8.31.2

W wersji 8.31.2 z dnia 27.06.2018 wprowadzono następujące zmiany:

 • OGÓLNE
 • Dodano obsługę Podzielonych płatności (Split payment) obowiązujących od 01.07.2018 r.
 • Dodano w edycji rachunków firmowych możliwość dodania dodatkowego rachunku dla celów VAT i powiązania go z podstawowym rachunkiem
 • Dodano możliwość w trakcie rozliczania rozrachunku wskazania i zmiany kwoty VAT dla podzielonej płatności (nowa zakładka podzielona płatność)
 • Dodano możliwość wygenerowania elektronicznego polecenia przelewu zgodnego ze schematem akceptowanym przez bank dla polecenia przelewu z podzieloną płatnością
 • Dodano nowe kolumny na oknie rozrachunków i dokumentów finansowych dotyczące obsługi podzielonej płatności
 • Dodano filtr w oknie rozrachunków pozwalający wyświetlić dokumenty rozliczane z użyciem podzielonej płatności
 • Dodano możliwość określenia w rachunku klienta, że dla tego rachunku zablokowana jest podzielona płatność
 • Dodano w edycji kontrahenta możliwość określenia preferowanej formy rozliczeń (z podzieloną płatnością lub nie) – dla podzielonych płatności nie może być zablokowany rachunek klienta dedykowany do PP
 • ZAMÓWIENIA
 • Zmodyfikowano szablon pliku zamówienia eksportowanego do PDF w formie oferty aby nazwa pliku zawierała nr dokumentu.
 • KONTRAHENCI
 • Dodano w filtrze kontrahenta (F8) nowy filtr kontrahentów z wycofaną zgodą RODO.
 • DOKUMENTY FINANSOWE
 • Ujednolicono obsługę dokumentów finansowych w zakresie proponowania kursów walut analogicznie do tego co występuje na dokumentach handlowych.

Różne momenty podatkowe a rejestr VAT

Różne momenty podatkowe a rejestr VAT

 

W związku ze zmianami w przepisach, program został zmodyfikowany tak, aby pozwalał na prawidłową obsługę wielu momentów podatkowych VAT. Zmiany te wprowadzają dodatkowe zagadnienie podczas sporządzania rejestru VAT ponieważ rejestr powinien wykazać odpowiednie zapisy w poszczególnych okresach odpowiadającym poszczególnym momentom podatkowym.

Poniżej przedstawiono skrócone studium przypadku na co trzeba zwrócić uwagę podczas pracy w roku 2014 oraz sporządzaniu rejestru VAT.

 

Na początku należy zaznaczyć iż wydruk rejestru VAT możliwy jest do uruchomienia w programie z 2 miejsc:
1. Z poziomu listy dokumentów handlowych (Operacje handlowe > Dokumenty handlowe)
2. Oraz  z głównej listy wydruków (Raporty > Zestawienia)

Istnieje istotna różnica pomiędzy wywołaniem tego raportu z poszczególnych miejsc. Dla przypadku pierwszego zestawienie działa “to co widzisz to wydrukuj” oznacza to tyle, że przekazywane są filtry z tego okna do raportu takie jak typy dokumentów, filtry okna, filtry użytkownika itp..

W przypadku wyboru z listy głównej program w wydruku uwzględnia tylko globalne ustawienia takie jak firma, zakres dat oraz parametry z edycji wariantu wydruku.

Zalecaną metodą od roku 2014 do uruchamiania wydruku rejestru VAT jest własnie metoda nr 2 czyli główna lista zestawień, ponieważ rozbija ona dane do poszczególnych okresów zgodnie z momentami podatkowymi VAT, jakie użytkownik zdefiniował w dokumentach magazynowych.

Dla przykładu przedstawiono poniższe scenariusze

Scenariusz 1

Wystawiono dokument magazynowy WZ z dniem 10 stycznia 2014 a następnie fakturę w dniu 20 stycznia 2014. Moment podatkowy powstaje w miesiącu styczeń. W tym przypadku dla tego dokumentu wydruk w obydwu przypadkach uwzględu prawidłowo dokument.

Scenariusz 2

Wystawiono pierwszy dokument magazynowy WZ z dniem 10 stycznia 2014, następnie kolejny z dniem 14 stycznia 2014 oraz fakturę z dniem 20 stycznia 2014. W tym przypadku analogicznie do scenariusza 1 w obydwu wydrukach dokument zostanie ujęty prawidłowo.

Scenariusz 3

Wystawiono dokument magazynowy z dniem 29 stycznia oraz kolejny z dniem 02 lutego 2014 a następnie fakturę z dniem 10 lutego 2014. W tym przypadku jeśli użytkownik ustawi zakres dat na styczeń i uruchomi wydruk rejestru VAT metodą nr 1, program nie wykaże tego dokumentu. Jeśli wydruk zostanie wywołany z głównej listy dokumentów handlowych wtedy program dokona prawidłowego rozbicia dokumentów magazynowych na poszczególne okresy i wykaże pierwszy dokument WZ w styczniu. Jeśli użytkownik ustawi zakres dat na styczeń i luty a następnie uruchomi go z głównej listy program wykaże dokumenty WZ w odpowiednich miesiącach.

Jak przedstawiono w powyższych scenariuszach istotne, jest aby użytkownik wydruk rejestru VAT, który traktuje jako dokument księgowy wykonywał z głównej listy zestawień.

