Raportowanie

< Powrót

Okno wyboru rodzaju zestawienia

Niezależnie od miejsca z jakiego uruchamiany jest wydruk jako pierwsze na ekranie wyświetlane jest okno o nazwie rozpoczynającej się od Zestawienia ….. W programie niektóre wydruki zestawień lub dokumentów mają jeden lub wiele wariantów wydruków różniących czasem sposobem prezentacji lub orientacji wydruku.

Jeżeli zestawienie posiada dwa lub więcej wariantów wydruków, na dolnej belce okna dostępny jest przycisk Warianty natomiast jeżeli wydruk nie posiada wariantów, przycisk jest niewidoczny. Po przyciśnięciu przycisku lub użyciu skrótu klawiszowego [Ctrl+W] wyświetlone zostanie dodatkowe okno umożliwiające wybór wariantu wydruku i dodatkowo oznaczenie jednego z nich jako wariant domyślny.

Zaznaczenie jednego z wariantów jako wariantu domyślnego zmienia sposób działania przycisku Wybierz na oknie Zestawienia …. :

 • jeżeli jeden z wariantów wydruku oznaczony jest jako domyślny – po przyciśnięciu przycisku uruchomiony zostanie domyślny wariant wydruku;
 • jeżeli żaden z wariantów wydruku nie jest oznaczony jako domyślny – wyświetlone zostanie okno Warianty wydruku umożliwiające wybór wariantu;

W związku z tym jeżeli na bieżąco wykorzystywane są różne warianty, nie należy wybierać żadnego jako domyślny. Natomiast jeżeli korzystamy z jednego, warto oznaczyć go jako domyślny.

Jeżeli jeden z wariantów oznaczony jest jako domyślny aby zmienić ustawienie wariantu domyślnego lub usunąć oznaczenie jednego z wariantów jako domyślny okno Warianty wydruku można uruchomić przyciskając przycisk Warianty na oknie Zestawienia ….

Po wybraniu wariantu wydruku i przyciśnięciu przycisku Wybierz na ekranie wyświetlone zostanie okno Parametry wydruku.

Okno parametrów wydruku

Zakres informacji (dokumentów, raportów, zestawień, analiz), które można drukować w aplikacjach WAPRO ERP jest bardzo szeroki. Aby ułatwić pracę przyjęto zasadę, że z każdym miejscem w programie związana jest lista konkretnych typów wydruków. Wystarczy wybrać potrzebny dokument lub raport. Przewidziano także możliwość wpływania na zawartość wydruku przez wprowadzenie edytowalnych przez użytkownika parametrów wariantów wydruków.

Po wybraniu odpowiedniego wydruku mamy możliwość ustalenia parametrów drukowania.

 • Ustawienie parametrów niezbędnych do prawidłowego wykonania konkretnego wydruku (np. zakres drukowanych danych);
 • Wybór i konfigurowanie drukarki. Programy WAPRO ERP korzystają z drukarek zainstalowanych w systemie Windows. Należy wybrać odpowiednie urządzenie z listy. Parametry konfiguracyjne zależą od konkretnego modelu. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi posiadanej drukarki.
 • Ustalenie liczby kopii
 • Przed wysłaniem danych na drukarkę można jeszcze skorzystać z funkcji podglądu wydruku, klawisz [F9]. Wydruk prezentowany jest na ekranie w postaci możliwie zbliżonej do papierowego dokumentu. W oknie podglądu dysponujemy lupą ze zmienną skalą powiększenia, co pozwala przyjrzeć się detalom wydruku lub ocenić wydruk w całości (opis poniżej).

Podgląd wydruku

Podgląd wydruku dostępny jest z okna Parametry drukowania. Funkcja uruchamiana jest klawiszem [F9]. Otwiera się wówczas okno zatytułowane „Podgląd raportu” wyposażone we własne rozwijalne menu oraz pasek ikon. Główną część okna zajmuje wydruk, który prezentowany jest na ekranie w postaci możliwie zbliżonej do papierowego dokumentu.

