, wyświetlane są informacje na temat aktualnego stanu programu, np. nazwa użytkownika, nazwa bieżącej firmy, bieżącego roku i okresu obrachunkowego itp. Rodzaj informacji zależny jest od poszczególnych aplikacji.

Okna dialogowe

Okna dialogowe służą do komunikacji programu z użytkownikiem. Są to z reguły proste okienka zawierające komunikat oraz (ewentualnie) zestaw akcji, jakie użytkownik może podjąć w odpowiedzi.

Za pomocą okien dialogowych można również ustawiać pewne parametry pracy systemu lub precyzować sposób wykonania czynności przez wybór proponowanych wariantów.

Okna dialogowe mają z reguły stały rozmiar i często nie jest możliwe podjęcie żadnej innej akcji (za wyjątkiem tych dostępnych z okna) przed ich zamknięciem.

Okna wprowadzania danych (formatki danych)

Formatki danych służą do wprowadzania i modyfikacji danych. Składają się one zwykle z szeregu pól do wypełnienia oraz przycisków funkcji pozwalających zatwierdzić bądź anulować dokonane zmiany.

Pomiędzy polami i innymi obiektami w oknie możemy przemieszczać się przy pomocy myszki, klikając na interesujący nas obiekt lub przy pomocy klawiatury, wykorzystując klawisze [Tab][Enter] lub [Shift+Tab], pozwalające przemieścić się odpowiednio do następnego lub poprzedniego obiektu.

Po wybraniu na ekranie odpowiedniego pola i rozpoczęciu wpisywania danych przechodzimy w tzw. tryb edycji pola, gdzie znaczenie niektórych przycisków może ulec zmianie. Poza zwykłymi wartościami mamy w tym momencie do dyspozycji przyciski edycyjne.

Poza polami edycyjnymi, na formatkach danych mogą występować inne elementy pomocnicze, umożliwiające zaznaczanie lub odznaczanie opcji, wybór danych z listy, przyciski z funkcjami specjalnymi (np. kalendarz, słownik wartości) itp.

Niektóre okna edycyjne są wielostronicowe. Wówczas w górnej części okna znajdują się tzw. zakładki z tytułami kolejnych stron. Dostęp do poszczególnych stron (domyślnie przy otwarciu okna wyświetla się zawsze strona pierwsza) jest możliwy po kliknięciu myszą na odpowiednią zakładkę. Dodatkowo kombinacje klawiszy [Ctrl+Tab] i [Ctrl+Shift+Tab] pozwalają na przemieszczanie się odpowiednio do następnej lub poprzedniej strony formatki.

Okna przeglądania danych (arkusze danych)

Okna przeglądania danych służą do prezentowania i przetwarzania większej ilości informacji tego samego typu na przykład dokumentów, zapisów na koncie itp. W oknach tego typu dane prezentowane są w postaci tabelarycznej, przy czym możliwe jest przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi wierszami, wyszukiwanie wierszy spełniających określone warunki oraz wykonywanie operacji na jednym lub wielu wierszach. Możliwe jest również dodawanie wierszy bądź modyfikowanie zawartych w nich danych, jednak z reguły odbywa się to poprzez wskazanie wiersza i wywołanie dla niego odpowiedniego okienka edycyjnego (formatki danych).

Najprostsze okno przeglądania składa się z tabeli, w której prezentowane są dane i zestawu przycisków umożliwiającego wykonywanie operacji na wyświetlanych rekordach.

Bardziej rozbudowane okna mogą być zaopatrzone w stopkę, w której wyświetlane są dane szczegółowe z wiersza lub podsumowanie tabeli, zestaw obiektów służących do wyszukiwania bądź filtrowania wierszy tabeli znajdujący się w pasku narzędzi w górnej części okna oraz zestaw przycisków do obsługi tabeli znajdujący się w dolnej części okna.

Do poruszania się w obrębie okna możemy wykorzystać myszkę, za pomocą której możliwe jest przejście do dowolnego obiektu poprzez kliknięcie w jego obszarze, bądź klawiaturę. Obsługa tabel w aplikacjach WAPRO ERP jest ujednolicona.

Poniżej opisano przeznaczenie podstawowych klawiszy wykorzystywanych do obsługi tabel.

