Wydruki zestawień

Jesteś tutaj:
< Powrót

Wydruki zestawień

Funkcja Raporty | Wydruki zestawień stanowi rodzaj centrum zarządzania drukowaniem raportów i analiz wygenerowanych przez program. Zrezygnowano z prezentowania danych w tabeli na ekranie — program od razu proponuje wydruk na drukarce. Oczywiście zawsze dostępna jest funkcja podglądu wydruku, uruchamiana klawiszem [F9].

Użytkownicy WAPRO Mag w wariancie Prestiż oraz Prestiż Plus dostają możliwość korzystania z dodatkowego, niezależnego narzędzia do tworzenia własnych zestawień — generatora raportów Crystal Reports. Jest to jest uniwersalny program współpracujący z bazami danych różnych standardów, między innymi z serwerami SQL, w tym Microsoft SQL Server. Ponieważ jest to produkt niezależnej firmy, użytkownicy WAPRO Mag muszą nabyć go oddzielnie, jako samodzielną aplikację. W WAPRO Mag przygotowano interfejs do podłączenia raportów stworzonych w Crystal Reports. Dzięki temu będą się one pojawiały w wybranych przez użytkownika miejscach w programie i będzie można z nich korzystać jak ze standardowych funkcji WAPRO Mag. Do programu dołączono również kilka raportów przykładowych. Dostęp do wspomnianego interfejsu umożliwia funkcja w menu Administrator | Definicje | Raporty.

Dla łatwiejszego odróżnienia raporty różnego typu mają różne ikony. Możemy wyróżnić następujące typy raportów:

raport WAPRO Mag

raport Crystal Reports

raport z kreatora WAPRO Mag

raport SQL Server Reporting Services

analiza programu WAPRO Analizy

Istnieją również pewne drobne różnice w wyglądzie okna dialogowego poprzedzającego wydruk tych raportów. Opisano je w rozdziale „Obsługa programu. Drukowanie raportów i dokumentów”.

Dla wygody użytkownika raporty podzielono na następujące grupy:

Stany i obroty magazynowe

W tej części dostępne są m.in. raporty omówione już w rozdziale „Obroty i stany magazynowe”:

 • Historia przychodów.
 • Historia rozchodów.
 • Stan magazynu (Crystal Reports). Raport zawiera informację o aktualnych stanach magazynowych w poszczególnych magazynach, z rozbiciem na kategorie asortymentowe.
 • Stan magazynu i Oferta handlowa.
 • Zestawienie ilościowo–wartościowe.
 • Zestawienie zwrotów.
 • Ranking towarów/produktów.
 • Zestawienie zwrotów.

Analiza sprzedaży i zysku

W tej części dostępne są następujące raporty:

 • Rejestry – dokumenty rozchodowe. Lista dokumentów rozchodowych.
 • Sprzedaż – arkusz wg kategorii. Raport pokazujący sprzedaż wg kategorii.
 • Sprzedaż – arkusz wg kategorii (podsumowanie). Podsumowanie sprzedaży po kategoriach.
 • Sprzedaż – najlepsi odbiorcy pod względem obrotów. Zestawienie najlepszych odbiorców.
 • Sprzedaż – w podziale na handlowców. Zestawienie sprzedaży z podziałem na handlowców.
 • Sprzedaż – w podziale na kategorie. Zestawienie sprzedaży z podziałem na kategorie towarów.
 • Sprzedaż – zestawienie najlepszych odbiorców. Wbudowane zestawienie najlepszych odbiorców.

Analizy finansowe

W tej części dostępne są następujące raporty:

 • Bilans rozrachunków. Dla każdego kontrahenta podawana jest całkowita wartość rozrachunków: Do zapłaty, Zapłacono, Pozostało, oraz ewentualnie kwota karnych Odsetek.
 • Finanse – podsumowanie obrotu handlowego.
 • Finanse – salda rozliczeń – transakcje.
 • Finanse – salda rozliczeń z kontrahentami.

Rejestry dokumentów

 • Rejestr VAT sprzedaży. Wyświetlana jest lista dokumentów handlowych. Przy każdej pozycji oprócz kontrahenta i numeru NIP podawana jest wartość należnego podatku VAT liczona sumarycznie oraz z rozbiciem na poszczególne stawki.
 • Rejestr VAT zakupu. Działanie funkcji jest analogiczne jak poprzedniej, lecz dotyczy stawek podatku naliczonego przy zakupie.
 • Rejestr dokumentów magazynowych. Lista chronologicznie uporządkowanych dokumentów magazynowych uzupełniona jest o informacje o stowarzyszonych z nimi dokumentach handlowych, kontrahencie, oraz wartości netto i brutto każdego dokumentu.
 • Rejestr dokumentów handlowych. Zestawienie zawiera chronologicznie uporządkowaną listę dokumentów handlowych, z wyszczególnieniem kontrahenta, oraz wartości dokumentu netto, brutto i naliczonego podatku VAT.
 • Rejestr dokumentów finansowych. W raporcie umieszczono listę dokumentów finansowych, nazwę kontrahenta oraz kwotę operacji (w osobnych pozycjach wpływy i wypływy).
 • Rejestr zamówień. (Nie dotyczy programu WAPRO Mag w wariancie Start) Zawiera chronologiczne zestawienie zamówień złożonych przez odbiorców i wystosowanych do dostawców.

Stany zamówień i rezerwacji

 • Sumaryczne stany zamówień i rezerwacji. (Nie dotyczy programu WAPRO Mag w wariancie Start) Raport podaje dla każdego asortymentu: aktualny stan magazynowy, ilość dostępną (po uwzględnieniu rezerwacji), oraz ilości towaru zamówione u dostawców, oraz zamówione i zarezerwowane przez odbiorców.

Analiza aktywności osób

Raporty dostępne w wariancie Prestiż oraz Prestiż Plus systemu WAPRO Mag

 • Aktywność użytkowników. Raport zawiera chronologiczny zapis wszystkich operacji na dokumentach wykonywanych w czasie pracy programu. Zestawienie zawiera nazwę i sygnaturę dokumentu, rodzaj wykonywanej operacji (dodawanie, poprawianie, usuwanie), dokładną datę i godzinę operacji oraz nazwisko i identyfikator wykonującego ją użytkownika.
 • Obroty pracowników. Niniejsze zestawienie może być wykonywane w wielu wariantach, zależnie od ustawień konfiguracji raportu — klawisz [F2]. Obroty mogą być uporządkowane ze względu na pracownika, który wystawił dokument, względnie ilości bądź wartości obrotu. Dodatkowo użytkownik określa, które rodzaje dokumentów mają być analizowane, oraz może ograniczyć zakres zestawienia tylko do wybranej osoby, lub konkretnego towaru. W raporcie wykorzystuje się funkcję cechowania dokumentów nazwiskiem wystawcy, polegającą na tym, że wraz z dokumentami program może przechowywać informację o osobie jego wystawcy. Dotyczy to dokumentów: magazynowych, handlowych, finansowych, oraz zamówień. Nazwisko pobierane jest z kartoteki pracowników.
 • Ranking użytkowników. Zawiera podsumowanie działalności poszcze-gólnych użytkowników. Podaje ile operacji na dokumentach i w kartotekach wykonał pracownik, oraz jaki jest obrót netto i brutto w poszczególnych grupach dokumentów. Typy dokumentów branych pod uwagę zależą od ustawień konfiguracji raportu — klawisz [F2]. Raport może być wykorzystany do oceny efektywności pracy użytkownika, np. kto sprzedał towarów na największą kwotę.

Korzystanie z funkcji generowania raportów kończy klawisz [Esc].