Szybka analiza danych w WAPRO Analizy cz. VII – analiza rozpoczętych angaży w okresach oraz wykaz umów zlecenie

Szybka analiza danych w WAPRO Analizy cz. VII – analiza rozpoczętych angaży w okresach oraz wykaz umów zlecenie

Prowadząc firmę zatrudniasz pracowników na różnych stanowiskach, w różnych działach oraz w różnych okresach. Do prowadzenia ewidencji kadr i płac wykorzystujesz zapewne aplikację WAPRO GANG – Kadry i płace – jeśli potrzebujesz dokonać efektywniej analizy dotyczącej zatrudnienia czy też kosztów ponoszonych z tego tytułu wykorzystaj gotowe analizy systemu WAPRO Analizy. Pozwalają odpowiedzieć na takie pytania jak:

 • Ile umów zostało zawartych w poszczególnych okresach?
 • Ile etatów utworzono na poszczególnych stanowiskach?
 • Z tytułu jakich stanowisk ponosisz koszty?
 • Na jakich stanowiskach jest największe zatrudnienie a na jakich najmniejsze?
 • Jak wyglądało zatrudnienie w poszczególnych latach?
 • Czy zwiększa się zatrudnienie w poszczególnych sezonach?
 • Ile umów o dzieło zostało zawartych w danych okresach?
 • Ile umów zleceń zostało zawartych w danych okresach?

W tym artykule skupimy się na analizie rozpoczętych angaży w okresach oraz na wykazie umów zlecenia. Analiza rozpoczętych angaży Po uruchomieniu analizy możesz dokonać wstępnej interpretacji wyników. Po rozwinięciu rodzaju umowy możesz dowiedzieć się ile umów w poszczególnych latach prowadzisz w rozbiciu na poszczególne firmy oraz rodzaje umowy. Po wyłączeniu prezentacji wyników z zaznaczonego obszaru tabeli możemy uzyskać pełen obraz sytuacji na wykresie w poszczególnych latach.

Dodając do obszaru kolumn wymiar czasu Kwartał można uzyskać szczegółowe rozbicie angaży w poszczególnych kwartałach lub dodając Miesiąc można uzyskać szczegółowe angaże w miesiącach. Umieszczając w obszarze wierszy po rodzaju umowy wymiar Stanowisko można uzyskać informację na jakich stanowiskach zawarte są poszczególne rodzaje angaży co zaprezentowano na poniższym obrazie.

Dzięki takim informacją można szybko przeanalizować zmiany w zatrudnieniu w firmie jak również przygotować dane do deklaracji GUS. Wykaz umów zlecenie Innym przykładem analizy kadrowo płacowej może być wykaz umów zlecenia lub analogiczny wykaz umów o dzieło. W tym przykładzie posłużymy się wykazem umów zlecenia. Po uruchomieniu analizy prezentuje ona rok rozpoczęcia umowy, firmę oraz rodzaj umowy, wartościami jest ilość oraz kwota umów. Prezentując ponownie dane z wyłączeniem opcji Pokaż wybrane pozycje z tabeli możemy uzyskać zbiorczą analizę ilości umów i ich wartości w rozbiciu na poszczególne firmy i lata.

Możemy wykonać zmianę prezentacji danych na wykresie poprzez wyłączenie opcji Serie danych wg kolumn oraz włączenie opcji Pokaż wiersz “Suma końcowa” oraz Pokaż kolumnę “Suma końcowa” dzięki temu wykres będzie prezentował szczegółowe informacje wraz z rozkładem wartości całościowej. Zmieniając tym wykresu na Wygładzony 3D można prezentować dane w układzie liniowym.

Aby zaprezentować szczegółowe informacje o pracownikach wystarczy umieścić Nazwisko pracownika w obszarze wierszy po rodzaju umowy oraz Numer miesiąca rozpoczęcia w obszarze kolumn po roku rozpoczęcia. Po rozwinięciu interesujących poziomów możemy uzyskać czytelną macierz prezentującą podział umów pracowników i poszczególne okresy.

Analogicznie do analizy wykaz umów zlecenia można wykonać analizę wykaz umów o dzieło dostępnej także w grupie Analizy kadrowo płacowePodsumowując cykl artykułów opisujących różne analizy w oparciu o dane różnych systemów marki WAPRO ERP zachęcamy do zapoznania się z posiadanymi analizami lub jeśli jeszcze nie posiadacie pakietu analitycznego do zapoznania się z wersję DEMO aplikacji! Nie trać więcej czasu na żmudne liczenie danych z różnych raportów, przygotuj analizę na miarę swoich potrzeb, która pozwoli Ci zoptymalizować pracę swojej firmy i zredukować zbędne koszty.

Szybka analiza danych w WAPRO Analizy cz. VI – analiza Roczne rozliczenie księgi oraz analiza Planowanych rat amortyzacji

Szybka analiza danych w WAPRO Analizy cz. VI – analiza Roczne rozliczenie księgi oraz analiza Planowanych rat amortyzacji

W poprzednim artykule przedstawione została analiza systemu Finansowo-księgowego o Miejscu Powstawania Kosztów (MPK), w tym artykule przedstawimy analizę opartą o dane systemu WAPRO Kaper – Księga podatkowa. Analiza ta prezentuje przychody i koszty w rozbiciu na poszczególne kolumny księgi, dzięki temu możesz poznać odpowiedź na takie pytania jak:

 • W której firmie w są największe przychody?
 • W której firmie są największe koszty?
 • Która firma ponosi największe koszty z tytułów wynagrodzeń?
 • Która firma ponosi koszty z tytułu kosztów ubocznych?
 • Jak rozkładają się powyższe wartości w rozbiciu na firmy?
 • Jak rozkładają się powyższe wartości w rozbiciu na Lata, kwartały lub miesiące?

