Zlecenia produkcyjne

Jesteś tutaj:
< Powrót

Zlecenia produkcyjne

Stan magazynowy produktu bezpośrednio po wprowadzeniu do kartoteki wynosi zero (podobnie jak zwykłych towarów). W celu wprowadzenia produktu do magazynu należy złożyć zlecenie produkcyjne, a następnie je zrealizować.

Dla produktów zdefiniowano dwa rodzaje zleceń produkcyjnych:

 • Zlecenie montażu, ZLM. Realizacja zlecenia spowoduje utworzenie produktów z jednoczesnym zużyciem (zdjęciem ze stanu) odpowiadającej im ilości składników. Powstają przy tym następujące dokumenty magazynowe:
  • RW (Rozchód Wewnętrzny) na surowce z magazynu surowcowego (może być nim magazyn aktualny).
  • PW (Przychód Wewnętrzny) na produkty tworzone zawsze w magazynie aktualnym.
 • Zlecenie demontażu, ZLD. Powoduje rozłożenie produktów na surowce. Tworzone są następujące dokumenty magazynowe:
  • RW na produkty z magazynu aktualnego.
  • PW na powstałe surowce w magazynie surowców (może być nim magazyn aktualny).

Pojęcie montażu i demontażu ma znaczenie czysto formalne. Możliwe jest więc nie tylko złożenie i rozmontowanie np. komputera, ale również tortu czekoladowego (w wyniku demontażu tortu otrzymamy na powrót: jajka, mąkę, cukier waniliowy…).

Na jednym zleceniu można umieszczać wiele produktów, a realizacja może być częściowa, tj. dotyczyć tylko niektórych pozycji w zleceniu. W związku z tym zlecenia mogą mieć status:

 • Do realizacji— przed realizacją wszystkich pozycji w zleceniu. Program dopuszcza korekty pozycji jeszcze nie zrealizowanych.
 • Zrealizowany — całkowicie zrealizowane; nie mogą być modyfikowane, a jedynie przeglądane.
 • Do realizacji lub w toku (dotyczy montażu)
 • W toku (dotyczy demontażu)

Reasumując, utworzone w programie zlecenia można:

 • przeglądać i modyfikować (również kasować),
 • zapisać na dysku bez realizacji,
 • zrealizować w całości lub częściowo.

Rejestracja zleceń produkcyjnych

Sporządzenie listy produktów do montażu (demontażu) umożliwia funkcja Magazyn | Zlecenia produkcyjne dostępna w menu głównym.

Po jej wybraniu wyświetlana jest lista zapisanych w programie zleceń produkcyjnych. Przy pierwszym uruchomieniu lista jest pusta.

Rejestracja nowego zlecenia następuje po naciśnięciu klawisza [Insert]. Użytkownik podaje następujące informacje:

 • Rodzaj zlecenia. Należy określić, czy zlecenie dotyczy montażu, sygnatura ZLM, czy demontażu, sygnatura ZLD.
 • Numer zlecenia. W zależności od ustawienia w konfiguracji programu zlecenia mogą być numerowane automatycznie lub ręcznie.
 • Data. Program proponuje bieżącą, lecz użytkownik może zmienić ją na wcześniejszą.
 • Kontrahent. Pole pozwala powiązać zlecenie z konkretnym kontrahentem.
 • Do zamówienia. Pozwala wskazać zamówienie do którego realizowane jest zlecenie.
 • Data od/godzina od. Pozwala określić kiedy rozpoczęła się produkcja.
 • Data do/godzina do. Pozwala określić kiedy zakończyła się produkcja.
 • Kod kreskowy. Jeśli w konfiguracji firmy włączone jest generowanie kodów dla dokumentó produkcji wygeneruje się unikalny kod identyfikujący dany dokument. Można go także wydrukować na zleceniu w celu szybszego odnalezienia go później w systemie.
 • Pracownik. Program przechowuje wraz z dokumentem informację o osobie jego wystawcy. Nazwisko wybiera się z kartoteki pracowników (kartoteka pracowników jest wspólna dla wszystkich aplikacji WAPRO ERP). Jeżeli w kartotece pracowników powiązano nazwiska pracowników z konkretnymi użytkownikami systemu WAPRO Mag, to program automatycznie wypełni tę rubrykę, kierując się tym, kto jest aktualnie zalogowany do WAPRO Mag (użytkownik aktywny). Cechowanie dokumentów nazwiskiem wystawcy wykorzystuje się m.in. w niektórych raportach.
 • Uwagi. Pole umożliwia wpisanie dodatkowej informacji na temat zlecenia.
 • Pozycje zlecenia. Tworzenie specyfikacji odbywa się w standardowy sposób, przez wybór z listy zdefiniowanych w programie produktów.
 • Z dostawy. Opcja pozwala wybrać z jakich dostaw powinny być pobierane składniki do produkcji, jeśli algorytm ma być inny niż FIFO/LIFO.

