Zakładka “Bazy danych”

Jesteś tutaj:
< Powrót

Zakładka “Baza danych”

Zakładka „Bazy danych” przeznaczona jest do zarządzania wszystkimi bazami danych aplikacji zarejestrowanymi na MS SQL Server. Poniżej prezentujemy przykładowe okno Administratora baz danych z zarejestrowaną jedną bazą danych o nazwie „WAPRO”.

Zawartość listy baz danych zależna jest od ustawień sekcji opcji wyboru znajdujących się ponad listą. Jak widać na załączonym powyżej obrazie, dostępne są trzy opcje:

 • Bazy zawierające struktury programu – w zależności od tego, jakiego produktu Administrator został uruchomiony, na liście widoczne będą bazy danych zawierające struktury tej konkretnej aplikacji. W naszym przykładzie uruchomiony został Administrator baz danych programu WAPRO Fakir wobec tego, widoczna jest baza danych zawierająca struktury właśnie tego programu;
 • Wszystkie bazy WAPRO ERP – w wykazie widoczne będą wszystkie bazy danych z zainstalowanymi strukturami programów Asseco WAPRO, czyli również WAPRO Mag, WF-KaPiR dla Windows, WAPRO Gang, jeżeli są oczywiście zainstalowane.
 • Wszystkie bazy danych – w wykazie widoczne będą wszystkie bazy danych zarejestrowane na serwerze SQL. Zarówno utworzone przez programy WAPRO ERP jak i inne aplikacje.

Tworzenie nowej bazy danych

Jednym z podstawowych zadań “Administratora baz danych” jest tworzenie nowej bazy danych. Po wciśnięciu przycisku „Utwórz nową bazę” rozpocznie się proces zakładania bazy danych na serwerze.

Utworzona baza danych będzie zawierała struktury tej aplikacji, której administrator został użyty do utworzenia bazy danych.

Przed utworzeniem nowej bazy danych należy określić jej nazwę oraz wybrać rodzaj licencji bazy danych. Jak widać na powyższym obrazie, domyślnie proponowana jest nazwa „WAPRO” oraz licencja o nazwie „GŁÓWNA”.

Nazwy baz danych mogą być dowolnie zmieniane we wszystkich wariantach programów poza wariantem START. W wariancie START baza danych musi mieć nazwę „WAPRO”.

Po wybraniu rodzaju licencji:

 • Główna – utworzona zostanie pusta baza danych posiadająca pełną funkcjonalność. Tak utworzona baza przeznaczona jest do standardowej pracy z aplikacjami Asseco WAPRO.
 • Demonstracyjna – utworzona zostanie demonstracyjna baza danych, niewymagająca licencji (wprowadzania kodu aktywacyjnego). Niezależnie od tego czy program jest aktywowany czy nie, jej funkcjonalność nie jest ograniczona czasowo. Posiada ona pełną funkcjonalność przez cały czas, ale można do niej wprowadzić nie więcej niż 100 dokumentów a na głównych wydrukach widnieje tekst informujący, że pochodzą z wersji demonstracyjnej.

Po określeniu nazwy bazy danych i wybraniu rodzaju jej licencji, po wciśnięciu przycisku „Utwórz bazę” Administrator uruchomi proces tworzenia bazy danych na serwerze oraz instalowania w niej struktur aplikacji Asseco WAPRO. Po zakończeniu wyświetlony zostanie stosowny komunikat, który należy potwierdzić poprzez wciśnięcie przycisku „OK”.

Po potwierdzeniu komunikatu, w głównym oknie “Administratora baz danych” na liście dostępnych baz danych pojawi się nowa pozycja składająca się z nazwy nowo utworzonej bazy danych oraz kodu literowego umieszczonego w kolumnie „Programy” informującego o rodzaju struktur danych, jakie znajdują się w bazie danych.

Przypominamy, że każdy Administrator aplikacji WAPRO ERP tworzy bazy ze strukturami przeznaczonymi dla swojego programu, jak również może je doinstalować do istniejącej, utworzonej wcześniej innej bazy danych WAPRO ERP.

W naszym przykładzie powyżej, obok nazwy WAPRO widoczny jest kod „F”, co oznacza, że baza zawiera struktury programu WAPRO Fakir.

