Przetwarzanie danych osobowych

Jesteś tutaj:
< Powrót

Przetwarzanie danych osobowych


Informujemy, że system WAPRO JPK, spełnia wymogi stawiane systemom informatycznym określone w § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Program WAPRO JPK nie posiada w swoich strukturach dedykowanych tabel do przechowywania danych osób fizycznych ani funkcjonalności przetwarzania danych osobowych a jedynie tabele do przechowywania danych wymaganych przez schematy JPK oraz mechanizmy wymagane do tworzenia plików JPK. Program pobiera wszystkie dane z źródłowych baz danych systemu WAPRO ERP lub plików JPK przygotowanych przez inne systemy. Nie posiada mechanizmów ręcznego wprowadzania danych ani ich edycji. Program zapisuje i przetwarza dane w zakresie wymaganym innymi przepisami prawa takimi jak ustawa o podatku od towarów i usług oraz Ordynacja podatkowa w celu przygotowania plików JPK i wysłania ich na serwery Ministerstwa Finansów.

W danych mogą pojawić się podstawowe dane pracowników oraz ewentualnie podstawowe dane zarejestrowanych osób fizycznych jako kontrahentów w zakresie koniecznym do przeprowadzania operacji wymaganych w księgowości oraz ewidencji VAT.

Dane osobowe mogą być udostępniane przez program WAPRO JPK wyłącznie w tworzonych plikach JPK.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że powołane rozporządzenie określa ogólne wymogi dotyczące funkcjonalności systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych, obejmujące swym zakresem wszelkie przejawy przetwarzania danych. Z uwagi na fakt, że system WAPRO JPK wykorzystywany jest w ściśle określonych celach, w przypadku wybranych wymogów rozporządzenia nie będą one miały zastosowania dla tego systemu.