Produkty i surowce

< Powrót

Produkty i surowce

Dla celów obsługi produkcji wprowadzono w kartotece asortymentów nowy typ towarów — produkty. Posiadają one większość atrybutów zwykłych towarów, natomiast wyróżniają je następujące cechy:

  • Produkty składają się z surowców, którymi mogą być: materiały, towary, usługi, bądź inne produkty. Program umożliwia przypisanie każdemu z produktów jego składu, tj. specyfikacji ilościowo—wartościowej surowców. Usługą w przypadku produktu jest zazwyczaj montaż wykonywany przez producenta. W jednym produkcie może występować wiele definicji produktu.

  • Cena zakupu produktu jest sumą cen zakupu jego składników (przy uwzględnieniu specyfikacji ilościowej). Na podstawie tak skalkulowanej ceny zakupu można w zwykły sposób wyliczyć cenę sprzedaży (np. korzystając z marży).
  • W odróżnieniu od zwykłych towarów przyjęcie produktu na stan magazynowy nie jest wynikiem dostawy (ewidencjonowanej zwykle dokumentem PZ), lecz zależy od stanu realizacji zleceń produkcyjnych. Natomiast sprzedaż produktów odbywa się w zwykły sposób, tj. na podstawie dokumentu WZ i stowarzyszonego z nim dokumentu handlowego (faktura, rachunek,). Użytkownik oczywiście może dokonać przyjęcia takiego produktu na stan w drodze normalnego zakupu u dostawcy.

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

Magazyn:surowców i produktów. Surowce i produkty mogą być składowane w jednym magazynie, można też wyodrębnić magazyn surowcowy. Dopuszczalne jest również łączenie składników z wielu magazynów.

Nazwa produktu. Program czerpie nazwy surowców z tej samej listy asortymentowej, na której umieszcza nazwy produktów. W celu wydzielenia nazw produktów (dla łatwiejszej orientacji) można zastosować konwencję wielkich i małych liter, np. nazwy surowców zapisywać małymi, produktów zaś wielkimi. Można też posłużyć się następującą sztuczką: wszystkie nazwy produktów (lub surowców) poprzedzać jednym, dowolnie wybranym znakiem. Przy alfabetycznym sortowaniu listy asortymentowej nazwy te zostaną zgrupowane w jednym miejscu na początku listy.

Jeśli sprzedaż dotyczy wyłącznie gotowych produktów, wygodnie jest włączyć w magazynie sprzedaży opcję filtrowania pozycji asortymentowych (klawiszem [F8]) i ograniczyć wyświetlanie kartoteki tylko do produktów. Wówczas surowce nie będą pojawiały się na listach towarowych. W tym przypadku nie ma potrzeby różnicowania nazw surowców i produktów (zob. poprzedni akapit).

Definiowanie produktu

Definiowanie produktu odbywa się w kartotece asortymentów. Obsługę tej kartoteki opisano w rozdziale „Kartoteka asortymentów”, znajdującym się w części „Funkcje menu Kartoteki”. Poniższy opis ograniczono tylko do pól i operacji dotyczących wyłącznie produktów.

Zadeklarowanie, że towar jest produktem odbywa się w momencie wstawiania nowej pozycji do kartoteki asortymentów przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w polu Rodzaj artykułu (zakładka Informacje podstawowe). Wówczas w zakładce Definicje uaktywnia się klawisz ekranowy Definicja wariantów produktu — [Ctrl+D]. Uruchomienie tej funkcji otwiera okno służące do tworzenia specyfikacji ilościowej składników potrzebnych do wytworzenia produktu. Po wybraniu tworzenia nowego wariantu należy podać jakiej ilości produktu dotyczy specyfikacja — zazwyczaj jednej jednostki (1 sztuki, 1 kilograma).

Specyfikację tworzy się za pomocą opcji Składniki, analogicznie jak przy wystawianiu dokumentów magazynowych. Każdy składnik opisują:

  • Nazwa składnika. Wprowadzenie nowej pozycji następuje po naciśnięciu klawisza: [Insert], poprawianie pozycji umożliwia klawisz [F2], zaś kasowanie klawisz [Delete]. Poza funkcjami standardowo dostępnymi w kartotece asortymentów użytkownik ma jeszcze możliwość zmiany magazynu surowcowego, klawiszem [F9]. Dzięki temu jeden produkt może być składany z surowców pochodzących z różnych magazynów. Składnikami mogą być również zdefiniowane wcześniej produkty.
  • Ilość i jednostka miary. Bezpośrednio po wskazaniu składnika należy jeszcze podać ilość potrzebną do wyprodukowania jednostki produktu. Jednostka miary pobierana jest z kartoteki asortymentów.

Po zamknięciu okna specyfikacji produktu (klawiszem [Esc]) program zadaje pytanie, czy na podstawie specyfikacji ma być wyliczona cena zakupu produktu. Cena zakupu produktu jest wówczas sumą cen zakupu jego składników (z uwzględnieniem ilości). Użytkownik może zrezygnować z automatycznego kalkulowania ceny i zmienić ją wedle własnego uznania.

Dla zdefiniowanego i zapisanego w systemie produktu przewidziano możliwość wydruku specyfikacji materiałowej. Funkcja uruchamiana jest klawiszem [Ctrl+D] na ekranie definicji produktu w kartotece asortymentowej.