Dołączanie raportów w programie

Dołączanie raportów w programie

 

WAPRO Mag w wariantach Prestiż oraz Prestiż Plus posiada możliwość dołączania zewnętrznych wydruków wykonanych na zamówienie.

Wariant Prestiż wspiera raporty technologi Crystal Reports a Prestiż Plus Crystal Reports oraz SQL Server Reporting Services.

Do działania raportów technologii SSRS wymagane jest zainstalowanie tej usługi wraz serwerem bazy danych.

Konfiguracja raportów Crystal Reports

Aby dodać własny raport w CR należ wybrać kolejno Administrator | Definicje | Raporty . Dodawanie polega na wskazaniu pliku wraz z określeniem parametrów jakie mają być przekazane do raportu a następnie podaniu miejsca wywołania w programie wraz z określeniem uprawnień do raportu.

Raporty mogą być przechowywane w plikach w tym przypadku należy tą samą ścieżke raportów utrzymywać na wszystkich komputerach w sieci, lub za pomocą parametru konfiguracji firmy można przechowywać raporty w bazie danych co pozwala zautomatyzować proces zarządzania raportami.

Służy do tego opcja Raport CR do bazy oraz Usuń raport CR z bazy.

 

Dodawanie raportów w technologii SSRS

Dodawanie raportów różni się nieco w przypadku technologii SSRS ponieważ zamiast wskazywać konkretny plik należy wskazać adres serwera raportów (ReportServer) wraz z lokalizacją raportu na serwerze. Adres serwera raportu zazwyczaj na postać http://adresserwera/reportserver lub dla instancji nazwanych SQL  Server jest to http://adresserwera/reportserver_nazwainstancji np:

http://localhost/reportserver

http://localhost/reportserver_sqlexpress

https://localhost/reportserver

Wszystkie podane adresy są prawidłowe i zależą od konfiguracji i sposobu instalacji serwera baz danych.

Podczas dodawania raportu należy określić nazwę raportu, która będzie widoczna w programie,plik definicji raportu w strukturze SSRS oraz adres URL serwera. Na obrazie poniżej widać przykładową konfigurację dla serwera:

http://localhost/reportserver_sql2008r2 z raportem wykressprzedazykatkolo, który w strukturze SSRS zapisano w katalogu wapro .

Analogicznie jak do raportów CR należy podać parametry, uprawnienia oraz miejsca wywołania.

Zakończenie pracy z programem

Zakończenie pracy z programem

Opuszczenie programu następuje po wybraniu funkcji System | Koniec pracy w menu głównym, lub po kliknięciu lewym przyciskiem myszy ikony  w prawym, górnym rogu ekranu. Alternatywnie można też kilkakrotnie nacisnąć klawisz [Esc]. Po zamknięciu wszystkich aktualnie otwartych okien program kończy pracę. Aby zapobiec przypadkowemu wyjściu z programu użytkownik proszony jest o potwierdzenie zamiaru.

Podgląd wydruku

Podgląd wydruku

Podgląd wydruku dostępny jest z okna Drukuj, funkcja uruchamiana jest klawiszem [F9]. Otwiera się wówczas okno zatytułowane Podgląd raportu , wyposażone we własne rozwijalne menu oraz pasek ikon. Największą część okna zajmuje wydruk, który prezentowany jest na ekranie w postaci możliwie zbliżonej do papierowego dokumentu.

Funkcje dostępne w oknie Podglądu raportu można podzielić na następujące grupy:

 • Zmiana skali podglądu (powiększenia). W menu Powiększenie użytkownik może wybrać następujące warianty (analogiczne działanie ma rozwijalne pole Skala na pasku ikon):
  • Konkretna wartość, wyrażona w procentach: 50%, 75%, 100% (skala 1:1), 200%, 300%.
  • Szerokość strony. Powiększenie dobierane jest automatycznie w taki sposób, by strona zajmowała całą szerokość ekranu
  • Obok siebie. Opcja aktywna przy wydrukach liczących więcej, niż jedną stronę. Umożliwia prezentację kilku stron na jednym ekranie. Sposób rozmieszczenia stron wybiera się w menu Podgląd | Zmiana wyświetlania.

  Kursor myszy na obszarze dokumentu ma postać lupy. Kliknięcie dokumentu w dowolnym miejscu powoduje na przemian przełączanie skali podglądu między wartościami: Szerokość strony i Obok siebie.