Insert Dodawanie nowej pozycji do kartoteki (rejestru, listy)
F2 Poprawianie danych pozycji (edycja formatki danych)
Shift+F2 Podgląd pozycji
Delete Kasowanie pozycji w kartotece. Zazwyczaj nie można kasować pozycji wykorzystanej w jakimś dokumencie (np. definicji towaru, dla którego były transakcje i zostały wystawione dokumenty magazynowe, bądź faktury).
Home, End Początek, koniec tabeli
PgUp, PgDn Strona w górę, w dół
Wiersz w górę, w dół
Przesuwanie tabeli w poziomie
Tab Przejście między oknem listy a oknem drzewa filtrowania listy
F6 Sortowanie tabeli wg wybieranego z listy kryterium
F7 Filtrowanie zapisów w tabeli, dotyczących wybranego kontrahenta
F8 Filtrowanie zawartości tabeli wg różnych kryteriów
Litera, Cyfra Uruchomienie tzw. szybkiego szukania ograniczającego się do kolumny, według której posortowana jest tabela. Duże i małe litery nie są rozróżniane.

Okna przeglądania danych wyposażone są w wiele funkcji ułatwiających wyszukiwanie danych. Poniżej opiszemy najważniejsze z nich.

Sortowanie danych w arkuszu

W zależności od potrzeby lista danych w arkuszu może być uporządkowana alfabetycznie według różnych kluczy sortowania. Nazwa kolumny będącej aktualnym kryterium sortowania jest wyświetlana w górnej części ekranu.

Aby zmienić sposób uporządkowania tabeli należy nacisnąć klawisz [F6] – „Szukaj według”, a następnie na rozwijalnej liście wskazać nazwę pola (kolumny), według którego ma być sortowana tabela.

Wyszukiwanie pozycji w arkuszu

Funkcja wyszukiwania sekwencji (ciągu) znaków, inaczej szybkiego wyszukiwania, ułatwia błyskawiczne znajdowanie pozycji w kartotece lub na dowolnej liście np. liście dokumentów, o ile znamy początkową część wyszukiwanej nazwy.

Naciśnięcie dowolnej litery lub cyfry, powoduje wpisanie jej do okienka wyszukiwania umiejscowionego obok klucza sortowania listy kartoteki i jednocześnie rozpoczyna wyszukiwanie. W niektórych przypadkach, gdy kursor znajduje się w polu edycji okna wyszukiwania, operację trzeba zainicjować przez naciśnięcie klawisza [Enter]. Przykładowo, gdy szukamy w kartotece asortymentowej pozycji, których nazwa rozpoczyna się od słowa „telewizor”, wystarczy wpisać na przykład: ”telew” i wcisnąć klawisz [Enter].

Lista jest przeszukiwana z góry na dół, a podświetlenie ustawiane jest na pierwszej pozycji, której nazwa pokrywa się z wzorcem wyszukiwania, wprowadzonym do okienka wyszukiwania. Jeżeli wyszukiwana sekwencja znaków nie zostanie znaleziona, to podświetlenie ustawia się na kolejnej pozycji w porządku alfabetycznym.

Działanie funkcji dotyczy zawsze tylko kolumny będącej podstawą sortowania tabeli. Aktualne kryterium sortowania jest wyświetlane w górnej części okna. Małe i duże litery nie są rozróżniane. Oznacza to, że niezależnie od tego czy piszemy małymi czy dużymi literami, nazwa, jeśli tylko istnieje, zostanie znaleziona.

Wyszukiwanie intuicyjne

Opisane powyżej szybkie wyszukiwanie pozwala na wyszukanie pozycji z daną wartością, o ile podamy początek tej wartości np. początkowe litery tekstu. Często jednak zdarza się, że użytkownik zna fragment wartości niebędący jego częścią początkową (np. środkowy fragment opisu czy numeru). W takim przypadku do znalezienia odpowiedniej pozycji można wykorzystać tzw. wyszukiwanie intuicyjne.

W celu znalezienia odpowiedniej pozycji najpierw porządkujemy listę według kolumny w obrębie, której będą prowadzone poszukiwania np. przy pomocy klawisza [F6], a następnie – w zależności od produktu – wykonujemy jedną z dwóch operacji:

Wybieramy z listy pozycję odpowiadającą za wyszukiwanie intuicyjne (np. WAPRO Mag), uaktywniamy opcję wyszukiwania intuicyjnego – przy pomocy kombinacji [Shift+F6] lub odpowiedniego przycisku na pasku narzędzi okna (np. WAPRO Fakir).

Potem pozostaje już tylko wprowadzić znany nam fragment wartości. Program automatycznie ograniczy zawartość listy do odpowiednich elementów.

Przykładowo, jeśli wprowadzimy wartość: lew, program znajdzie nam pozycje, które (w odpowiedniej kolumnie) zawierają wartości lew, lewy, lewizna, ale także zlew, elew, telewizor.