Prezentacja danych w postaci tabeli przestawnej oraz/lub wykresu pozwala szybko wyciągnąć wnioski co do kondycji danej firmy prowadzonej w ramach księgi. Analiza Roczne rozliczenie księgi Analiza Rozliczenie księgi dostępna jest w grupie Widoków analitycznych -> Analizy Księgi przychodów i rozchodów , Widoki analityczne to specjalny rodzaj analizy pozwalający na dodanie własnych analiz w oparciu o Widok SQL, dzięki temu można praktycznie w nieograniczony sposób rozbudowywać możliwości analityczne pakietu WAPRO Analizy o dedykowane analizy stworzone pod konkretne wymagania firmy. Analiza rozliczenia księgi jest predefiniowana co oznacza, że posiada zapisaną konfigurację i praktycznie po uruchomieniu można wyciągać wnioski z prezentowanych danych. Dodatkowo można zmienić tą konfigurację poprzez dokładanie nowych poziomów wymiarów na poszczególnych osiach. W naszym przypadku analiza po uruchomieniu prezentuje dane z lat 2008,2009, 2010 oraz 2012 dla zwiększenia czytelności ustawiony zostanie filtr aby analiza pokazywała tylko dane z roku 2010 oraz 2012. Po rozwinięciu roku pojawia się podział na miesiące, można dodać jako poziom pośredni poziom kwartał, dzięki czemu będzie można przeanalizować dane kwartalnie w tym celu należy z Listy pól przenieść pole Kwartał do obszaru kolumn i umieścić go pomiędzy polem Rok oraz Miesiąc. Pozwala to także na filtrowanie danych w obrębie konkretnych kwartałów. Przykładowy widok analizy zaprezentowano poniżej.

Podobnie jak w poprzednim artykule zmieniony został rozkład kart tak aby wykres prezentowany był na odrębnej karcie dzięki czemu zwiększy się jego obszar roboczy. Dodatkowo ustawiony został typ wykresu Kolumnowy 3D dzięki czemu za pomocą przytrzymania lewego przycisku myszy można obracać dowolnie wokół różnych osi położenie wykresu a za pomocą kółka scroll na myszy można  zwiększać lub zmniejszać jego wielkość.

Użytkownik może także zmienić rozkład danych w tabeli np. umieścić nazwy firm jako kolumny a daty jako wiersze, dla przykładu nowe położenie pól powinno być następujące: Obszar kolumn:

 • Firma

Obszar wierszy:

 • Rok
 • Kwartał

Obszar danych:

 • Pozostałe przychody
 • Pozostałe wydatki
 • Przychody
 • Sprzedaż
 • Razem wydatki
 • Wynagrodzenia
 • Towary

Po zmianie rozkładu poziomów wymiarów analiza będzie prezentowana w odwrotnym układzie jak zaprezentowano poniżej.

Takie elastyczne rozwiązanie pozwala te same dane analizować w różnych układach dzięki czemu można efektywniej wyciągać wnioski niż z płaskich raportów, dodatkowo jednoczesna prezentacja danych w tabeli i na wykresie pozwala od razu wyłapać anomalia w danych i szybko reagować na zmiany. Analiza Planowane raty amortyzacji Inną ciekawą analizą może być analiza planowanych rat amortyzacji w poszczególnych firmach w rozbiciu na poszczególne środki danej firmy. Podobnie jak w poprzednim przypadku analiza ta jest predefiniowana i jest gotowa do użycia. Analiza pozwala odpowiedzieć na takie pytania jak:

 • Jak rozkładają się raty amortyzacji w poszczególnych firmach w rozbiciu na lata?
 • Raty jakich środków trwałych są najwyższe?
 • Jaka jest łączna wartość wszystkich rat amortyzacji w poszczególnych firmach?
 • Jakie środki trwałe będą amortyzowane w poszczególnych okresach?

Po uruchomieniu i wyłączeniu na wstążce opcji Pokaż wybrane pozycje z tabeli analiza prezentuje się następująco.

Umieszczając na w sekcji obszar wierszy poziomu Nazwa można uzyskać podział na konkretne środki, których raty dotyczą.

Jeśli analiza miałaby zawsze prezentować dane konkretnej firmy lub tylko wybranych lat np. po to aby użytkownik każdorazowo po jej uruchomieniu nie musiał filtrować danych, można użyć filtra w definicji analiz poprzez warunek zapytania SQL. Aby tego dokonać należy zamknąć uruchomioną analizę a następnie wykonać na niej operację Popraw. W zakładce Konfiguracja kolumn i wydruku można wybrać kolumny jakie mają być ładowane w analizie oraz w sekcji Dodatkowy warunek zapytania T-SQL (WHERE) można umieścić własny filtr dzięki czemu analiza może obejmować mniejszą ilość danych. Podając warunek np. [Rok]>2012 poprzez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy  w kolumnę Rok a następnie dopisaniu warunku większe ( > ) i wartość czyli rok 2012 – analiza będzie prezentowała dane z lat większych niż 2012.

Po zapisaniu definicji i ponownym uruchomieniu analizy będzie ona oparta w naszym przypadku o lata 2013-2017 jak widać to na poniższym obrazku.

Jak widać wg powyższych przykładów prezentowanie danych różnych aplikacji i ich analiza staje się zdecydowanie łatwiejsza a wyciąganie wniosków i reagowanie na zmiany zdecydowanie szybsze, dzięki czemu można zwiększyć efektywność swojej firmy i skuteczność działań. Analogicznie do analizy planowanych rat amortyzacji można wykonać analizę dokonanych rat amortyzacji za pomocą analizy Raty amortyzacji dostępnej także w grupie Analizy księgi przychodów i rozchodów. W kolejnej części przedstawimy możliwości kolejnej analizy.

Szybka analiza danych w WAPRO Analizy cz. V – analiza Miejsca Powstawania Kosztów

Szybka analiza danych w WAPRO Analizy cz. V – analiza Miejsca Powstawania Kosztów

Jeśli wykorzystujesz w parze z programem magazynowym WAPRO Mag oprogramowanie Finansowo Księgowe możesz precyzyjnie analizować Miejsce Powstawania Kosztów swojej firmy w module MPK systemu WAPRO Fakir. Zebrane informacje mogą być analizowane w aplikacji WAPRO Analizy dzięki czemu precyzyjnie dowiesz się gdzie ponosisz największe koszty. Dzięki analizie MPK poznasz odpowiedź na takie pytania jak:

 • Który dział generuje największe koszty?
 • Jak rozkładają się koszty poszczególnych jednostek organizacyjnych firmy w okresach?
 • Jaki dział generuje najmniejsze koszty?
 • Jak rozkładają się koszty w poszczególnych poziomach zdefiniowanych w systemie FK ?