Program umożliwia po wybraniu towaru z dostawy na zmianę ilości, spowoduje to ewentualnie przeliczenie pierwotnie wskazanej ilości do produkcji. Dla przykładu wskazaliśmy, że wyprodukujemy 100 kg ciasta, jednak po wybraniu partii mąki wychodzi na to, że zgodnie z wybranym wariantem finalnie do produkcji wejdzie 124kg. System poinformuje o tym użytkownika i zapyta czy zaktualizować ilość do produkcji.
 • Przed realizacją zlecenia można jeszcze poddać jego treść modyfikacji i poprawić błędy, klawisz [F2].Usuwanie zlecenia z listy inicjuje klawisz [Delete].

  Treść zlecenia można podejrzeć klawiszem [Shift+F2].

  Klawisz [Ctrl+D] umożliwia wydruk:

  • Wskazanego na liście zlecenia produkcyjnego.
  • Raportu analizy zleceń produkcyjnych montażu. Analiza dotyczy tylko pozycji niezrealizowanych, zawiera specyfikację wszystkich potrzebnych surowców i wykazuje wykryte braki komponentów.

Użytkownik w programie posiada wbudowane zestawienia pozwalające analizować aktualne zapotrzebowanie na składniki lub aktualne możliwości produkcyjne z wykorzystaniem surowców bazowych lub zamienników.

Zestawienia dostępne są pod opcją Wydruki w rejestrze zleceń lub w menu Raporty | Stany i obroty magazynowe | Wydruki.

Jeśli nie ma zastrzeżeń do treści zlecenia, to naciśnięcie klawisza [F10] przy wyświetlonej specyfikacji zlecenia produkcyjnego spowoduje zapisanie zlecenia na dysku z przeznaczeniem do realizacji w terminie późniejszym.

Natomiast gdy zlecenie przeznaczone jest do niezwłocznej realizacji, należy zaznaczyć opcję Zatwierdź z realizacją, naciskając klawisz [Ctrl+R]. Spowoduje to wykonanie złożonego zlecenia w chwili jego zatwierdzenia. Dalszy sposób postępowania opisano w rozdziale „Realizacja zleceń produkcyjnych”. Użytkownik może dokonać realizacji zlecenia w ratach, jeśli proces produkcji jest długotrwały i nie generuje przyjęcia produktu natychmiast po zatwierdzeniu dokumentu zlecenia. Służy do tego opcja Pobierz składniki (generuj tylko RW).

Przeglądanie i korekta zleceń produkcyjnych

Zapisane w systemie zlecenia produkcyjne można przeglądać, a pozycje niezrealizowane również modyfikować. Służy do tego funkcja Magazyn | Zlecenia produkcyjne w menu głównym. Po jej wybraniu wyświetlana jest lista zarejestrowanych zleceń. W tabeli każde zlecenie opisują informacje podawane przy jego rejestracji:

 • Numer i data wystawienia.
 • Rodzaj. Określa czy chodzi o zlecenie montażu czy demontażu.
 • Nazwa magazynu surowcowego.
 • Uwagi.
Korekta dotyczy tylko pozycji niezrealizowanych w zleceniach roboczych; pozostałe pozycje oraz zlecenia zatwierdzone (zrealizowane całkowicie) mogą być jedynie przeglądane.

Interesujący dokument należy wskazać przesuwając nań podświetlenie i nacisnąć [F2]. Lokalizację ułatwiają funkcje obsługi list i kartotek. Przy wyświetlonej specyfikacji zlecenia możliwe są wszystkie standardowe operacje: dodanie nowej pozycji do specyfikacji, oraz poprawianie i kasowanie pozycji istniejącej (postępowanie analogiczne jak przy składaniu zlecenia).

Podgląd zlecenia bez możliwości edycji daje klawisz [Shift+F2].

Aby skasować zlecenie w całości, należy nacisnąć klawisz [Delete] przy wyświetlonej liście zleceń.