 • Prezentacja wydruków wielostronicowych. Po włączeniu opisanej wcześniej opcji Obok siebie w menu Podgląd | Zmiana wyświetlania można określić liczbę stron, które maja być wyświetlane w poziomie lub w pionie. Podawane wartości nie mogą przekroczyć liczby stron w oglądanym dokumencie. Szybszy sposób polega na podaniu odpowiednich wartości w polach: Na szerokość i Na wysokość znajdujących się na pasku ikon.Aby zmienić aktualnie wyświetlaną stronę należy skorzystać z funkcji: Podgląd | Następna strona, Podgląd | Poprzednia strona, lub Podgląd | Skok do strony… W ostatnim przypadku trzeba podać żądany numer strony. Alternatywny sposób polega na kliknięciu jednej z trzech ikon znajdujących się z lewej strony paska ikon (obok ikony drukarki).
 • Drukowanie. Wybranie opcji Plik | Drukuj, lub kliknięcie ikony drukarki na pasku ikon, powoduje skierowanie całego raportu na drukarkę. W razie potrzeby zakres drukowanych stron można zmienić korzystając z funkcji Plik | Strony do drukowania Numery stron oddziela się przecinkami, zaś większy zakres od…do… podaje oddzielając myślnikiem (znakiem minus). Na przykład wpisanie:2,3,5–10
  spowoduje wydrukowanie strony drugiej, trzeciej, oraz stron od piątej do dziesiątej (włącznie).
 • Zamknięcie okna podglądu. Pracę z przeglądarką kończy funkcja Plik | Wyjście, lub kliknięcie ikony Zamknij. Taki sam efekt daje naciśnięcie klawisza [Esc].

W celu oszczędności tonera drukarki, użytkownik może wybrać wydruk szybki lub w konfiguracji użytkowników w sekcji parametry drukowania wyłączyć opcję drukowania tła.

Drukowanie dokumentów i raportów

Drukowanie dokumentów i raportów

Zakres informacji (dokumentów, raportów, zestawień, analiz), które można drukować w programie WAPRO Mag jest bardzo szeroki. Aby ułatwić pracę przyjęto zatem zasadę, że z każdym miejscem w programie związana jest lista konkretnych typów wydruków. Wystarczy więc wybrać potrzebny dokument lub raport. Przewidziano także możliwość wpływania na treść wydruku przez wprowadzenie edytowalnych przez użytkownika wariantów.

Moduł obsługi wydruków uruchamia się klawiszem [Ctrl+D]. Prezentowana jest wówczas lista proponowanych wydruków. Po wybraniu właściwej pozycji otwiera się kolejne okno zatytułowane Drukuj, służące następującym celom:

 • Wybór wariantu wydruku. Treść wielu wydruków może być przystosowana do potrzeb użytkownika. Ikona trybików po prawej stronie w sekcji Wariant wydruku otwiera okno dialogowe zatytułowane Edycja wariantu i zawierające zestaw opcji wydruku. Obsługa tego okna jest analogiczna jak okna dialogowego definiowania filtru w kartotece. Każdy wariant wydruku może być zapamiętany pod własną nazwą, wystarczy wpisać ją w odpowiednia rubrykę i zapamiętać klawiszem [F10]. Nazwane i zapamiętane warianty trafiają na rozwijalną listę w oknie Drukuj, skąd mogą być szybko przywoływane. Najczęściej używany wariant można uczynić domyślnym, przez zaznaczenie go klawiszem [].

 • Wybór i skonfigurowanie drukarki. WAPRO Mag korzysta z drukarek zainstalowanych w systemie Windows. Dostęp do listy drukarek udostępnia ikona kartoteki przy polu Drukarka. Parametry konfiguracyjne zależą od konkretnego modelu. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi posiadanej drukarki.
 • Ustalenie liczby kopii.
 • Przed wypuszczeniem danych na drukarkę można jeszcze skorzystać z funkcji podglądu wydruku, klawisz [F9]. Wydruk prezentowany jest na ekranie w postaci możliwie zbliżonej do papierowego dokumentu. W oknie podglądu dysponujemy lupą ze zmienną skalą powiększenia, co pozwala przyjrzeć się detalom wydruku lub ocenić wydruk w całości (zob. opis dalej).
 • Użytkownik, może zapisać wydruk do pliku PDF lub wysłać go bezpośrednio jako załącznik pocztowy.
Nie wszystkie programy pocztowe mogą prawidłowo realizować wysyłkę maili bezpośrednio w programie. Jeśli występuje problem w programie pocztowym, który Państwo posiadacie, należy najpierw zapisać wydruk do pliku, a następnie ręcznie podpiąć go do wysyłanej wiadomości.

