8.30.0

< Powrót

W wersji 8.30.0 z dnia 02.10.2017 wprowadzono następujące modyfikacje:

 • ZMIANY TECHNICZNE
 • Zmieniono kolejność wprowadzania danych do „Ewidencji czasu pracy”. Obecnie „Czas pracy” jest wprowadzany przed określeniem godzin pracy. Umożliwia to wprowadzanie tylko ilości godzin pozostawiając domyślne godziny pracy.
 • W ewidencji czasu pracy dodano możliwość wprowadzania jednakowych danych za okres dłuższy niż jeden dzień. Datę końca okresu można wprowadzić po zaznaczeniu opcji „Wprowadź czas pracy dla zakresu dat”.
 • Dodano możliwość importu danych do „Ewidencji czasu pracy” z plików Excela. Szablon importu danych definiuje się w opcji „Konfiguracja -> Kreatory importu danych dla tabeli „Czas przepracowany”. Szablon ten jest uruchamiany po wyborze opcji „Import z arkusza Excel” w oknie „Ewidencja czasu pracy”.
 • W oknie kartoteki osobowej dodano możliwość wprowadzenia notatki dla osoby. Notatkę wprowadza się poprzez kliknięcie przy danej osobie na ikonkę w kolumnie N. Obecność notatki dla danej osoby jest sygnalizowania innym wyglądem ikony.
 • Język programu rozbudowano o polecenia obsługi kartoteki „Czas przepracowany”. Na polecenia składają się operacje typowe dla innych kartotek: Set, Next, Previous, Clear, Add, Put, Get. Przy czym wykorzystując polecenie Get należy zwrócić uwagę, że klucz kartoteki jest dwukomponentowy „data” i „godzina od”. Dostępne pola dla tej kartoteki to:
  „Kod” – identyfikator zapisu, „Id pracownika” – „Identyfikator” z tabeli „Pracownik”, „Data” – dzień, „Godzina od” – godzina rozpoczęcia pracy, „Godzina do” – godzina zakończenia pracy, „Czas pracy” – ilość godzin przepracowanych, „Koniec następnego dnia” – znacznik informujący o zakończeniu pracy innego dnia niż rozpoczęcie pracy.
 • Zwiększono stabilność działania modułu wykonywania poleceń języka programu poprzez wyłączenie rezerwacji miejsca na zmienne lokalne dla sekcji raportu WORD. Jeżeli mimo wszystko podczas działania programu wyczerpie się wolny obszar przeznaczony na zamienne lokalne pojawi się komunikat” „Wyczerpał się obszar przeznaczony na dane. Uruchom ponownie program i zgłoś problem producentowi. LastDataPoint=xxx”.
 • W „Ewidencji czasu pracy” udostępniono możliwość wprowadzania czasu pracy dla pracowników etatowych.
 • Wyłączono automatyczną aktualizację danych kartotek systemowych, jeżeli program pracuje w trybie licencji wstępnej.
 • Dodano komunikat o wyłączeniu aktualizacji danych kartotek systemowych, jeżeli program pracuje w trybie demonstracyjnym.
 • Poprawiono drukowanie numeru PESEL, NIPu, numeru dowodu, numeru paszportu i kodu urzędu skarbowego w wydrukach WORD w przypadku, gdy rozpoczynają się one od zera.
 • Wyłączono możliwość usunięcia osoby z kartoteki osobowej w przypadku, gdy nie jest ona przeniesiona do archiwum. Ponadto zablokowano możliwość usunięcia osoby która znajduje się na jakiejkolwiek liście płac.
 • Zmieniono nazwę kolumny w tabeli „Definicja kalendarza” z “Rozpoczęcie pracy następnego dnia” na „Zakończenie pracy następnego dnia”.
 • ZMIANY MERYTORYCZNE
 • Zmieniono szatę graficzną wydruków związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych: „Zatrudnienie ZPCH art 28 ust 1 pkt 1b”, „Zatrudnienie ZPCH art 2 pkt 13 rozp. Komisji WE”, „Zatrudnienie ZPCH art 22”, „Zatrudnienie ZPCH”, „Zatrudnienie ZPCH – nakładcy”, „Rotacja pracowników”, „Zestawienie niepełnospr. dla ZPCH – nakładcy”, „Zestawienie niepełnosprawnych dla ZPCH”, „Osoby na dzień art 2 pkt 13 rozp. Komisji WE”, „Osoby niepełnosprawne na dzień art 28 ust 1 pkt 1b”, „Osoby niepełnosprawne na dzień”, „Osoby niepełnosprawne na dzień art 22” , „Osoby niepełnosprawne-wg.schorzenia” i „Ankieta osób niepełnosprawnych”.
 • Zmieniono szatę graficzną wydruków związanych z zatrudnieniem i urlopami: „Wykaz umów o pracę i angaży”, „Zest. urlopowe” i „Zest. urlopowe1”.
 • Dodano szablon graficzny WORD wydruku „Zestawienie danych osobowych konkretnej osoby”.
 • Do pozycji menu kartoteki osobowej „Inne dane” dla osób z zewnątrz dodano dwa raporty wykorzystujące dane z „Ewidencji czasu pracy”: „Wydruk miesięcznej ewidencji czasu pracy zleceniobiorcy” i „Wydruk ewidencji godzin wykonywania umowy zlecenia”. Wywołane tych raportów umieszczono również w menu „Raporty -> Wydruki umów cywilno-prawnych ”