Utworzenie analizy jest analogiczne jak w poprzednich przykładach prezentowanych w artykułach. Dla potrzeb tego artykułu zostanie stworzona od podstaw analiza w tym celu należy wybrać w menu analiza MPK (widoczna kiedy w bazie danych dostępny jest program WAPRO Fakir ) następnie po wybraniu opcji Dodaj należy podać nazwę analizy, ścieżkę pliku oraz ewentualnie opis. Z listy dostępnych wymiarów można wybrać: Miary:

 • Kwota Wn
 • Kwota Ma

Wymiar Data:

 • Rok
 • Miesiąc

Wymiar Gałąź:

 • Poziom1
 • Poziom2
 • Poziom3
 • Poziom4
 • Poziom5

Po zapisaniu definicji należy uruchomić analizę i rozmieścić pola zgodnie z poniższym opisem: Obszar kolumn:

 • Wymiar Data (Rok, Miesiąc)

Obszar wierszy:

 • Wymiar Gałąź (Poziom1-4) – ilość zdefiniowanych poziomów zależy od definicji drzewa MPK w systemie FK

Obszar danych:

 • Miara Kwota Wn

Po domyślnym rozłożeniu danych a następnie rozwinięciu interesujących poziomów analiza może wyglądać następująco.

W przypadku większej analizy danych pomocne może się okazać prezentowanie danych na oddzielnych zakładkach co zaprezentowano dalej na obrazach. Aby tego dokonać należy przytrzymać lewym przyciskiem myszy zakładkę z wykresem a następnie na widocznym diagramie umieścić ją w środkowej sekcji co odpowiada oddzielnej zakładce. Następnie obydwie zakładki będą widoczne na dole ekranu.

Kolejnym etapem po zmianie rozkładu danych może być zmiana rodzaju wykresu dla prezentowanych danych np na układ kołowy.

Jak widać prezentując dane z postaci drzewiastej w tabeli przestawnej można efektywnie kontrolować koszty swojej firmy i redukować ich wielkość w poszczególnych działach. Użytkownik może także dokonać szczegółowej analizy poprzez dodanie wymiaru dokumentu lub numery tygodni i dni dzięki czemu można uzyskać w przekrojach szczegółowe dane do poziomu konkretnego dokumentu. W kolejnej części przedstawimy możliwości kolejnej analizy.

Szybka analiza danych w WAPRO Analizy cz. IV – analiza rozrachunków

Szybka analiza danych w WAPRO Analizy cz. IV – analiza rozrachunków

Częstym zagadnieniem poddawanym analizie w przypadku prowadzenia działalności jest analiza rozrachunków z kontrahentami. Czy analizowałeś kiedyś ile należności winni są Ci kontrahenci lub jakie masz zobowiązania lub miałeś w danym okresie z tytułu faktur dla Twoich dostawców/urzędów lub rachunków ? Dzięki analizie rozrachunków poznasz odpowiedź na takie pytania jak:

 • Ile należności winni są Ci Twoi kontrahenci ?
 • Ile zobowiązań posiadasz wobec Twoich kontrahentów?
 • Ile rozrachunków w zakresie należności/zobowiązań jest nie rozliczonych?
 • Jak wyglądały Twoje rozliczenia w poszczególnych okresach?
 • Która grupa cenowa / klasyfikacja / kontrahenci są najmniej rzetelni w rozliczaniu rozrachunków ?

Dodając kolejne poziomy wymiarów dowiesz się jeszcze więcej o Twoich rozliczeniach z kontrahentami. W tym artykule pokażemy jak utworzyć analizę od podstaw dostosowując ją dokładnie do naszych potrzeb analizy danych. W tym celu należy wybrać z kategorii Analiza rozrachunków następnie Dodaj po dodaniu pojawi się okno, w którym podamy nazwę analizy np. Rozliczenia z kontrahentami oraz ścieżkę do pliku. Kolejny etap to określenie wymiarów i ich poziomów oraz miar jakie poddamy agregacją, w naszym przypadku będą to:

 • Wymiar Data wystawienia (Rok, miesiąc, dzień)
 • Wymiar Rozrachunek (Strona rozrachunku, Stan rozliczenia)
 • Klient (Nazwa kontrahenta, Nazwa Płatnika, Grupa cenowa)
 • Miary: Kwota, Pozostało Zapłacono

Kolejny etap to zapisanie definicji a następnie uruchomienie analizy, po uruchomieniu oczywiście należy rozłożyć pola na poszczególnych sekcjach i skupić się na analizie danych w tym celu przykładowe rozłożenie pól może być następujące: Obszar wierszy:

 • Klient (Grupa cenowa, Nazwa Płatnika)
 • Wymiar Data wystawienia (Rok, miesiąc, dzień)

Obszar kolumn:

 • Wymiar Rozrachunek (Strona rozrachunku, Stan rozliczenia)

Obszar danych:

 • Miary: Kwota, Pozostało Zapłacono

Kolejnym elementem może być ustawienie filtra na rok 2013 za pomocą ikony lejka dostępnej po najechaniu na pole Rok. Użytkownik może rozwinąć interesujące go poziomy oraz aby zwiększyć obszar roboczy analizy wykonać następujące operacje:

 • Ukryć wykres
 • Ukryć sekcję lista pól
 • Włączyć tryb prezentacji danych na kompaktowy na wstążce

Rozwijając wymiar Strona rozrachunku uzyskamy podział na rozrachunki:

 • Częściowo rozliczone
 • Nierozliczone
 • Rozliczone

Dodatkowo jeśli interesują nas zagregowane informacje można je umieścić na wykresach kołowych i zaprezentować podobnie do tego co widać na poniższym obrazie.

Jak widać ten sam zestaw informacji można zaprezentować na wiele różnych sposób uzyskując dzięki temu odpowiedź na różne pytania, które sobie zadamy ich ilość zależna jest od dodanych poziomów i miar w definicji analizy. W kolejnej części przedstawimy możliwości kolejnej analizy.

