Zakładka “Zaawansowane”

Jesteś tutaj:
< Powrót

Zakładka “Zaawansowane”

Przechodząc na zakładkę Zaawansowane”, otrzymujemy dostęp do funkcji serwisowych oraz konserwacyjnych baz danych.

Administracja serwerem

Podaj właściwości serwera

Pod przyciskiem „Podaj właściwości serwera” kryją się szczegółowe informacje o zainstalowanej instancji serwera. Okno umożliwia również zmianę hasła administratora.

Zmień hasło administratora serwera SQL (sa)

Aby zmienić hasło administratora Microsoft SQL Server należy wcisnąć przycisk „Zmień hasło administratora serwera SQL (sa)”, który wywoła odpowiednią formatkę.

Zmiany dokonujemy podając stare hasło oraz dwukrotnie nowe. Po wciśnięciu przycisku „Zmień hasło” pojawi się okno dialogowe, w celu uzyskania dodatkowego potwierdzenia do wykonania operacji zmiany hasła.

Po uzyskaniu potwierdzenia użytkownika poprzez wciśnięcie przycisku „TAK”, program dokonuje zmiany, o czym informuje wyświetlając stosowny komunikat, na czym operacja zmiany hasła kończy się.

Administracja bazami danych

Kolejnym blokiem funkcji znajdujących się w zakładce Zaawansowane administratora są Zaawansowane opcje administracyjne baz danych.

Podaj właściwości bazy

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie okna z informacjami o wskazanej na liście bazie. Informacje te dotyczą rozmiarów bazy, rozmiarów poszczególnych plików bazy i innych informacji istotnych dla administratorów i osób zajmujących się zarządzaniem bazami danych Asseco WAPRO.

Okresowe sprawdzanie rozmiaru bazy danych ma szczególne znaczenie dla użytkowników wersji Express. W tych wersjach Microsoft SQL Server, producent narzucił ograniczenie maksymalnego rozmiaru bazy danych.

Dla serwerów Microsoft SQL Server 2008 Express oraz Microsoft SQL Server 2012 Express maksymalny rozmiar bazy danych wynosi 10 GB.

Kompaktuj bazę danych

Przed wykonaniem operacji kompaktowania bazy danych zalecamy wcześniej przeprowadzić defragmentację (opisana w dalszej części rozdziału).

Po wciśnięciu przycisku „Kompaktuj bazę danych” na zakładce „Zaawansowane” modułu Administratora baz danych, na ekranie pojawi się nowe okno, umożliwiające przeprowadzenie operacji, której celem jest zmniejszenie rozmiaru bazy danych. Bazy Microsoft SQL Server w czasie pracy operacyjnej mają tendencje do nadmiernego „rozrastania się”. Wobec tego, co pewien czas konieczne jest przeprowadzenie okresowych czynności konserwacyjnych. Jedną z tych czynności jest właśnie kompaktowanie bazy danych.

Po uruchomieniu procesu wyświetlane są kolejno okna dialogowe z prośbą o potwierdzenie, a ostatecznie, komunikat o zakończeniu procesu.

Konta użytkowników programu

Po wciśnięciu przycisku „Konta użytkowników programu” na zakładce „Zaawansowane” modułu Administratora baz danych na ekranie pojawi się nowe okno. Po lewej stronie widoczna jest lista użytkowników programu zarejestrowanych w bazie danych oraz dwa polecenia umożliwiające automatyczne tworzenie haseł dla użytkowników.