 

 • Drukowanie uruchamia się naciskając w oknie Drukuj klawisz [F10]. W niektórych przypadkach wydruk poprzedzony jest dodatkowym oknem dialogowym, służącym do wybrania zakresu dat, którego ma dotyczyć raport (informacje spoza tego zakresu są w zestawieniu pomijane).
 • Ikona spinacza umożliwia automatyczne zapisanie postaci PDF dokumentu do bazy danych programu. Dokument można obejrzeć następnie w module e-Dokumenty dostępnym z poziomu WAPRO Mag. Obraz takiego dokumentu może być wykorzystany w celach archiwizacji, podpisu elektronicznego i przesłania jako faktura elektroniczna lub wykorzystanie w WAPRO B2B jako faktura do pobrania w aplikacji internetowej
 • Ikona zegarka umożliwia automatyczne utworzenie zadania CrM dla danego użytkownika, pozwala to prowadzić ewidencję w programie kto wykonywał np. wysyłkę faktury emailem

Automatyczne drukowanie dokumentu po zatwierdzeniu

Wystawienie w programie dokumentu (np. magazynowego, handlowego, finansowego) zwykle kończy się jego wydrukowaniem. Aby przyśpieszyć obsługę WAPRO Mag dodano funkcję automatycznego drukowania dokumentu po zatwierdzeniu. Zazwyczaj w formatce wystawiania nowego dokumentu obok klawisza [Ctrl+D] znajduje się klawisz ekranowy przedstawiający drukarkę (zob. niżej). Po jego włączeniu — klawisz pozostaje wtedy w pozycji „wciśniętej” — w chwili zatwierdzenia dokumentu klawiszem [F10] wywoływany jest moduł obsługi wydruków.

 

Ponadto w niektórych miejscach programu, np. w rejestrze dokumentów handlowych, obok ikony drukarki znajduje się jeszcze dodatkowe pole np. „Drukuj dokument kasowy”. Po jego zaznaczeniu, niezwłocznie po wydrukowaniu faktury program wyemituje także kwit kasowy KP lub KW.

Drukowanie raportów Crystal Reports

> Funkcja dostępna w wariancie Prestiż systemu WAPRO Mag <

Użytkownicy WAPRO Mag w wariancie Prestiż mogą dodatkowo korzystać z zewnętrznego, uniwersalnego generatora raportów pod nazwą Crystal Reports (zob. opis w rozdziale „Funkcje menu Raporty. Wydruki zestawień” i „Funkcje menu Administrator. Definicje raportów”. W przypadku wybrania raportu zdefiniowanego w Crystal Reports okno dialogowe poprzedzające wydruk wygląda nieco inaczej.

Drukowanie raportów SQL Server Reporting Services

> Funkcja dostępna w wariancie Prestiż Plus WAPRO Mag <

Drukowanie raportów w technologii SSRS nie wywołuje okna konfiguracji wydruku za to od razu pojawia się zewnętrzny moduł wydruku, w którym można przeglądać, przeszukiwać czy też wykonywać eksport raportu do zewnętrznego pliku.

 • Użytkownik przedstawiono trzy możliwości przekierowania raportu:
  • Drukuj. Raport kierowany jest bezpośrednio na drukarkę.
  • Podgląd raportu. Po zaakceptowaniu raportu drukowanie można uruchomić bez opuszczania przeglądarki.
  • Eksportuj raport do… Raport może zostać zapisany w pliku na dysku. Użytkownik określa nazwę i folder (katalog) docelowy, oraz wybiera format dokumentu. Do wyboru jest zapis w formacie edytora Microsoft Word, arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, jako plik HTML, RTF (Rich Text Format), oraz jako czysty tekst ASCII.
 • Dla zaawansowanych użytkowników przeznaczona jest funkcja edycji raportu, uruchamiana klawiszem [Ctrl+E]. Dzięki temu można wpływać na treść i wygląd wydruku, a nawet tworzyć własne raporty (funkcja działa tylko w przypadku jednocześnie zainstalowanego programu Crystal Reports).