Szybka analiza danych w WAPRO Analizy cz. III – analiza obrotów towarów

Szybka analiza danych w WAPRO Analizy cz. III – analiza obrotów towarów

Czy zastanawiałeś/-aś kiedyś jakie kategorie towarów podstawowe lub wielopoziomowe mają największy obrót, jak wyrażony jest on w ilościach oraz wartościach w poszczególnych miesiącach ? Jeśli nie to już czas aby wyrazić to w liczbach w poszczególnych okresach i wyciągnąć wnioski z tych danych. Analiza Sprzedaż wg artykułów pozwala odpowiedzieć na takie pytania jak:

 • Ile w ilościach lub w wartościach wykonano sprzedaży poszczególnych towarów ?
 • Które kategorie podstawowe/wielopoziomowe są wiodące wśród tej sprzedaży ?
 • Jaki procent całej sprzedaży stanowi sprzedaż w danej kategorii ?
 • Jak wygląda sprzedaż w tych kategoriach w poszczególnych miesiącach ?
 • oraz wiele innych pytań, w zależności ile dodatkowych poziomów wymiarów umieścisz w definicji analizy.

Dzisiejszy przykład zostanie oparty o analizę sprzedaży wg artykułów, zanim jednak uruchomimy tą analizę, zmodyfikujemy jej definicję tak aby uwzględniała interesujące nas poziomy. Należy wykonać opcję Popraw a następnie dodać poziom wymiarów:

 • Firma Magazyn -> Nazwa magazynu
 • Asortyment -> Nazwa kategorii
 • Kategoria wielopoziomowa -> poziomy od 0 do 9

Następnie należy zapisać zmiany i uruchomić analizę, podobnie jak w poprzednim przypadku pojawi się informacja, że analiza posiada status predefiniowanej i po wprowadzeniu zmian zostanie utracona zapisana konfiguracja – nic nie szkodzi po konfiguracji rozkładu pól zapiszemy własną analizę i udostępnimy ją pozostałym użytkownikom. Po uruchomieniu analizy należy ułożyć pola zgodnie z poniższą listą: Obszar wierszy:

 • Nazwa magazynu
 • Nazwa kategorii
 • Nazwa artykułu

Obszar kolumn:

 • Rok
 • Miesiąc

Obszar danych:

 • Ilość
 • Sprzedaż netto

Po wykonaniu tej operacji uzyskamy zbiorczy obraz jak wygląda sumarycznie sprzedaż na poszczególnych magazynach w poszczególnych latach.

Ograniczymy za pomocą filtra dane tylko do magazynu głównego w warszawie oraz do roku 2008 oraz 2009. Następnie rozwijając konkretną kategorię np. Towary bardzo popularne możemy zaobserwować sprzedaż poszczególnych produktów dla wybranych lat oraz zaprezentować dane na wykresie. Klikając w nazwę konkretnego artykułu, zgodnie z domyślną konfiguracją wykres pokaże dane z zaznaczonej pozycji. Jeśli zaznaczymy kilka artykułów, wtedy wykres pokaże dane z kilku pozycji. Przedstawiono to na poniższym obrazie, dla zwiększenia czytelności  przestawiony został wykres za pomocą opcji Serie danych wg kolumn.

Korzystając z filtrów na miesiącach możemy porównać okres wakacyjnych miesięcy poszczególnych lat wybierając Czerwiec, Lipiec, Sierpień.

Jeżeli interesuje nas obliczenie w szybki sposób wartości z jakiegoś wycinka danych wystarczy zaznaczyć interesujący obszar i na pasku szybkich sum pomiędzy tabelą a wykresem zaprezentowane zostaną wartości z zaznaczonego obszaru w postaci Sumy, Średniej, Minimum, Maksimum i Licznika zaznaczonych komórek. Gdybyśmy chcieli przeanalizować dane w rozkładzie kategorii wielopoziomowych należy w obszar wiersza lub kolumny umieścić poszczególne poziomy kategorii wielopoziomowych. Jeżeli odpowiada nam układ stworzonej analizy można ją zapisać wraz z konfiguracją i udostępnić innym użytkownikom. W tym celu należy wybrać opcję Zapisz konfigurację aby system zapisał ją dla bieżącego użytkownika i uruchomił ją automatycznie przy

ponownym otwarciu analizy. Opcja Zapisz konfigurację użytkownikom pozwala wskazać dla jakich użytkowników powinna być również automatycznie otwierana stworzona definicja.

Dzięki temu użytkownicy mają do dyspozycji gotowe analizy stworzone przez jedną osobę pozwala to zdecydowanie szybciej rozpocząć pracę użytkownikom systemu.   W kolejnej części przedstawimy możliwości kolejnej analizy.

Szybka analiza danych w WAPRO Analizy cz. II – sprzedaż wg aż wg kontrahentów

Szybka analiza danych w WAPRO Analizy cz. II – sprzedaż wg kontrahentów

W poprzednim artykule przedstawiona została możliwość analizy sprzedaży wg handlowców, w tym artykule opiszemy możliwości analizy sprzedaży wg kontrahentów. Podobnie jak poprzednio program WAPRO Analizy posiada predefiniowaną analizę z zapisaną konfiguracją, którą użytkownik może wykorzystać od razu po uruchomieniu programu. Domyślnie po uruchomieniu analizy prezentuje ona sprzedaż pogrupowaną w klasyfikację kontrahentów z możliwością podziału na poszczególnych kontrahentach w podziale na lata i miesiące. Taka analiza może udzielić nam odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaka klasyfikacja naszych kontrahentów ma największe obroty i przynosi największy zysk?
 • Którzy kontrahenci z wybranej klasyfikacji mają największe obroty i przynoszą największy zysk?
 • Jak wyglądają obroty poszczególnych klasyfikacji rok do roku oraz miesiąc do miesiąca?
 • Jak wyglądają obroty poszczególnych klasyfikacji miesiąc do miesiąca roku poprzedniego ?
 • Jaki jest trend obrotów i zysku w poszczególnych miesiącach ?
 • Które miesiące są najbardziej dochodowe dla firmy ?

