8.30.0

< Powrót

W wersji 8.30.0 wydanie 1 z dnia 2017-10-02 wprowadzono następujące modyfikacje:

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S – START , B – BIZNES , P – PRESTIŻ, PP – PRESTIŻ PLUS

OFERTY

 • Dodano w programie moduł Ofert (zakładka CRM) w wariancie Prestiż i Prestiż Plus.
  • Moduł umożliwia dodawanie dokumentów ofert dla kontrahentów
  • Moduł umożliwia tworzenie wielu wersji tej samej oferty z zachowaniem poprzedniej
  • Moduł umożliwia realizację wielu ofert na jedno zamówienie
  • Moduł umożliwia tworzenie grupowe jednego zamówienia do jednej oferty dla zaznaczonych ofert
  • Moduł umożliwia konfigurację statusów i numeracji dokumentów dla ofert
  • Moduł umożliwia automatyczną wysyłkę powiadomień

OGÓLNE

 • Dodano nowy sposób wyświetlania okien w trybie zakładkowym. Dodano także nowy parametr w konfiguracji użytkownika | parametry wyświetlania | Pasek zakładek głównych kartotek – domyślnie ustawiony na Tak, po ustawieniu na Nie okna będą wyświetlane kaskadowo – S,B,P,PP
 • Dodano nowy parametr użytkownika | parametry wyświetlania | Dwuklik lewym klawiszem myszy = Edycja|Podgląd, domyślnie Edycja – umożliwia on przestawienie działania systemu tak aby w trakcie podwójnego kliknięcia na zapisie zamiast edycji pojawiło się okno podglądu. -S,B,P,PP
 • Dodano pole nazwa c.d. w nagłówku okna historia przychodów i rozchodów towaru. -S,B,P,PP
 • Dodano nowy parametr konfiguracji firmy | dokumenty handlowe | Uzupełnij lukę w numeracji – umożliwia on uzupełnienie automatyczne luki w numeracji powstałej w wyniku skasowania wcześniejszej faktury z bieżącego dnia w przypadku numeracji automatycznej. -S,B,P,PP
 • Dodano logowania w aktywności użytkownika zmian w rachunku bankowym firmy. – B,P,PP
 • Wydłużono pole Opis w rozrachunkach do 250 znaków. -S,B, P,PP
 • Dodano parametr w konfiguracji użytkownika | parametry artykułu | Filtrowanie intuicyjne = Kasuj|Pozostaw – określa on czy podczas wprowadzania towaru na dokument i wyszukiwaniu intuicyjnym system ma kasować wartość przy kolejnym otwarciu okna czy ją pozostawić. -S,B,P,PP

DOKUMENTY HANDLOWE

 • Dodano możliwość ustawienia na oknie dokumentów handlowych jaka data ma być brana pod uwagę po ustawieniu filtra globalnego daty (Data wystawienia, data sprz./zak., data otrzymania). -S,B,P, PP
 • Dodano automatyczne zdejmowanie znacznika Zaksięgowany na dokumencie handlowym po jego usunięciu z systemu WAPRO Fakir na wspólnej bazie danych. – S,B,P,PP
 • Dodano pobieranie terminu płatności z danych kontrahenta na dokumencie korekty. -S,B,P,PP
 • Dodano skalowanie zdjęć w panelu szczegółów na oknie sprzedaży detalicznej. -S,B,P,PP
 • Dodano automatyczne ustawienie kursora w pole numer w przypadku realizacji zamówienia do dostawcy na fakturę zakupu w trybie ręcznej numeracji. – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość filtrowania dokumentów handlowych po stawce VAT pozycji dokumentu. – S,B,P,PP
 • Dodano parametr w konfiguracji użytkownika | okno sprzedaży detalicznej | Zmiana formy płatności = Pytaj|Zmieniaj – określa czy podczas zmiany formy na oknie sprzedaży detalicznej system ma nadpisać formę czy pytać użytkownika. – S,B,P,PP
 • Dodano nowy znacznik Pomijaj korekty cenowe dla ostatniej ceny sprzedaży w oknie Wyboru ceny sprzedaży dla pozycji dokumentu. – S,B,P,PP
 • Dodano pobieranie danych o nazwie firmy z pola nazwa pełna (obcięte do 175 znaków) do sekcji Seller, Payee oraz SellerHeadquarters przy eksporcie faktury do pliku XML ECOD. – P,PP