Do testowania tworzonych samodzielnie raportów przydatna może być opcja podglądu zapytania SQL przed wydrukiem, włączana w zakładce Zaawansowane.

Eksport zawartości kartoteki/rejestru do Excela

Eksport zawartości kartoteki / rejestru do Excela

Użyteczną funkcją, zwłaszcza przy korzystaniu z niezależnych narzędzi programistycznych do sporządzania własnych analiz i zestawień, może być możliwość eksportowania treści wybranych rejestrów i kartotek do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel. Funkcja Eksport do Excela dostępna jest poprzez podręczne menu kontekstowe, wywoływane prawym klawiszem myszy. W ten sposób można zapisać zawartość:

 • Kartotek
  • artykułów
  • kategorii asortymentowych
  • kontrahentów
  • pracowników
 • Rejestr dokumentów
  • magazynowych
  • SAD
  • zamówień
  • zleceń produkcyjnych
  • handlowych
  • rozrachunków
  • finansowych
 • Uruchomienie funkcji w trybie podglądu konkretnego dokumentu pozwala wyeksportować jego specyfikację.

Podczas działania funkcji sprawdzane są aktualne ustawienia filtrów w kartotece bądź rejestrze. Jeśli więc użytkownik ograniczył zakres wyświetlanych danych, zmienił domyślny sposób ich sortowania, oraz zmodyfikował układ kolumn w tabeli, to wszystkie te zmiany znajdą odzwierciedlenie w generowanym pliku.

Dane mogą być zapisywane w pliku z rozszerzeniem .CSV|.XLS|.XLSX .

Plik CSV to plik tekstowy ASCII (może być przeglądany i poprawiany dowolnym edytorem), w związku z tym zawierać może jedynie tekst i wartości liczbowe. Tracone są wszystkie zależności między polami danych np. między ceną zakupu i sprzedaży a polami obliczającymi na ich podstawie marżę i narzut. W pliku zapisywane są wszystkie wiersze i wszystkie znaki w każdym polu danych. Kolumny danych oddzielane są przecinkami, a każdy wiersz danych jest zakończony znakiem powrotu karetki (odpowiada to naciśnięciu klawisza [Enter] ). Jeśli pole danych zawiera tekst, jego zawartość jest zamykana w cudzysłowie. Znak oddzielający kolumny można zmienić korzystając z opcji Znak oddzielenia kolumn (eksport do Excela) w menu Administrator | Konfiguracja użytkownika | Parametry zależne od systemu Windows.

Dane zapisywane w formatach XLS|XLSX zapisywane są jako arkusz EXCEL co pozwala również na przeniesienie formatowania listy (tylko XLSX) np. zdefiniowane kolory tła i czcionek w kartotece kontrahentów dla stanów min/max i promocji lub kolory etykiet zdefiniowane dla dokumentów.

Czy formatowanie ma być przenoszone czy nie, użytkownik może ustawić w konfiguracji Administrator | Konfiguracja użytkownika | Parametry zależne od systemu Windows | Przenoszenie kolorów przy eksporcie do Excela (format xlsx).

Bezpośrednio po zakończeniu operacji program proponuje otwarcie pliku w programie Excel w celu skontrolowania efektu działania funkcji. Przy wczytywaniu danych w formacie .CSV do innych aplikacji Windows należy zwrócić uwagę, że istnieją pewne różnice w interpretacji znaków końca wiersza, tabulatora, czy polskich znaków w zależności od systemu operacyjnego — pliki .CSV występują zatem w wersji , OS/2 i MS–DOS, oraz Macintosha.

Podręczne menu kontekstowe. Okno operacji dodatkowych.

Podręczne menu kontekstowe. Okno operacji dodatkowych

Poza standardowymi operacjami wykonywanymi w kartotekach i rejestrach WAPRO Mag, takich jak: dodawanie nowej pozycji, usuwanie pozycji istniejącej, edycja pozycji, wyświetlanie pozycji (np. wyświetlanie treści dokumentu magazynowego), drukowanie, istnieje również pewna grupa funkcji i operacji, które mają sens i zastosowanie tylko w wybranych miejscach programu. Aby nie „zaśmiecać” ekranu roboczego licznymi przyciskami twórcy programu zdecydowali się na wyodrębnienie tych funkcji i umieszczenie ich w podręcznych menu, udostępnianych na życzenie użytkownika. Określenie „menu kontekstowe” oznacza w tym przypadku, że lista funkcji oferowanych w tych menu nie jest stała, lecz zależy od miejsca wywołania funkcji. Inny będzie więc zestaw operacji w przypadku wywołania menu kontekstowego w kartotece asortymentów, niż w rejestrze dokumentów handlowych.