Dodatkowe informacje można uzyskać po modyfikacji definicji analizy lub utworzeniu własnej analizy z wyborem innych pól z podobnego obszaru biznesowego. Poniżej zaprezentowano domyślny widok analizy z wyłączoną opcją Pokaż wybrane pozycje tabeli co pozwoliło na wykresie umieścić pełny obszar tabeli.

Analogicznie jak poprzedni użytkownik może wybrać interesujące go lata lub klasyfikacje. W naszym przykładzie analiza zostanie ograniczona do roku 2012 oraz 2013 wraz z wyborem tylko klasyfikacji Mały odbiorca hurtowy oraz Odbiorca detaliczny. Dodatkowo wybrane klasyfikacje będą rozwinięte co pozwoli przeanalizować obroty oraz zysk poszczególnych kontrahentów w wybranych klasyfikacjach z podziałem na poszczególne lata.

Korzystając z opcji Typ wykresu, użytkownik może zmienić wykres np. na Kołowy trójwymiarowy.

Po ponownym włączeniu opcji Pokaż wybrane pozycje z tabeli dane mogą być zaprezentowane w innym układzie. Jeżeli użytkownikowi lepiej analizować dane w rozkładzie pionowym może przytrzymując lewym przyciskiem myszy nagłówek sekcji wykres przenieść ją w prawą część okna jak przedstawiono to na poniższym obrazku. Następnie należy zaznaczyć kolumny Wartość netto oraz Zysk netto dla wybranego okresu i można przedstawić dane w układzie kołowym.

Jeżeli interesuje nas najniższe ziarno analizy czyli w tym przypadku sprzedaż poszczególnych towarów wystarczy przenieść z listy pól z wymiaru asortyment poziom Nazwa artykułu umieszczając go w obszarze wierszy pod Nazwą kontrahenta. Po rozwinięciu poziomu Nazwa kontrahenta pojawią się nazwy towarów i dane Wartości sprzedaży oraz Zysku w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów. Aby zwiększyć obszar roboczy analizy można ukryć Listę pól korzystając z ikony pinezki umieszczonej na nagłówku tej sekcji. Przedstawiono gotową analizę na poniższym obrazie.

Jeżeli użytkownik chciałby analizować takie wartości jak:

 • Ilość
 • Sprzedaż brutto
 • Sprzedaż wg cen zakupu netto/brutto
 • Marża
 • Narzut

Wystarczy zamknąć uprzednio otwartą analizę a następnie za pomocą opcji Popraw dokonać modyfikacji definicji analizy. Analogicznie można dodawać inne wymiary (konteksty analizy) do dyspozycji mamy główne poziomy takie jak:

 • Klient
 • Terytorium
 • FirmaMagazyn
 • Asortyment
 • Data wydania
 • Dokument handlowy
 • Kategoria wielopoziomowa

Przy takiej ilości możliwości lista pytań zaprezentowana na początku artykułu na jakie możemy udzielić odpowiedni zostanie zwielokrotniona wraz z każdym dodanym poziomem wymiaru oraz kolejną miarą. W kolejnej części przedstawimy możliwości kolejnej analizy.

Szybka analiza danych w WAPRO Analizy cz. I – sprzedaż wg handlowców

Szybka analiza danych w WAPRO Analizy cz. I – sprzedaż wg handlowców

Prowadząc firmę wykorzystujecie Państwo szereg aplikacji wspomagających prowadzenie własnego biznesu. Do takich aplikacji należy zaliczyć między innymi:

 • WAPRO Mag – Sprzedaż i magazyn
 • WAPRO Fakir – Finanse i księgowość
 • WAPRO GANG – Kadry i płac
 • WAPRO Kaper – Księga podatkowa
 • WAPRO bEST – Środki trwałe

Wszystkie te aplikacje pozwalają Państwu tworzyć różnego rodzaju dokumenty, które wynikają z zakupu towarów, usług, rejestrowania rozliczeń z kontrahentami, rozliczeń z pracownikami czy obsługi środków trwałych. Jako, że dane wprowadzane są w innych aplikacjach czasami ciężko wybrać interesujące raporty na podstawie, których można skutecznie podejmować decyzje kluczowe dla przedsiębiorstwa, które mogą przyczynić się do zwiększenia zysku lub redukcji kosztów. Pomocne w analizie coraz większej ilości informacji jakie Państwo przechowujecie w swoich baza danych mogą być WAPRO Analizy . Aplikacja ta pozwala zintegrować się z pozostałymi w/w programami i analizować dane z baz danych tych aplikacji w bardzo przejrzysty sposób na tabelach przestawnych oraz wykresach. W niniejszym artykule zaprezentujemy możliwości różnych analiz jakie można przeprowadzić z wykorzystaniem tej aplikacji. 1. Wykorzystanie gotowych analiz Użytkownicy po instalacji od razu do dyspozycji mają gotowe analizy OLAP oraz Widoki Analityczne na podstawie, których mogą czerpać informacje z zebranych danych.

Jedną z częściej wykorzystywanych analiz w firmach jest analiza obrotów poszczególnych handlowców, aby dokonać analizy użytkownik może uruchomić gotową analizę o nazwie Sprzedaż wg handlowców analiza po uruchomieniu posiada domyślnie rozłożone pola w tabelach z możliwością zmiany jej definicji lub rozkładu pól co zostanie przedstawione w dalszej części.