Funkcje dostępne w oknie Podglądu raportu można podzielić na następujące grupy:

 • Zmiana skali podglądu (powiększenie). W menu „Powiększenie” użytkownik może wybrać następujące warianty (analogiczne działanie ma rozwijalne pole Skala na pasku ikon):
  • Konkretna wartość, wyrażona w procentach: 50%, 75%, 100%, 200%, 300%.
  • Szerokość strony. Powiększenie dobierane jest automatycznie w taki sposób, by strona zajmowała całą szerokość ekranu.
  • Obok siebie. Opcja aktywna przy wydrukach liczących więcej, niż jedną stronę. Umożliwia prezentację kilku stron na jednym ekranie. Sposób rozmieszczenia stron wybiera się w menu „Podgląd | Zmiana wyświetlania”. Kursor myszy na obszarze dokumentu ma postać lupy. Kliknięcie dokumentu w dowolnym miejscu powoduje na przemian przełączanie skali podglądu między wartościami: „Szerokość strony” i „Obok siebie”.
 • Prezentacja wydruków wielostronicowych. Po włączeniu opisanej wcześniej opcji „Obok siebie” w menu „Podgląd | Zmiana wyświetlania” można określić liczbę stron, które mają być wyświetlane w poziomie lub w pionie. Podawane wartości nie mogą przekroczyć liczby stron w oglądanym dokumencie. Szybszy sposób polega na podaniu odpowiednich wartości w polach: „Na szerokość” i „Na wysokość” znajdujących się na pasku ikon.
 • Aby zmienić aktualnie wyświetlaną stronę należy skorzystać z funkcji: „Podgląd | Następna strona”, „Podgląd | Poprzednia strona” lub „Podgląd | Skok do strony …” W ostatnim przypadku trzeba podać żądany numer strony. Alternatywny sposób polega na kliknięciu jednej z trzech ikon znajdujących się z lewej strony paska ikon (obok ikony drukarki).
 • Drukowanie. Wybranie opcji „Plik | Drukuj”, lub kliknięcie ikony drukarki na pasku ikon, powoduje skierowanie całego raportu na drukarkę. W razie potrzeby zakres drukowanych stron można zmienić korzystając z funkcji „Plik | Strony do drukowania …”. Numery stron oddziela się przecinkami, zaś większy zakres od… do… podaje oddzielając myślnikiem. Na przykład wpisanie: 2,3,5-10 spowoduje wydrukowanie strony drugiej, trzeciej, oraz stron od piątej do dziesiątej (włącznie).
 • Zamknięcie okna podglądu. Pracę z przeglądarką kończy funkcja „Plik | Wyjście”, lub kliknięcie ikony „Zamknij”. Taki sam efekt daje naciśnięcie klawisza [Esc].

Przesyłanie wydruków pocztą elektroniczną

Programy umożliwiają przesłanie wybranych raportów jako załączników do poczty elektronicznej e-mail (w formacie .rtf oraz .pdf). W tym celu wystarczy w oknie „Parametry drukowania” wybrać polecenie „Wyślij raport jako e-mail”. Uruchomiony zostanie automatycznie domyślny program pocztowy i utworzona zostanie wiadomość, której załącznikiem będzie plik zawierający raport.

Warianty wydruków

Dla raportów w programie, dla których konieczne jest każdorazowe zdefiniowanie złożonych układów parametrów, możliwe jest utworzenie i zapisanie wariantu wydruku. Taki wariant można przy wykonywaniu raportu załadować, co spowoduje automatyczne ustawienie odpowiednich parametrów wydruku na zgodne z wariantem. Warianty wydruków definiujemy, zapisujemy i ładujemy w oknach ustawiania parametrów wydruków.

Raporty CRYSTAL REPORTS

W programie istnieje możliwość podłączania przez użytkowników raportów wykonanych w technologii CRYSTAL REPORTS. Mogą być one dodawane oraz edytowane. Niektóre z wbudowanych raportów systemowych wykonane zostały również w w tej technologii natomiast te raporty są zablokowane przed edycją przez użytkowników. Raporty CRYSTAL REPORTS mają inne oznaczenie graficzne niż standardowe raporty systemowe widoczne w formatkach i okienkach programu.