W programie można korzystać z dwu rodzajów menu:

 • Podręczne menu kontekstowe, wywoływane przez kliknięcie prawym klawiszem myszy na obszarze listy danych (w dowolnym miejscu listy dokumentów, artykułów, itd). W tym menu zgrupowano na ogół proste operacje, w większości przypadków menu to zawiera następujące funkcje:
  • Podstawowe operacje edycyjne: Dodaj, Usuń, Popraw, Pokaż, Wybierz.
  • Zaznaczanie i odznaczanie pozycji w kartotece (rejestrze).
  • Włączanie i wyłączanie filtrów operujących na liście. Zestaw filtrów zależy oczywiście od miejsca wywołania menu operacji kontekstowych.
  • Drukowanie dokumentu / zestawienia.
  • Sumowanie wartości listy.
  • Wymiana danych z innymi programami (eksport do Excela).
  • Konfiguracja kolumn widocznych na ekranie.
  • Okno operacji dodatkowych.
  • Inne proste operacje wykonywane na prezentowanym zestawie danych, np. prezentacja dokumentów powiąznych z dokumentem poświetlonym w rejestrze, lista dostaw wskazanego na liście artykułu etc.

  Większość z powyższych funkcji jest również dostępna w inny sposób, np. ikony filtrów znajdują się nad oknem danych, zaś funkcje standardowe: Dodaj, Usuń, Popraw, Pokaż, Wybierz dostępne są przez klawisze ekranowe [Insert], [Delete], [F2], [Shift+F2], [Enter] poniżej okna danych.

 • Okno operacji dodatkowych, , zawiera zestaw bardziej złożonych, lecz stosunkowo rzadko używanych funkcji, np. eksport i import dokumentów do/z pliku dyskowego, operacje na polach dodatkowych. Ten typ menu otwiera się w formie nowego okna po naciśnięciu klawisza [Ctrl+O] — Operacje, o ile przycisk ten jest dostępny w dolnej części okna kartoteki, czy rejestru. Dostęp do operacji dodatkowych możliwy jest również poprzez Podręczne menu kontekstowe aktywowane myszką — należy tam wybrać opcję Operacje dodatkowe.Każda operacja dodatkowa posiada własny skrót klawiszowy, którego opis widnieje obok nazwy operacji, co umożliwia bezpośredni do niej dostęp — z pominięciem menu czy klawisza [Operacje]. Większość operacji dodatkowych działa na zaznaczonych obiektach (dokumentach, zapisach kartotek), chyba że specyfika jej działania wyklucza takie jej zastosowanie (np. funkcja Pola dodatkowe, prezentująca ekran z wartościami pól dodatkowych dla pojedynczego dokumentu).

Operacja grupowej zmiany stawek VAT

Operacja grupowej zmiany stawek VAT

Opcja grupowej zmiany stawek VAT jest jedną z ważniejszych operacji grupowych. Zmiany stawek VAT najczęściej dotyczą tylko wybranych grup towarowych i następują nie częściej niż raz do roku ale muszą być przeprowadzone sprawnie i szybko. Poniżej przedstawiamy kilka sugestii, które powinny być pomocne w trakcie przeprowadzania tej operacji oraz ogólny schemat postępowania.

W przypadku powstania obowiązku wprowadzenia nowych stawek VAT, dodawane one są do kartoteki stawek VAT programu. Przy czym stare stawki, które tracą ważność, dalej pozostają w kartotece tak aby jeszcze przez jakiś czas mogły być stosowane w programie. Dotyczy to szczególnych sytuacji jak na przykład konieczność wystawienia korekty faktury VAT wystawionej w okresie obowiązywania poprzednich stawek.