Domyślnie analiza prezentuje dane ze wszystkich lat jakie występują w firmie, użytkownik może dokonać filtrowania danych wybierając ikonę lejka umieszczoną na nazwie wybranego pola w tym przypadku Rok. Analogicznie użytkownik może rozwinąć poszczególne lata za pomocą ikony trójkąta obok nazwy konkretnego roku np. >Kalendarz 2009 pojawi się wtedy lista miesięcy z danego roku. Lista pól widoczna w analizie uzależniona jest od wybranych pól w definicji analizy (etap tworzenia definicji) oraz od tego jakie pola zostały wybrane z sekcji Lista pól dostępnego po lewej stronie ekranu za pomocą opcji przesuń upuść. Na przedstawionym poniżej obrazie zaprezentowano wyfiltrowanie danych tylko z roku 2009 oraz rozwinięto listę miesięcy, następnie przytrzymując lewy przycisk myszy zaznaczono w obszarze tabeli wybranych handlowców z pierwszych 4 miesięcy roku 2009.

Zaznaczanie danych powoduje prezentację ich danych od razu na wykresie jeśli włączona jest opcja na wstążce o nazwie Pokaż wybrane pozycje tabeli. Jeżeli użytkownik wyłączy opcję Serie danych wg kolumn spowoduje to zmianę układu wykresu i prezentacja tych samych danych w innym układzie.

2. Modyfikacja definicji analiz Jeżeli użytkownik stwierdzi, że analiza nie zawiera jakiegoś pola, wg którego chciałby analizować dane należy zamknąć uprzednio uruchomioną analizę a następnie wybrać opcję Popraw spowoduje to uruchomienie kreatora, w którym można dodać nowe poziomy wymiarów i nowe miary. Poziom wymiaru to kontekst w jakim analizujemy dane np. Data-rok, Klient-Klasyfikacja, miary to wartości, które będą obliczane np. Sprzedaż netto, Zysk Netto. Załóżmy, że do analizy z poprzednich przykładów chcemy dodać pola Ilość oraz Marża a także chcielibyśmy analizować dane w perspektywie magazynów, należy w dostępnych wymiarach wybrać Firma Magazyn – Nazwa magazynu. Pojawi się komunikat informujący o tym, że wybrana analiza jest predefiniowana i posiada zapisaną konfigurację po zmianie definicji te ustawienia zostaną utracone. Wybrane pola przedstawiono poniżej.

Teraz wystarczy uruchomić analizę i wybrać odpowiednie pola w poszczególnych sekcjach: Obszar kolumn:

 • Rok
 • Nazwa magazynu

Obszar wierszy:

 • Handlowiec

Obszar danych:

 • Marża
 • Ilość

W ten sposób uzyskaliśmy analizę ilości i marży w poszczególnych latach w podziale na magazyny i handlowców. W kolejnych częściach zaprezentowane zostaną kolejne możliwości analiz w programie WAPRO Analizy.

 

Szybkie przeprowadzanie remanentu w programie WAPRO Mag

Szybkie przeprowadzenie remanentu

 

Przełom roku to okres remanentów i porządków w magazynie w związku z tym większość z Państwa rozpocznie pracę nad remanentem w firmie. Aby ułatwić to zdanie przygotowaliśmy niniejszy artykuł, który pozwoli szybko i sprawnie stworzyć dokument w programie unikając przy tym pomyłek. Zachęcamy to zapoznania się z poniższym artykułem celem optymalizacji procesu przeprowadzenia remanentu.

Na początku niniejszego artykułu należy wyjaśnić różnicę pomiędzy funkcją Remanent a Bilans Otwarcia, często te pojęcia są mylone przez użytkowników przez co dochodzi do bezpowrotnego usunięcia dokumentów z programu.

Remanent – dokument w systemie, który pozwala wprowadzić korekty w stanach magazynowych towarów wraz z rozpoczęciem nowego okresu obrotowego, ale też w dowolnym dniu pracy z programem. W wyniku zatwierdzenia dokumentu remanentu system dokona korekty stanów magazynowych oraz wartości magazynu o wyliczone nadwyżki lub niedobory. Zatwierdzony dokument znajduje się w sekcji dokumentów magazynowych. Remanent może być przeprowadzony dla całego magazynu lub też jego wybranych pozycji asortymentowych.

Bilans otwarcia – specjalna funkcja systemu, która poza wprowadzeniem nowego stanu magazynowego skutkuje także usunięciem wszystkich dokumentów (za wyjątkiem rozrachunków) magazynowych, handlowych i zamówień, dodatkowo funkcja pozwala na usunięcie nieużywanych kartotek towarowych. Powoduje to usunięcie historii obrotów magazynowych.

Na podstawie powyższych informacji można wyciągnąć wnioski jaki dokument jest potrzebny do utworzenia w zależności od chęci osiągnięcia wybranych celów, w większości przypadków użytkownicy powinni tworzyć Remanent a Bilans Otwarcia pozostawić tylko na dedykowane do tego sytuacje.

Uwaga!

Przed rozpoczęciem pracy z remanentem należy wykonać funkcje kontrolne programu dostępne w menu Administrator -> Funkcje kontrolne -> Kontrola i naprawa programu . Po ich uruchomieniu w trybie Kontrola należy upewnić się, że żadna funkcja nie jest oznaczona kolorem czerwonym. Jeśli takie funkcje zostaną wykryte należy uruchomić tryb naprawy w przypadku braku możliwości autokorekty należy skontaktować się z działem Help Desk WAPRO ERP.

Remanent może być wykonany w 2 trybach:

1. Remanent całkowity – oznacza to wprowadzenie magazyn w tryb remanentu czyli zablokowania na wybranym magazynie obrotu magazynowo-handlowego, czyli braku możliwości zakupu-sprzedaży towarów i usług
2. Remanent cząstkowy – oznacza możliwość ujęcia w remanencie tylko wybranych towarów z możliwością sprzedaży pozycji asortymentowych, których nie dodano do dokumentu remanentu.

I – REMANENT CAŁKOWITY

Aby rozpocząć remanent w magazynie należy wybrać z menu Magazyn -> Remanent po wybraniu funkcji pojawi się lista remanentów roboczych aby dodać nowy dokument należy wybrać opcję Dodaj . Należy uważnie czytać pojawiające się komunikaty – pozwoli to uniknąć pomyłek podczas realizacji dokumentu.