Jednoliterowe skróty oznaczają struktury programów:

 • M -> WAPRO Mag,
 • F -> WAPRO Fakir,
 • A -> WAPRO Analizy,
 • K -> WF-KaPiR dla Windows,
 • G -> WAPRO Gang,
 • C -> WF-CRM,
 • B -> WAPRO Best

Po utworzeniu bazy danych w kolumnie „Programy” znajduje się pojedyncza litera, natomiast po doinstalowaniu kolejno struktur innych programów do bazy danych w kolumnie pojawiały by się kolejne jednoliterowe oznaczenia.

Na przykład po doinstalowaniu struktur programu WAPRO Mag do naszej bazy WAPRO w kolumnie “Programy” widoczne byłoby oznaczenie FM, a po doinstalowaniu np. struktur WAPRO Gang oznaczenie to zmieniłoby się na FGM.

Doinstaluj struktury programu

Polecenie „Doinstaluj struktury programu” służy do zakładania struktur programu w istniejącej bazie danych utworzonej przez moduł Administratora innej aplikacji Asseco WAPRO. Celem tego procesu jest utworzenie wspólnej bazy danych dla kilku aplikacji. Jak już wcześniej wspominaliśmy, po zakończeniu procesu, w kolumnie „Programy” listy baz danych dla wskazanej bazy, pojawi się kolejne oznaczenie literowe świadczące o istnieniu nowych struktur.

Aktualizuj do wersji ……

Każda nowa wersja aplikacji WAPRO ERP ma nowe, zaktualizowane struktury danych w bazie danych. Polecenie „Aktualizuj do wersji …….”, umożliwia aktualizację starych struktur do nowszej wersji.

Przed operacją podnoszenia wersji, zalecamy wykonanie archiwizację bazy danych.

Ustaw bazę domyślną dla programu

W przypadku, kiedy na serwerze zarejestrowanych jest wiele baz danych zawierających struktury programu WAPRO Fakir, stosując polecenie Ustaw bazę domyślną dla programu dla zaznaczonej bazy spowodujemy, że uruchamiając program WAPRO Fakir, zaznaczona baza danych będzie domyślnie wybrana w formatce logowania do programu.

Pokaż programy i wersje struktur

Wciśnięcie przycisku polecenia „Pokaż programy i wersje struktur”, powoduje wyświetlenie okienka informacyjnego z wykazem programów wraz z numerami wersji struktur danych, które zainstalowane są we wskazanej bazie danych.

Wyłącz tryb demonstracyjny

Jak już wcześniej informowaliśmy, w czasie tworzenia nowej bazy danych można włączyć demonstracyjny tryb pracy poprzez wybranie licencji o nazwie „Tryb Demonstracyjny”.

Tryb demonstracyjny ogranicza ilość wprowadzanych do bazy dokumentów. Jeżeli do takiej bazy wprowadzone zostały rzeczywiste dane a po zakupie pełnej licencji programu użytkownik nie chce ich wprowadzać ponownie do nowej bazy danych, można skorzystać z polecenia „Wyłącz tryb demonstracyjny”. Po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego, taka baza przejdzie w tryb pełnej funkcjonalności umożliwiając dalszą pracę.

Usuń bazę

Polecenie „Usuń bazę” służy do usuwania zarejestrowanych na serwerze baz danych. Jest to najbardziej niebezpieczna operacja dostępna w “Administratorze baz danych”, służy do bezpowrotnego, nieodwracalnego usuwania bazy danych.

Zalecamy bardzo dużą ostrożność w trakcie uruchamiania procedury usuwania baz danych z serwera.

Po wciśnięciu przycisku „Usuń bazę” zostanie uruchomiony proces usuwania wskazanej bazy danych. W pierwszym kroku wyświetli on okno dialogowe w celu uzyskania potwierdzenia decyzji operatora o usunięciu bazy danych.

Wciśnięcie przycisku NIE pozwoli na wycofanie się. Po wciśnięciu przycisku TAK kreator przejdzie do usuwania bazy danych. Po wykonaniu operacji wyświetli komunikat o usunięciu bazy danych.

Odśwież informację o bazach

Wykonanie polecenia „Odśwież informację o bazach” spowoduje pobranie przez Administratora baz danych aktualnych informacji o zarejestrowanych na Microsoft SQL Server bazach danych.