W okresie przejściowym należy pozostawić w programie aktywne wszystkie wykorzystywane stawki VAT stare i nowe, które dopiero zaczną obowiązywać. Po pewnym czasie, będzie można dezaktywować stare stawki VAT. Przestaną się one wtedy pojawiać w programie w miejscach umożliwiających ich wybór.

Kartoteka stawek VAT – aktywacja oraz dezaktywacja stawek VAT

Wybierając z menu programu polecenie: „Kartoteki | Powiązane z asortymentem | Stawki VAT” na ekranie pojawi się formatka kartoteki stawek VAT umożliwiająca aktywację lub dezaktywację wybranych stawek VAT dostępnych w programie.

Po wskazaniu wybranej stawki VAT (z zaznaczonym symbolem aktywności) i wciśnięciu klawisza „Aktywność” (skrót klawiszowy „F4”) zostanie ona dezaktywowana i od tego momentu przestanie się pojawiać w systemie.

Obrót towarami opodatkowanymi stawką podstawową VAT (np. zmiana stawki 22% na 23%)

W najlepszej sytuacji są użytkownicy systemu, których prowadzą obrót towarowy opodatkowany wyłączznie podstawową stawką podatku (np. 22%), ponieważ wystarczy uruchomić w odpowiednim momencie operację grupowej zmiany stawki podstawowej z np. 22% na 23%. W programie dodaliśmy funkcję automatycznej zmiany tej stawki. Operacja ta automatycznie zmieni wartość stawki podstawowej wszystkich towarów we wszystkich magazynach. Cały proces, oczywiście w zależności o ilości pozycji asortymentowych w kartotece, będzie trwał od kilku do kilkunastu sekund.

W tym celu wystarczy w oknie przeglądarki kartoteki asortymentowej, po wskazaniu dowolnej pozycji asortymentowej, uruchomić menu podręczne (wciskając prawy klawisz myszy) i wybrać polecenie: „Operacje dodatkowe | Zmiana VAT z 22% na 23%”.

 

Obrót towarami o różnych stawkach VAT

Trochę bardziej złożoną operacją będą musieli przeprowadzić użytkownicy programu, którzy dokonują obrotu towarowego opodatkowanego również innymi stawkami VAT niż stawka podstawowa. W takiej sytuacji nie ma możliwości pełnego zautomatyzowania tego procesu, ponieważ zmiana stawek nie jest tak jednoznaczna jak w przypadku stawki podstawowej.

W pierwszej kolejności należy przeprowadzić proces automatycznej zmiany podstawowej stawki VAT w sposób opisany w poprzednim punkcie. Następnie, również automatycznie, dokonując wyboru kolejnych grup towarów (z stawką VAT, która ma zostać zmieniona) przypisywać im kolejno nowe stawki VAT.

Zanim omówimy samą operacji zmiany stawki VAT, poniżej zaprezentujemy kilka mechanizmów, które mogą pomóc w sprawnym jej przeprowadzeniu.

Dostosowanie okna przeglądarki kartoteki asortymentowej do przeprowadzenia operacji zmian stawek VAT w programie

Po pierwsze proponujemy na czas przeprowadzania operacji zmian stawek VAT zmienić konfigurację kolumn okna przeglądarki kartoteki asortymentowej tak, aby kolumny „VAT sprzedaż” oraz “VAT zakup” ustawić w widocznym miejscu okna, w celu łatwej kontroli dokonywanych zmian.

Wybierając w dowolnym miejscu kartoteki asortymentowej podręczne menu należy wybrać polecenie „Konfiguracja kolumn”. Na ekranie pojawi się formatka, w której łatwo można zmienić kolejność dostępnych w oknie pól. Na poniższym przykładzie wyżej wymienione pola ustawione zostały jako druga i trzecia kolumna okna przeglądarki, zaraz za nazwą asortymentu.

Używając klawiszy strzałek należy ustawić wyżej wymienione kolumny w właściwym dla siebie miejscu. Natychmiast po zatwierdzeniu ustawień formatki, w oknie przeglądarki będą widoczne zdefiniowane zmiany. Istotne dla nas w tym momencie kolumny: „VAT sprz.” i „VAT zak.”pojawią się w widocznym miejscu.
Takie ustawienie z pewnością ułatwi kontrolę aktualnych stawek VAT przypisanych poszczególnym towarom w kartotece.

Filtr kartoteki asortymentowej umożliwiający wybór towarów według przypisanych stawek VAT (zakupu lub sprzedaży).