ASORTYMENT

 • Dodano możliwość przeliczenia ceny zestawu w trakcie wyboru na dokument aby wynosiła ona tyle ile w zadeklarowanej rubryce cenowej zestawu lub wynikała z cen składników zestawu. – P,PP
 • Rozszerzono pole nazwa cd do 190 znaków. -S,B,P, PP
 • Dodano pole Indeks producenta w kartotece asortymentowej o długości 230 znaków. -S,B,P,PP
 • Dodano pole Indeks producenta do filtra wyszukiwania gdziekolwiek. – S,B,P,PP
 • Dodano przenoszenie pól preferowany dostawca oraz znacznik wymuszaj z dostawy podczas powielania towaru. – S,B,P,PP
 • Dodano opcję podglądu dokumentu magazynowego z poziomu okna historia obrotu magazynowego. – S,B,P,PP

KONTRAHENCI

 • Dodano możliwość przypisania rachunku domyślnego dla danego kontrahenta z rachunków firmy. -S,B,P, PP
 • Zmodyfikowano znacznik sprawdzania ostatniej ceny dla kontrahenta aby w przypadku pierwszej weryfikacji nie wykazywała wzrostowej ceny. -S,B,P,PP
 • Dodano nowe kolumny w zakładce Weryfikacja w liście szczegółów kontrahentów – Data rozp. dział. GUS oraz Data zak. dział. GUS – prezentują datę rozpoczęcia i zakończenia działalności zarejestrowaną w systemie REGON. – S,B,P,PP

ZAMÓWIENIA

 • Odblokowano operacje dodatkowe zamówieniach w trybie podglądu. -B,P, PP
 • Dodano na oknie planowane odbiory pole z uwagami zamówienia. – B,P,PP
 • Dodano na oknie realizacji zamówień na dokument magazynowe zapamiętywanie sortowania listy. -S,B,P,PP
 • Dodano na oknie realizacji zamówień na dokument magazynowe kolumnę Kod kreskowy. -S,B,P,PP
 • Dodano możliwość filtrowania po nazwie całej w oknie realizacji pozycji zamówienia. – S,B,P,PP
 • Dodano parametr wydruku dla zamówienia od odbiorcy Nie drukuj logo – S,B,P,PP

TABELE DODATKOWE

 • Dodano zmienną @FiltrDodatkowy, którą można ustawić w gnieździe przed otwarciem tabeli dodatkowej w celu przefiltrowania zapisów tabeli dodatkowej. -P, PP

TABELE DODATKOWE

 • Dodano zmienną $KonBlokowanie w formularzu kontrahenta dotyczy polityki blokowania sprzedaży względem należności. -P, PP
 • Dodano zmienną $IndeksProducenta w formularzu artykułu. – P,PP

WYDRUKI

 • Dodano raport Kontrola biznesowa (CR) – umożliwia on analizę realizacji wszystkich etapów transakcji (od zamówienia, przez dok. magazynowy, handlowy aż do informacji o płatności). Dodatkowo prezentuje informację o statusie VAT/VIES podatnika. – P,PP
 • Dodano możliwość zapisywania wydruków CR do e-dokumentów na głównych listach dokumentów. -P, PP
 • Dodano na wydruku Zamówienie do Dostawcy specyfikację ilościową. – S,B,P,PP
 • Rozszerzono na wydruku Magazyn – historia przychodów towarów oraz historia rozchodów towarów pole Nazwa kategorii dla wydruków z parametrem Tylko kategorie asortymentowe. – S,B,P,PP
 • Dodano na wydruku Zamówienie od odbiorcy możliwość umieszczenia informacji jakim dokumentem zamówienie będzie realizowane. -S,B,P,PP
 • Zoptymalizowano wydruk zamówienia aby w przypadku wydruku małej ilości kolumn pozostałe się rozszerzały. -S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wydruku specyfikacji ilościowej na wydruku paragonu niefiskalnego. -S,B,P,PP
 • Dodano możliwość ustawienia sortowania wydruku paragonu niefiskalnego. -S,B,P,PP
 • Dodano nową wartość parametru EDokum_PDF w wywołaniu modułu crystalrap.exe z wiersza poleceń jako typ dokumentu. Pozwala on zapisać raport CrystalReports jako załącznik do e-Dokumentów. Opcja dostępna tylko w przypadku wolnej licencji programu WAPRO Mag (jeśli wszystkie wykorzystane to moduł nie zapisze załącznika). Dostępne w wariancie Prestiż Plus. – PP

ZLECENIA PRODUKCYJNE

 • Dodano operacje dodatkowe na zleceniach produkcyjnych. -P, PP
 • Dodano możliwość wyboru jakim algorytmem (netto/brutto/brak przeliczania) mają być obliczone ceny produktu względem cen zakupu w trakcie zmiany definicji produktu. -P,PP