Zabezpieczenie dostępu do danych w systemie WAPRO ERP

Jesteś tutaj:
< Powrót

Zabezpieczenie dostępu do danych w systemie WAPRO ERP

W systemie WAPRO ERP istnieje szereg funkcjonalności, które klient (administrator danych osobowych lub podmiot przetwarzający dane) może wykorzystać, w celu zwiększenia stopnia zabezpieczenia dostępu do danych za pośrednictwem programu a w szczególności dostępu do danych osobowych.

System uprawnień

Oprogramowanie WAPRO ERP realizuje wymaganie ochrony dostępu do danych zależnie od przynależności operatora do grupy uprawnień w systemie i uprawnień, jakie zostaną nadane grupie użytkowników. Odbywa się to w ten sposób, że administrator bezpieczeństwa wskazuje, które elementy aplikacji mają być niedostępne dla konkretnej grupy użytkowników. Zarządzanie kontami użytkowników i ich grupami odbywa się bezpośrednio w aplikacji a do modyfikacji uprawnień przypisywanych do poszczególnych ról/grup użytkowników przeznaczony jest, moduł uprawnień wbudowany w każdą aplikację z pakietu WAPRO ERP. Efektem jego działania jest definicja powiązań grup użytkowników z ich uprawnieniami. Definicja ta jest obowiązująca i wykorzystywana w czasie pracy aplikacji.

Uprawnienia nadawane są dla wybranych modułów (dostęp do całego modułu) lub jego wybranych fragmentów np. czynności w ramach danego modułu typu:

 • Dodaj
 • Popraw
 • Usuń
 • Operacje dodatkowe wykonywane w ramach danego modułu aplikacji

Ograniczenie kanałów dostępu, uwierzytelniania dostępu

Standardowo aplikacja pracuje na dedykowanym koncie MSSQL, które realizuje całą logikę dostępu do danych zapisanych w bazie danych umieszczonej na serwerze MSSQL.

Istnieje możliwość skonfigurowania systemu w taki sposób aby użytkownik miał utworzone dedykowane konto w domenie Active Directory systemu Windows, które będzie wykorzystywane podczas logowania do aplikacji. Nastąpi wtedy uwierzytelnianie Windows w MSSQL podczas logowania się do aplikacji. W takim modelu obowiązują dwie warstwy uprawnień, jedna to warstwa dostępu w aplikacji dla użytkownika systemu np. WAPRO Mag a druga warstwa to dostęp loginu w serwerze bazy danych.

Siła hasła stosowanego przy uwierzytelnianiu standardowym (dostępna będzie od wersji 8.31.0)

Administrator bezpieczeństwa ma możliwość określenia wymaganych atrybutów hasła użytkownika wpływających na moc hasła stosowanego przy uwierzytelnianiu. Podstawowe parametry hasła użytkownika to:

 • Minimalna wymagana długość hasła,
 • Okres ważności hasła – po jego upłynięciu użytkownik będzie zmuszony do zmiany hasła,
 • Unikalność hasła (względem określonej liczby poprzednich haseł),
 • Złożoność hasła (czy hasło musi zawierać wielkie i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne),

Dzięki tym parametrom w Oprogramowaniu WAPRO ERP możliwe jest zaimplementowanie wybranych poziomów bezpieczeństwa dostępu:

 • Poziom podstawowy – wymaga się stosowania identyfikatora i hasła,
 • Poziom podwyższony – wymaga się stosowania identyfikatora i hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne ważnego maksymalnie przez 30 dni,

Ograniczenie liczby jednoczesnych logowań do systemu

Aplikacja nie zezwala na wielokrotne logowanie przy pomocy tego samego konta użytkownika z różnych stacji/sesji terminalowych i jednoczesną pracę w aplikacji.

Inne czynniki wpływające na bezpieczeństwo

Na podwyższenie bezpieczeństwa wpływ mają także, opisywane wyżej w tym dokumencie aspekty takie jak:

 • Możliwość szyfrowania na nośniku fizycznym danych zawierających wrażliwe dane (przez mechanizmy MSSQL),
 • Zabezpieczenie serwera przed niespójnością danych,
 • Możliwość rejestrowania operacji na danych wykonywanych przez poszczególnych użytkowników. Opcja, która wymaga włączenia dla każdej z kartotek. (dostępne od wersji 8.31.0)
 • Możliwość zabezpieczania archiwum bazy danych hasłem

Logowanie informacji związanych z bezpieczeństwem

Standardowo informacje o logowaniu i wylogowaniu użytkowników są rejestrowane z logach aktywności systemu WAPRO ERP.

Zalecenia w zakresie bezpieczeństwa serwera bazy danych

Oprogramowanie WAPRO ERP jest aplikacją typu klient-serwer i potrzebuje bezpośredniego dostępu do serwera bazy danych. Zaleca się aby serwer bazodanowy nie był dostępny w publicznej przestrzeni adresowej. Połączenia dla stanowisk znajdujących się poza organizacją firmy powinny być realizowane po uprzednim użyciu połączenia typu VPN.

Szczegółowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa serwerów SQL firmy Microsoft znajdują się w dokumentacji.

Zalecenia w zakresie bazy danych

Zastosowanie macierzy dyskowych podnosi poziom bezpieczeństwa danych. Skonfigurowanie zapasowych dysków w macierzach dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa. Zastosowanie mechanizmu RAID 10 wraz z dwoma dodatkowymi dyskami zabezpiecza dane w 95% przypadkach awarii bez konieczności instalacji systemu i odtwarzania danych z kopi bezpieczeństwa.

Zalecenia w zakresie kopi bezpieczeństwa

Przechowywania archiwum bazy danych na innym nośniku oraz w innym miejscu niż jest zainstalowany system WAPRO ERP i wykorzystywana przez niego baza danych podnosi poziom bezpieczeństwa. Poziom bezpieczeństwa podnosi również zwiększenie ilości kopi bezpieczeństwa.

Pliki zawierające dane osobowe, np. kopie raportów, inne

Dane osobowe, które są przetwarzane przez systemy WAPRO ERP mogą zostać zachowane: w postaci raportów, dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych itp. zapisanych przez użytkownika jako pliki na różnych nośnikach. Klient powinien również takie przypadki uwzględnić w swoich procedurach i polityce ochrony danych osobowych.