Kolejnym przydatnym mechanizmem może być filtr kartoteki asortymentowej (  lub skrót klawiszowy „F8”), który umożliwia wybranie asortymentu pod kątem przypisanych mu stawek VAT.

Po odpowiednim zdefiniowaniu filtra, aby uruchomić mechanizm automatycznej zmiany stawki VAT dla wybranych asortymentów, należy zaznaczyć wybrane pozycje (na przykład wybierając polecenie „Wybierz wszystkie” z menu podręcznego) i uruchomić mechanizm grupowej zmiany stawek VAT.

Mechanizm grupowej zmiany stawek VAT

Proces grupowej zmiany cen, w zależności od ustawień parametrów synchronizacji, będzie dotyczyć towarów w jednym magazynie lub towarów we wszystkich magazynach, z nim zsynchronizowanych.
Aby uruchomić mechanizm automatycznej zmiany stawki VAT należy w oknie przeglądarki kartoteki asortymentowej ponownie wybrać menu podręczne (prawy klawisz myszy), wybrać polecenie: „Operacje dodatkowe | Grupowa zmiana ceny”.

Po wybraniu tego polecenia na ekranie pojawi się formatka o nazwie „Grupowa zmiana ceny” umożliwiająca zdefiniowanie parametrów przeprowadzanej operacji tzn. wyboru pola, które ma być grupowo zmienione („VAT sprzedaż” lub „VAT zakup”) oraz stawki, na jaka należy zmienić aktualnie przypisaną stawkę.

Proces należy powtórzyć tyle razy ile grup towarów ma przypisane nieaktualne stawki VAT (różne od podstawowej).

Operacje grupowe

Operacje grupowe

Obsługę tabel i list w WAPRO Mag wzbogacono o możliwość wykonywania niektórych operacji na grupie dowolnie wybranych pozycji. Można więc na przykład wydrukować kilka dokumentów magazynowych zaznaczając je a potem uruchamiając polecenie drukowania tak, jak w przypadku pojedynczego dokumentu.

 • Zaznaczenie pojedynczej pozycji na liście, klawiszem [Spacji]. Pozycję zaznaczoną rozpoznajemy po symbolu „ptaszka”:  w pierwszej kolumnie tabeli. Kolejne naciśnięcie kasuje zaznaczenie.
 • Zaznaczenie wszystkich pozycji, klawisz [+] na klawiaturze numerycznej.
 • Skasowanie wszystkich zaznaczeń, klawisz [–] na klawiaturze numerycznej.
 • Zamiana miejscami zaznaczeń, klawisz [*] na klawiaturze numerycznej.

W wygodny sposób można powyższe operacje wykonać myszką:

 • Ustawienie znacznika — kliknięcie lewym przyciskiem myszy pustego kwadracika: . Kolejne kliknięcie usuwa zaznaczenie .
 • Zaznaczenie wszystkich pozycji — kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu listy i wybranie z podręcznego menu funkcji Zaznacz wszystko.
 • Usunięcie wszystkich zaznaczeń — kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu listy i wybranie z podręcznego menu funkcji Odznacz wszystko.
 • Zamiana miejscami zaznaczeń — po wywołaniu menu podręcznego przy użyciu prawego przycisku myszy należy wybrać funkcję Odwróć zaznaczenie.

Po najechaniu na ikonę zaznaczania na belce programu można dowiedzieć się ile aktualnie jest zaznaczonych rekordów.

Konfiguracja kolumn

Konfiguracja kolumn

Funkcja umożliwia dostosowanie wyglądu okien kartotek i rejestrów do potrzeb użytkownika, a w szczególności pozwala:

 • Decydować, które kolumny mają być widoczne, a które ukryte,
 • Zmieniać kolejność kolumn,
 • Zmieniać szerokość kolumn.

Funkcja działa w wielu kartotekach (w kilku przypadkach jej działanie rozciągnięto również na okna specyfikacji towarowej przy wyświetlonym dokumencie) np. :

 • Dokumentów magazynowych (również w oknie specyfikacji towarowej),
 • Dokumentów handlowych (jak wyżej),
 • Zamówień (jak wyżej),
 • Remanentów (jak wyżej),
 • Dokumentów finansowych,
 • Rozrachunków,
 • Artykułów,
 • Kontrahentów.

