Regulamin - WAPROSKLEP dyskont z programami ASSECO WAPRO
left_img
left_img
left_img
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (dla klientów niebędących konsumentami)

1. Definicje i postanowienia ogólne

1.1.   Prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem waprosklep.pl [dalej: Sklep] jest APROSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-205), ul. Wspólna 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000150400, NIP: 8131013326, REGON: 690323102,
nr telefonu: 1717 86 00 230, [dalej: Sprzedający].

1.2.   Domena waprosklep.pl jest własnością APROSYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (35-205), ul. Wspólna 2 Wszelkie elementy graficzne i znaki towarowe które umieszczone są na stronach Sklepu są prawnie zastrzeżone.

1.3.   Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będące stroną umowy sprzedaży, niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93) [dalej jako: Kodeks Cywilny].

1.4.   Stanowisko podstawowe - Licencja główna programu na pierwsze stanowisko programu.

1.5.   Stanowisko kolejne - Licencja na stanowisko dodatkowe programu przypisane do wybranej Licencji głównej.

2. Zasady działania Sklepu

2.1.   Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany Sklep za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie dla odbiorców z wyłączeniem konsumentów.

2.2.   Dokumentem sprzedaży jest FAKTURA VAT

3. Zamawianie towarów i realizacja zamówień

3.1.     Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową http://waprosklep.pl

3.2.     Przedmiotem sprzedaży mogą być tylko towary przedstawione w chwili składania zamówienia na stronach internetowych http://waprosklep.pl

3.3.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów ze Sklepu, przy czym wycofanie danego towaru nie będzie mieć wpływu na realizację złożonego przez Klienta zamówienia.

3.4.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do Sklepu.

3.5.     Informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

3.6.     W celu złożenia zamówienia Klient:
wchodzi na stronę internetową http://waprosklep.pl, wybiera towar, którego zakupu chce dokonać, po zaznaczeniu wybranego towaru zostaje on dodany do koszyka zakupów, w koszyku Klient uzupełnia dane niezbędne do realizacji zamówienia.

3.7.     Klient, przy składaniu każdego zamówienia, oświadcza, że zapoznał się z obowiązującą treścią niniejszego Regulaminu oraz, że akceptuje jego postanowienia. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie wysłania potwierdzenia przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.

3.8.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przyjętego zamówienia, w sytuacji, gdy Klient w terminie 7 dni od momentu wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego nie dokona płatności za zamówiony towar.

3.9.     Do realizacji zamówienia oraz do wystawienia faktury, konieczne jest podanie przez Klienta potrzebnych danych wskazanych na stronie internetowej Sklepu.

3.10. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po wcześniejszym złożeniu przez Klienta zamówienia i otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w postaci wiadomości wysłanej przez Sprzedającego na adres e-mail Klienta oraz po dokonaniu płatności za towar.

3.11. Sprzedający może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, jeśli Klient podał swój nr telefonu w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

3.12. Wszystkie zamówienia przyjmowane są całą dobę i realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia rozpatrywane są do godziny 16:00. Wszystkie zamówienia złożone po tym czasie będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.13. Wszystkie towary wysyłane są do Klienta w czasie do 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego złożenia zamówienia oraz w przypadku dokonywania przedpłaty za towar oraz po otrzymaniu płatności przez Sprzedającego, za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. W sytuacji, gdy termin realizacji zamówienia przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zostanie ono zrealizowane w najbliższym dniu roboczym.

3.14. Towary, za które Klient dokonuje przedpłaty, będą wysyłane dopiero po otrzymaniu płatności przez Sprzedającego.

3.15. Do każdego zamówienia załączana jest faktura VAT.

3.16.  Sprzedawane oprogramowania dostarczane jest na licencji producenta.

4. Płatności

4.1.     Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności:
- płatności online PAYU lub DOTPAY,
- przelewem.

5. Dostawa i czas oczekiwania

5.1.    Zamówienia są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty transportu ponosi Sklep.

5.2.    Zamówiony towar zostanie wysyłany na adres podany przez Klienta, jako adres dostawy.

5.3.    Na czas dostarczenia przesyłki składają się: czas realizacji zamówienia (przygotowanie towarów do wysyłki) oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera.