Funkcja automatycznego tworzenia haseł jest przydatna:

  • Wygeneruj hasło – gdy któryś z użytkowników zagubi swoje hasło do aplikacji WAPRO ERP i trzeba utworzyć nowe hasło. Po wciśnięciu przycisku utworzone zostanie nowe hasło dla wybranego użytkownika.
  • Wygeneruj WSZYSTKIE hasła – dla zapewnienia większego zabezpieczenia danych programu, do wymuszenia okresowej zmiany haseł przez wszystkich użytkowników.
  • Zasady hasła – dla zapewnienia większej ochrony dostępu do danych programu, możliwe jest wymuszenie przez administratora okresowej zmiany hasła przez pozostałych użytkowników programu oraz stosowania odpowiedniej siły tego hasła. W programie możliwe jest, jak to widać na poniższym przykładzie:

Maksymalny okres ważności hasła – wymusić zmianę hasła co zdefiniowany okres;
Minimalny okres ważności hasła – zdefiniować okres czasu, w którym hasło, po utworzeniu nie może być zmieniane;
Minimalna długość hasła – wymusić minimalną długość hasła;
Wymuszaj tworzenie historii haseł – określić ilość zapamiętywanych przez program, unikalnych haseł. Każde zapamiętane hasło w tej ilości musi być różne od pozostałych;

Prosimy zapisać i zachować nowo utworzone hasła, ponieważ po zamknięciu formatki nie ma możliwości ponownego dostępu do wygenerowanych, nowych haseł.

Zmień nazwę bazy danych
Po wciśnięciu przycisku „Zmień nazwę bazy danych” na zakładce „Zaawansowane” modułu na ekranie pojawi się nowe okno, umożliwiające zmianę aktualnej nazwy bazy danych na nową.

Operacja zmiany nazwy bazy danych jest dla serwera skomplikowaną operacją i może zakończyć się niepowodzeniem. Przed wykonaniem operacji zmiany nazwy bazy zalecamy wykonanie archiwum bazy danych, której nazwę zamierzamy zmienić.

Archiwizuj bazę danych
Po wciśnięciu przycisku „Archiwizuj bazę” na zakładce „Zaawansowane” modułu Administratora baz danych zostanie wywołany kolejny zewnętrzny moduł aplikacji WAPRO ERP o nazwie „Archiwizator baz danych”. Jest on niezależny od „Administratora baz danych”, wobec tego zostanie opisany oddzielnie.

Obecnie istotne jest tylko to, że umożliwia nam wykonanie operacji archiwizacji z wnętrza modułu „Administratora baz danych”, np. przed wykonaniem ważnych czynności administracyjnych czy serwisowych.

Uwaga – W wielostanowiskowych systemach wszystkie operacje archiwizacyjne, konserwacyjne powinny być zaplanowane w okresach ‘bezczynności, po zakończeniu pracy przez innych użytkowników i odłączeniu wszystkich stanowisk od bazy danych.

Defragmentuj bazę danych

Po wciśnięciu przycisku Defragmentuj bazę na zakładce „Zaawansowane” modułu Administratora baz danych, rozpocznie się operacja defragmentacji wskazanej bazy danych. Po zakończeniu, na ekranie pojawi się komunikat o poprawnym zakończeniu operacji.

Defragmentacja należy do ważnych operacji konserwacyjnych baz danych. Zalecamy okresowo przeprowadzanie tej operacji, częstotliwość powinna być uzależniona od obciążenia bazy.

Pobieranie nowych wersji programu

Po wciśnięciu przycisku „Pobieranie nowych wersji programu” na zakładce „Zaawansowane” modułu Administratora baz danych okno zostanie przełączone w tryb umożliwiający konfigurację opcji automatycznego pobierania informacji o nowych wersjach programu.

Parametry do konfiguracji:

Pobieraj informacje o nowych wersjach programu – w zależności od zaznaczenia tej opcji aplikacja może automatycznie sprawdzać na stronach internetowych WAPRO ERP czy jest dostępna nowa wersja produktu. Domyślnie opcja jest zaznaczona.
Pobieraj informacje o nowych wersjach co …. – w tym polu należy wpisać, co ile dni system ma sprawdzać informacje o nowych wersjach. Domyślnie wartość ustawiona jest na 7 dni.
Dodatkowo wciskając przycisk „Pobierz informacje o dostępnych wersjach teraz” można natychmiast pobrać te informacje.

Zdefiniowane parametry konfiguracyjne dotyczą wyłącznie stanowiska, na którym są definiowane.