Dostęp do funkcji uzyskuje się przez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu listy i wybranie z podręcznego menu funkcji Konfiguracja kolumn. Otwiera się wówczas okno konfiguracji kolumn.

Na liście znajdują się wyszczególnione nazwy kolumn możliwych do wyświetlenia, ich zestaw zależy od miejsca wywołania funkcji. Kolumny, które będą wyświetlane na ekranie zaznaczone są symbolem „znacznika”  przed nazwą kolumny, zaś niewyświetlane — pustym kwadratem .

Ukrycie (niewyświetlanie) kolumny następuje po jej podświetleniu i naciśnięciu klawisza [Ctrl+U] — Ukryj, natomiast ponowne przywrócenie wyświetlania kolumny na ekranie wywołuje się funkcją Pokaż — [Ctrl+P].

Dwa klawisze oznaczone symbolami strzałek, skierowanych w górę i w dół, służą do zmiany kolejności wyświetlania kolumn. Podświetloną nazwę kolumny można za ich pomocą przesuwać w kierunku początku lub końca listy.

Klawisz [F10] zamyka okno i jednocześnie zapamiętuje konfigurację (indywidualnie dla każdego użytkownika), zaś [Esc] zamyka okno konfiguracyjne bez wprowadzania zmian.

Jeśli chcemy przywrócić standardowy wygląd ekranu („ustawienia fabryczne”), należy skorzystać z funkcji Domyślne — [Ctrl+D].

Należy jeszcze dodać, że możliwość konfigurowania wyglądu kolumn w programie jest jednym z uprawnień użytkownika i może być zablokowana przez Nadzorcę systemu (funkcja Administrator | Uprawnienia użytkowników).

Natomiast zmiana szerokości kolumny odbywa się bezpośrednio w oknie kartoteki albo specyfikacji towarowej dokumentu, bez potrzeby wywoływania menu konfiguracyjnego. Wystarczy w tym celu umieścić kursor myszy na linii oddzielającej kolumny. Kursor przybierze wówczas wygląd strzałki z grotami skierowanymi w obie strony. W tym momencie należy nacisnąć i przytrzymać lewy klawisz myszy i przesuwając myszkę w lewo lub prawo zmienić położenie linii oddzielającej kolumny (szerokość kolumny).

Blokowanie kolumn

Program umożliwia blokowanie kolumn na liście od lewej strony, dzięki temu można zablokować najbardziej interesujące nas kolumny aby podczas przewijania zawsze były widoczne. Pozostałe kolumny będą przesuwały się wraz z paskiem przewijania natomiast zablokowane będą statłe.

Blokowanie kolumn odbywa się w oknie konfiguracji kolumn za pomocą przycisków Zablokouj/odblokuj. Program w przypadku wybrania np. 5 kolumny od lewej (na liście od góry) zablokuje wszystkie kolumny przed wybraną. Podczas blokowania nie można blokować kolumn tak aby nie stanowiły one ciągłości na liście.

Filtrowanie rejestru dokumentów ze względu na kontrahenta

Filtrowanie rejestru dokumentów ze względu na kontrahenta

We wszystkich miejscach programu, gdy prezentowana jest lista dokumentów (rejestr dokumentów magazynowych, handlowych, finansowych, zamówień, itd.) można skorzystać z funkcji ograniczającej wyświetlanie tylko do pozycji konkretnego kontrahenta.

Funkcję uruchamia się klawiszem [F7]. Wyświetlana jest wówczas kartoteka kontrahentów. Wybór kontrahenta z listy odbywa się w zwykły sposób, przez podświetlenie właściwej pozycji i naciśnięcie klawisza [Enter] — Wybierz. Nazwa firmy zostanie przeniesiona do pola opisanego [F7 Kontrahent] w górnej części okna rejestru dokumentów. Wyłączenie filtru odbywa się przez naciśnięcie klawisza [Ctrl+F10], lub kliknięcie myszą czarnej ikony [ X ], umieszczonej na prawo od wspomnianego pola. W polu pojawi się wówczas napis „Wszyscy kontrahenci”.

Można pominąć wybór kontrahenta z kartoteki. Naciśnięcie klawisza [Shift+F7] spowoduje przyjęcie jako kryterium filtrowania nazwy tego kontrahenta, którego dotyczy dokument aktualnie wskazany na liście (podświetlony).