Po wprowadzeniu dokumentu pojawi się okno Dodawanie remanentu – okno wygląda podobnie do kartoteki asortymentowej ale w rzeczywistości jest dokumentem magazynowym. W oknie za pomocą opcji Dodaj można wprowadzać pozycje do dokumentu z okna Artykuły wybór za pomocą opcji Wybierz.

Użytkownik może wprowadzać artykuły na dokument indywidualnie czyli pozycja po pozycji po czym wprowadza nowy stan pozycji lub można wykonać to grupowo, w tym celu w oknie Artykuły – wybór należy skorzystać z opcji grupowego zaznaczania (np. pod prawym przyciskiem myszy opcja Zaznacz wszystko) a następnie Wybierz. Po takim wprowadzeniu wszystkich pozycji na dokument należy odnaleźć tylko, które należy skorygować i wprowadzić odpowiedni stan. Jeśli zachodzi potrzeba wprowadzenia drugiej pozycji na remanent np. w nowej cenie należy po jej wprowadzeniu wybrać opcję Powiel pod prawym przyciskiem myszy na wybranej pozycji. Dla przykładu wprowadzona ze stanu została pozycja X w ilości 10 szt. po 10 zł ale zachodzi potrzeba wprowadzenia drugiego wiersza pozycji X w ilości 5 szt. w cenie 12 zł. Za pomocą opcji Powiel można podać nowy stan w nowej cenie.

Użytkownicy mają możliwość utworzenia wielu remanentów tymczasowych (prowadzonych przez różnych użytkowników), które docelowo są scalone w ostatecznych dokument remanentu.

Poniżej znajduje się opis poszczególnych opcji dostępnych w dokumencie remanentu.

Numer – pozwala określić numer dokumentu (domyślnie w trybie automatycznym numer nadawany jest przez program)

Data – data dokumentu (brak możliwości zmiany daty po zatwierdzeniu dokumentu)

Pokazuj stany większe od zera – wyświetla w dokumencie tylko te pozycje, które mają stan większy niż 0

Zeruj „stany po” – pozwala automatycznie wpisać stan 0 do kolumny stan PO do dodawanych towarów zakładając, że użytkownicy wpisują stan tylko dla tych pozycji, które zostały ujęte w arkuszu spisowym

Akcja po czytniku/dodaniu – określa jaki tryb wprowadzania stanu ma być użyty po wprowadzeniu pozycji czy brak akcji, akcja poprawiania danej pozycji czy też akcja poprawiania w trybie grupowej edycji (stan dla wszystkich pozycji danego towaru w danym arkuszu)

Pola wyszukiwania i sortowania pozwalają wyszukać towary na dokumencie remanentu Kolektor – pozwala wczytać pozycje z kolektora na dokument

Dodaj – wprowadza nową pozycję z kartoteki do dokumentu

Popraw – pozwala zmienić stan wybranej pozycji

Usuń – pozwala usunąć pozycję z dokumentu

Powiel – pozwala powielić pozycję w dokumencie w celu podania nowej ceny zakupu

Ilość grup. art. – pozwala wprowadzić stan grupowy dla wybranej pozycji jeśli występuje ona np. z kilku dostaw w różnych cenach zakupu

Ilość grup. dok. – pozwala określić zgodnie z jakim algorytmem ma być uzupełniony stan PO czy wg kolejności na dokumencie czy FIFO/LIFO

Suma – pozwala wykonać sumę dokumentu czyli wyliczenie stanu i wartości

Wydruki – pozwala wydrukować dokumenty robocze (Wydruk inwentaryzacyjny | Raport inwentaryzacyjny | Spis z natury) po wybraniu danego dokumentu w opcji Edycja wariantu (F2) można dokonać dodatkowej konfiguracji co na danym wydruku ma się znajdować

Zakończ – oznacza dokument jako zakończony i gotowy do ostatecznego zatwierdzenia (dokument może być poprawiony przed ostatnim zatwierdzeniem)

Zawieś – oznacza dokument jako zawieszony (do dalszego wprowadzania pozycji)

Anuluj – pozwala wycofać dokument

Zatwierdzenie dokumentu

Jeżeli użytkownik wprowadzi wszystkie modyfikacje należy zaznaczyć dokumenty na liście remanentów roboczych i wykonać ostateczne scalenie arkuszy tymczasowych. W tym celu należy zaznaczyć dokumenty na liście i wykonać opcję Połącz i zatwierdź. Po zatwierdzeniu dokument zniknie z listy i będzie dostępny w menu Magazyn -> dokumenty magazynowe -> remanent

Uwaga!

Jeśli użytkownik nie wprowadzi do remanentu wszystkich towarów, system wykryje ten fakt i zaproponuje utworzenie dedykowanego dokumentu z tymi pozycjami tak aby ostateczny remanent miał wartość całego magazynu a nie tylko uwzględnionych korekt.


II – REMANENT CZĄSTKOWY

Prowadzenie remanentu cząstkowo nie różni się niczym od remanentu całkowitego za wyjątkiem operacji oznaczenia magazynu jako magazyn z możliwością prowadzenia remanentu cząstkowego, w tym celu należy wybrać z menu Magazyn – > Magazyny/Wybór magazynu -> Popraw -> Zakładka Remanent należy zaznaczyć opcję Zezwalaj na remanent cząstkowy. Po oznaczeniu w ten sposób magazynu będzie możliwość prowadzenia obrotu magazynowego dla pozycji, które nie zostały wprowadzone na dokument.

Uwaga!

Przed ostatecznym zatwierdzeniem remanentu warto wykonać archiwum programu tak aby w przypadku pomyłki można było poprawić dokument i ponownie go zatwierdzić. Dokumenty typu remanent i bilans otwarcia nie podlegają edycji po zatwierdzeniu.