Filtrowanie zawartości arkusza

Funkcja filtrowania przydatna jest przy pracy z dużym zestawem danych. Umożliwia ograniczenie zakresu wyświetlanych pozycji na liście kartoteki, np. powodując wyświetlanie jedynie listy kontrahentów z siedzibą w Warszawie. Kryteria filtrowania ustala użytkownik, wybierając odpowiedni zestaw opcji spośród proponowanych przez program. Oczywiście zestaw opcji filtrowania zależy od konkretnego miejsca w programie (kartoteki, rejestru), dlatego opis będzie dotyczył tylko ogólnych zasad obsługi.

Definiowanie nowego filtra może odbywać się na trzy sposoby:

 • poprzez wykorzystanie dedykowanego okienka filtrowania (klawisz [F8])
 • poprzez wykorzystanie uniwersalnego okienka filtrowania (klawisz [F7])
 • poprzez wykorzystanie drzewa filtrów

Podczas przeglądania danych użytkownik może zdefiniować filtry jednocześnie na kilka sposobów (np. przy pomocy drzewa filtrów i arkusza filtrów). Na ekranie zostaną wówczas wyświetlone te pozycje, które jednocześnie spełniają wszystkie nałożone warunki filtrujące.

Poniżej przykładowe okno filtrowania.

Paski narzędzi okien przeglądania danych

W systemie istnieją również okna (np. okno przeglądania dokumentów) bardziej złożone, zawierające poza tabelą główną i drzewem filtrów dodatkowe tabele pomocnicze. Jednakże korzystanie z takich okien odbywa się analogicznie jak w przypadku okien prostszych, z tym, że opisane wyżej mechanizmy wyszukiwania i filtrowania odnoszą się w takim przypadku wyłącznie do tabeli głównej. W przypadku okien bardziej złożonych istnieje możliwość wyświetlania danych w tych samych tabelach w różnych układach (np. przeglądanie dokumentów wg nagłówków bądź wg pozycji w programie WAPRO Fakir).

W takim przypadku w górnym pasku okna pojawiają się dodatkowo przyciski umożliwiające dostęp do funkcji zmieniających kontekst wyświetlanych danych. Obsługa tych przycisków odbywa się poprzez kliknięcie na nich myszką, bądź zastosowanie odpowiednich skrótów klawiszowych, które są podane przy opisie poszczególnych okien.

Menu kontekstowe okna – prawy przycisk myszy

Część funkcji obsługujących okna przeglądania danych dostępna jest z tzw. menu kontekstowego. Jest to menu pojawiające się po kliknięciu w obrębie okna prawym przyciskiem myszy. Znajdują się w nim częściej używane, standardowe funkcje obsługi okna oraz funkcje specyficzne dla konkretnego okna, z którego dane menu jest wywołane. Typowymi funkcjami dostępnymi z menu kontekstowego są funkcje grupowego zaznaczania / odznaczania rekordów, czy też funkcja konfiguracji kolumn w oknie przeglądania danych.

Operacje grupowe

Obsługę tabel i list w programach WAPRO ERP wzbogacono o możliwość wykonywania niektórych operacji na grupie dowolnie wybranych pozycji. Można na przykład wydrukować kilka dokumentów zaznaczając je a potem uruchamiając odpowiednie polecenie drukowania.

 • Zaznaczenie pojedynczej pozycji na liście, klawiszem [Spacja]. Pozycję zaznaczoną rozpoznajemy po symbolu „ptaszka”:  w pierwszej kolumnie tabeli. Kolejne naciśnięcie kasuje zaznaczenie.
 • Zaznaczenie wszystkich pozycji, należy jednocześnie nacisnąć Ctrl i klawisz + (na klawiaturze numerycznej).
 • Skasowanie wszystkich zaznaczeń, należy jednocześnie nacisnąć Ctrl i klawisz – (na klawiaturze numerycznej).
 • Zamiana miejscami zaznaczeń, należy jednocześnie nacisnąć Ctrl i klawisz * (na klawiaturze numerycznej).

W wygodny sposób można powyższe operacje wykonać myszką, klikając na odpowiednie ikony na pasku narzędzi w górnej części arkusza danych, lub wykorzystując prawy przycisk myszy.

Przeniesienie danych z okna do programu MS Excel

W przypadku wszystkich ważniejszych okien przeglądania istnieje możliwość zapisania danych w formacie akceptowanym przez program MS Excel. W tym celu wystarczy odfiltrować interesującą nas zawartość w oknie przeglądarki, następnie kliknąć prawy przycisk myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie „Eksport do Excela”. Program zapisuje dane w pliku *.csv rozpoznawanym przez program MS Excel oraz inne arkusze kalkulacyjne.

Prawidłowe rozpoznanie formatu wyeksportowanych danych przez program MS Excel zależy od ustawień regionalnych systemu Windows oraz prawidłowego ustawienia separatorów kolumn w parametrach pracy użytkownika.