5.4.    W razie wydłużenia czasu oczekiwania na przesyłkę Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

5.5.    Elektroniczna dostawa produktów WAPRO realizowana jest poprzez dostarczenie certyfikatu licencji w formacie PDF.

5.6.    Kwota rabatu za elektroniczną wysyłkę jest wliczana na fakturze w cenę najwyższej wartościowo pozycji.

6. Zmiany w zamówieniu i zwroty

6.1.    Wszelkie zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Klienta do momentu wystawienia faktury. O potrzebie dokonania zmiany w zamówieniu Klient powinien niezwłocznie poinformować Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@waprosklep.pl Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzyma odpowiedź o tym, czy dokonanie zmiany w zamówieniu jest możliwe.

6.2.    Zwroty towarów dokonane przez Klienta, wysyłane są na koszt Sprzedającego w przypadku dokonywania zwrotów z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego. Zwroty towaru należy uzgodnić wcześniej ze Sprzedającym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@waprosklep.pl Zwroty towarów nieuzgodnione wcześniej w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie będą przyjmowane. W każdym innym przypadku, zwrot dokonywany jest na koszt Klienta.

7. Ceny

7.1.    Ceny na stronie Sklepu podawane w złotych polskich są cenami netto. Do ceny towaru należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia w postaci wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej do Klienta. W przypadku, gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w Sklepie, Klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

7.2.    Informacyjnie podawana jest centa brutto na karcie produktu, koszyku oraz podsumowaniu.

7.3.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, znajdujących się na stronach internetowych Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

8. Dostępność zamówionych towarów

8.1.    Zamówienie jest realizowane niezwłocznie gdy towar znajduje się w magazynie. W przypadku niedostępności całości lub części zamówionego przez Klienta towaru, Klient zostaje poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

9. Reklamacje

9.1.    W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie 3 dni od otrzymania towaru.

9.2.    W przypadku otrzymania przez Klienta uszkodzonego lub wybrakowanego towaru należy spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół szkody należy wysłać do Sprzedającego wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@waprosklep.pl. W przypadku stwierdzenia otrzymania uszkodzonego lub wybrakowanego towaru po wyjeździe kuriera należy o tym niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego – na adres sklep@waprosklep.pl Sposób rozwiązania i czas rozpatrzenia reklamacji towaru zakupionego przez Klienta jest uzależniony od rodzaju towaru, jego wad oraz jego dostępności w magazynie. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi: 1 miesiąc.

9.3.    W przypadku, o którym mowa w punkcie 9.2. zd.1 i 2 niniejszego Regulaminu – 3 dni od momentu otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia reklamacyjnego wraz z protokołem szkody.

9.4.    W przypadku, o którym mowa w punkcie 9.2. zd.3 niniejszego Regulaminu – 3 dni od momentu otrzymania przez Sprzedającego zawiadomienia pocztą elektroniczną na adres: sklep@waprosklep.pl Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę oraz otrzymany towar. W przypadku wszelkich uszkodzeń mechanicznych towaru, powstałych podczas transportu, należy spisać protokół reklamacyjny w obecności kuriera i zaznaczyć tę okoliczność w jego treści.

10. Rękojmia

10.1.    Sklep na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

11. Warunki techniczne

11.1. Skorzystanie z zakupów w ramach Sklepu internetowego, wymaga użycia jednych z wymienionych przeglądarek: Opera, Firefox, Chrome, IE7, IE8, Safari.

12. Przetwarzanie danych osobowych

12.1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2000. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne m.in. do określenia adresu dostawy towaru, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

12.2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2000. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych na adres e-mail podany przez Klienta.

12.3. Klient ma prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych sklepu. By uzyskać dostęp do własnych danych osobowych wprowadzono procedurę weryfikującą tożsamość użytkownika, polegającą na podaniu hasła oraz identyfikatora. Klient przy użyciu hasła i identyfikatora może samodzielnie zmienić swoje dane w systemie, jak również w każdym czasie może żądać usunięcia swoich danych.

12.4. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

13. Postanowienia Końcowe

13.1.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności Sklepu i dystrybucji jego towarów.

13.2.    Sprzedający zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich zamówień przyjętych do realizacji przed rozpoczęcia planowanej przerwy w działalności Sklepu i dystrybucji towarów.

13.3.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z ważnych przyczyn. Informacja o planowanych zmianach oraz ich treść zostaną umieszczone na stronie internetowej Sklepu z 7 (siedmio) – dniowym wyprzedzeniem. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą dotyczyć zamówień, przyjętych do realizacji przed dniem wejścia w życie wprowadzonych zmian, o których mowa powyżej.

13.4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

13.5.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.09.2017r.