Klawisz [Ctrl+D] umożliwia wydruk:

 • Wskazanego na liście zlecenia produkcyjnego.
 • Raportu analizy zleceń produkcyjnych montażu. Analiza dotyczy tylko pozycji niezrealizowanych, zawiera specyfikację wszystkich potrzebnych surowców i wykazuje wykryte braki komponentów.

Eksport zleceń produkcyjnych do Excela

Funkcja Eksport do Excela dostępna jest poprzez podręczne menu kontekstowe, wywoływane prawym klawiszem myszy. Zasadniczo umożliwia zapisywanie treści rejestru zleceń produkcyjnych w pliku tekstowym akceptowanym m.in. przez arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Uruchomienie funkcji w trybie podglądu konkretnego dokumentu pozwala wyeksportować jego specyfikację. Więcej informacji na temat działania modułu eksportu danych można znaleźć w rozdziale „Obsługa programu. Eksport zawartości kartoteki / rejestru do Excela”.

Realizacja zleceń produkcyjnych

Do realizacji zleceń służy dostępna w menu głównym funkcja Magazyn | Zlecenia produkcyjne, wykorzystywana wcześniej do ich rejestracji.

Na wyświetlonej liście zleceń produkcyjnych należy wskazać właściwą pozycję i przejść do trybu edycji klawiszem [F2]. Wyświetlona zostanie specyfikacja zlecenia, tj. lista produktów przeznaczonych do montażu lub demontażu. Kolumna Oznaczona S — Status informuje o stanie realizacji poszczególnych pozycji zlecenia:

 • Znacznik Zielony informuje, że zlecenie dotyczące konkretnego produktu zostało już zrealizowane.
 • Znacznik Czerwony pojawia się przy pozycjach niezrealizowanych (status roboczy).
 • Znacznik Żółty informuje o zleceniu w trakcie realizacji.

Pozycje do realizacji — tylko te ze znacznikiem Czerwonym — należy zaznaczyć na liście ustawiając podświetlenie we właściwym wierszu tabeli i naciskając klawisz [Spacji]. Spowoduje to postawienie  „znacznika”. Ponowne użycie [Spacji] usuwa zaznaczenie.

Po ustaleniu listy produktów przeznaczonych do montażu (demontażu) należy upewnić się, czy zaznaczona jest „znacznikiem” opcja Zatwierdź z realizacją, i ewentualnie włączyć ją klawiszem [Ctrl+R]. Wówczas naciśnięcie klawisza [F10] spowoduje realizację zlecenia na wszystkie zaznaczone pozycje. Jak już wcześniej podano (zobacz rozdział Zlecenia produkcyjne) polega to na:

 • Utworzeniu dokumentów rozchodu RW i przychodu PW na komponenty i produkty w magazynie surowcowym i magazynie gotowych wyrobów (konkretne działanie zależy od rodzaju zlecenia — montażu czy demontażu).
 • Zmianę statusu realizowanych pozycji tj. umieszczenie przy nich znacznika Zielonego w rubryce Statusu, co wiąże się z utratą możliwości wprowadzania w nich zmian.
Jeśli składnikiem Produktu–1 jest inny Produkt–2, to podczas realizacji zlecenia montażu Produktu–1 wymaga się, aby stosowna ilość Produktu–2 była dostępna w magazynie surowcowym.
Jeśli definicja zlecenia już zrealizowanego jest taka sama jak kolejnego, które użytkownik potrzebuje stworzyć może wykorzystać do tego celu opcję Powiel [Ctrl + Ins], dostępną pod prawym przyciskiem myszy.

Podręczne menu kontekstowe

Podobnie jak w większości rejestrów i kartotek WAPRO Mag, w rejestrze zleceń produkcyjnych dostępne jest:

 • Podręczne menu kontekstowe, uruchamiane przez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu na obszarze listy dokumentów. Standardowy zestaw poleceń opisano w rozdziale „Obsługa programu. Kartoteki i rejestry. Podręczne menu kontekstowe i Okno operacji dodatkowych”).

Parametry konfiguracyjne

W konfiguracji firmy Administrator | Konfiguracja firmy | Zlecenia produkcyjne znajduje się kilka parametrów pozwalających zautomatyzować działanie programu w zakresie zleceń produkcji np. poprzez:

 • automatyczne generowania zlecenia dla dokumentów magazynowych rozchodu podczas kiedy program stwierdzi braki produktu na magazynie
 • automatyczne generowanie zleceń dla zamówień od odbiorców